Деловодна информация
2538
ОПИ - 590 30/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/05/2018 (дд/мм/гггг)
02538-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ОПИ - 590 30/05/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ОПИ-590 15/05/2018 (дд/мм/гггг)
ОПИ-590/15.05.2018г.
02538-2018-0008

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


30/05/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Стефка Милкова Инджова Директор на дирекция "Сграден фонд и техническо обслужване" в Администрация на главния прокурор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“. ОПИ-590/15.05.2018г.
39100000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“.
Раздел VI: Допълнителна информация
30/05/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 210579 (година и номер на документа)
2018/S 093-210579 (напр. 2015/S 123-123456)   846966
15/05/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22/06/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
06/07/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
25/06/2018 (дд/мм/гггг)
10:30
09/07/2018 (дд/мм/гггг)
10:30Въ-ят прави следните промени в док-ята за общ-та поръчка:В колона „Изисквания на въз-ля“:1.За артикул /А/ с №24 от ТС за ОП №2, вместо:„цвят–черен матиран мрамор“ да се чете:„светло кафяв матиран“,като се добавя следният текст:„размери(мм)ВхШхД 700х600х600“ 2.За А с №26 от ТС за ОП №2,се добавя следният текст:„Свързващ елемент: материал:ПДЧ с дъбов фурнир-цвят „махагон“,дебелина мин.35мм. плътно закриващ предната част на масата“ 3. За А с №27 от ТС за ОП №2, вместо:„крака:размери (мм) ВхШхДеб. 750х4000х35“,да се чете:„крака: размери (мм) ВхШхДеб.750х500х35“ 4. За А с №28 от ТС за ОП №2, вместо:„крака: размери(мм)ВхШхДеб. 750х25000х35“,да се чете:„крака:размери(мм)ВхШхДеб.750х500х35“ 5.За А-ли с №34 и 35 от ТС за ОП №2, вместо: „материал: ПДЧ с дъбов фурнир-цвят „орех““,да се чете:„ламинирано ПДЧ“6. За А с №37 и №40 от ТС за ОП № 2, се публикуват в ел. преписка в профила на купувача съответно схема №1 и схема №2

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва