Деловодна информация
05557
Р01-3 12/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/04/2018 (дд/мм/гггг)
05557-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Р01-3 12/04/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 177224179
бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5
София BG411 1113 България
Димитър Ничев +359 24676165
d.nichev@mon.bg +359 21111111

Интернет адрес/и

http://sf.mon.bg

http://sf.mon.bg


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Р01-2 09/03/2018 (дд/мм/гггг)
05557-2018-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Изменението се налага поради постъпили своевременно искания за разяснения, на които не може да бъде отговорено в сроковете по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП


12/04/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Димитър Боянов Ничев Ръководител на екип и упълномощено лице

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 177224179
бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5
София BG411 1113 България
Димитър Ничев +359 24676165
d.nichev@mon.bg +359 21111111

Интернет адрес/и

http://sf.mon.bg

http://sf.mon.bg

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Оценка на изпълнението, ефективността и ефикасността на партньорството по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила
79419000      
Услуги

Оценка на изпълнението, ефективността и ефикастността на партньорството по процедура "Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и приноса й за постигане целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Раздел VI: Допълнителна информация
12/04/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 110835 (година и номер на документа)
2018/S 050-110835 (напр. 2015/S 123-123456)   834156
09/03/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Промяна в срока за подаване на оферти
16/04/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
30/04/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Промяна в датата на отваряне на офертите
17/04/2018 (дд/мм/гггг)
14:30
03/05/2018 (дд/мм/гггг)
14:30Промяната се извършва поради постъпили въпроси по документацията за участие, на които не е възможно да се дадат своевременно разяснения.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва