Деловодна информация
00470Община Черноочене
05-00-56 04/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00470-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

153 04/04/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с.Черноочене BG425 6701 България
инж.Николина Борисова - Началник отдел ТСУ +359 3691-6163
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 3691-6223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com

https://sop.bg/chernoochene-962/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
151 03/04/2018 (дд/мм/гггг)
00470-2018-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В съответствие с разпоредбите на чл.197 от ЗОП, в 10-дневен срок.


04/04/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Айдън Ариф Осман Кмет на община Черноочене

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с.Черноочене BG425 6701 България
инж.Николина Борисова - Началник отдел ТСУ +359 3691-6163
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 3691-6223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com.

https://sop.bg/chernoochene-962/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и маркировка и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции
45233000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка ,знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“
Обособена позиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене
Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“
Правно основание за провеждане на процедурата:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки стойността на обществената поръчка, чиято обща стойност попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Раздел VI: Допълнителна информация
04/04/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   840563
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.7
07/05/2018 (дд/мм/гггг)
11:00
08/05/2018 (дд/мм/гггг)
11:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва