Деловодна информация
00962
 
не
00962-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

10 06/06/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Якимово 000320979
с.Якимово ул.Европа № 8
с.Якимово BG312 3640 България
Константин Владов +359 97422323 / +359 97429900
qkimovo@net-surf.net +359 97429900

Интернет адрес/и

http://www.iakimovo.org

http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
5 05/04/2018 (дд/мм/гггг)
841156
00962-2018-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 във вр. с чл. 177 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Процедурата е спряна съгласно чл.203, ал.3 от ЗОП след получаване на информация. До настоящия момент не е налице образувано производство по подадената жалба с вх.№. ВХР-933 от 02.05.2018г. В община Якимово бяха представени документи - изявление от дружеството жалбоподател, от което стана ясно, че не са предприемани действия от законния представител за иницииране на производство по оспорване на документацията за участие или друг акт на възложителя на настоящата процедура.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл.196 от ЗОП и в сроковете по чл.197 от ЗОП.


06/06/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Георги Миланов Георгиев Кмет на община Якимово

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Якимово 000320979
с.Якимово ул.Европа № 8
с.Якимово 00 3640 България
Константин Владов +359 97422323 / +359 97429900
qkimovo@net-surf.net +359 97429900

Интернет адрес/и

http://www.iakimovo.org

http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО- ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО
45000000      
Строителство

В предмета на поръчката могат да се разглеждат следните дейности, които съгласно одобрените инвестиционни проекти подлежат на изпълнение: 1)Дейност № 1 – Подземни комуникации; 2)Дейност № 2 – Участък около площада; 3) Дейност № 3 – Реконструкция на тротоари в с.Якимово; 4) Дейност № 4 - Рехабилитация на общински път от MON1130 oт ОТ22 до ОТ312 и от ОТ12 до ОТ56 . Тези дейности следва да се изпълняват на обектите, включени за реконструкция (рехабилитация), съгласно одобрените инвестиционни проекта, които могат да бъдат разглеждани като:Подобект 1:„Благоустрояване (Рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово- път от MON1130 от ОТ 22 до ОТ 312 и от ОТ 12 до ОТ 58 , община Якимово- основно трасе. Подобект 2:„Благоустрояване (Рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово- път от MON1130 от ОТ 22 до ОТ 312 и от ОТ 12 до ОТ 58, община Якимово- тротоари;Подобект 3:„Благоустрояване (Рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово- път от MON1130 от ОТ 22 до ОТ 312 и от ОТ 12 до ОТ 58.
Раздел VI: Допълнителна информация
06/06/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   841156
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
04/05/2018 (дд/мм/гггг)
16:30
11/06/2018 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
09/05/2018 (дд/мм/гггг)
10:30
12/06/2018 (дд/мм/гггг)
10:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва