Деловодна информация
00233
ЖИ-20394 05/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2018 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

49 05/06/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
инж.Стоянка Тодорова +359 02932-2458
st.todorova@rail-infra.bg +359 02931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
48 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0038

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrEyrkhCBWCqg%3d%3d

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

чл.197, ал.1,т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. чл.100, ал.3 от ЗОП


05/06/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Красимир Христов Папукчийски Генерален директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
инж.Стоянка Тодорова +359 02932-2458
st.todorova@rail-infra.bg +359 02931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции
45234100      
Строителство

Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200
Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400
Обособена позиция 3:Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598
Раздел VI: Допълнителна информация
05/06/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 794563 (година и номер на документа)
2017/S 128-260109 (напр. 2015/S 123-123456)   794563
04/07/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
13/04/2018 (дд/мм/гггг)
16:45
11/06/2018 (дд/мм/гггг)
16:45
IV.2.7
16/04/2018 (дд/мм/гггг)
10:00
12/06/2018 (дд/мм/гггг)
10:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва