Деловодна информация
00392Община Провадия
РД 0510-245 01/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/06/2018 (дд/мм/гггг)
00392-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

1322 01/06/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Провадия 000093638
ул. Дунав №39
Провадия BG331 9200 България
Богдана Стойчева +359 51847813
b_stoycheva@provadia.bg +359 51847811

Интернет адрес/и

www.provadia.bg

http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=178&dr=0.


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
947 25/04/2018 (дд/мм/гггг)
2018 - ОП - 10
00392-2018-0010

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На основание чл.100, ал.12, т.1 от Закона за обществените поръчки Възложителят удължава срока за подаване на офертите в процедурата, т.к. в първоначално определения срок за депозиране на оферти не са постъпили такива по нито една от петте обособени позиции от обществената поръчка.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.


01/06/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Анатоли Стоянов Атанасов Зам. Кмет на Общ. Провадия - ИД съгл. з-д №1215/23.05.2018 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Провадия 000093638
ул. Дунав №39
Провадия BG331 9200 България
Богдана Стойчева +359 51847813
b_stoycheva@provadia.bg +359 51847811

Интернет адрес/и

www.provadia.bg.

http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=178&dr=0.

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции 2018 - ОП - 10
45200000      
Строителство

„Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции:
Първа обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад с. Венчан”
Втора обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ ХIII.118, кв.25, с. Тутраканци”
Трета обособена позиция: “Открита площадка за игра, разположена в озеленена площ в кв.20, северно от о.т.31 и 32, с. Градинарово”
Четвърта обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ IX, кв. 28, с. Добрина” и
Пета обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад кв.24, с. Манастир”.
В обхвата на всяка об. позиция от общ. поръчката се включват изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР, издаване на сертификат по см на Наредба №1/2009 за детската площадка и упражняване на авт. надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство и техн. спецификация.
Раздел VI: Допълнителна информация
01/06/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 844197 (година и номер на документа)
2018/S 082-183059 (напр. 2015/S 123-123456)   844197
25/04/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31/05/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
05/06/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
01/06/2018 (дд/мм/гггг)
10:30
06/06/2018 (дд/мм/гггг)
10:30На основание чл.100, ал.12, т.1 от Закона за обществените поръчки Възложителят удължава срока за подаване на офертите в процедурата, т.к. в първоначално определения срок за депозиране на оферти не са постъпили такива по нито една от петте обособени позиции от обществената поръчка.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва