Деловодна информация
01158ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"
05-11-4-3 14/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
14/03/2018 (дд/мм/гггг)
01158-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-10-3-1 14/03/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход No 69, ет. 4
София BG411 1574 България
инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост +359 28079937
n.ceneva@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/224


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-10-3 26/02/2018 (дд/мм/гггг)
01158-2018-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията от всяко заинтересовано лице в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


14/03/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Ангел Борисов Забуртов Генерален директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход No 69, ет. 4
София BG411 1574 България
инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост +359 28079937
n.ceneva@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/224

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад”
45241000      
Строителство

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория – торф, III-та категория – тиня и IV-та категория – глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.
Раздел VI: Допълнителна информация
14/03/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 832077 (година и номер на документа)
2018/S 041-090565 (напр. 2015/S 123-123456)   832077
26/02/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3
Изречението "Обемът няма значение" в т. 1 в полето "Изисквано минимално/ни ниво/а" отпада.

Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката” възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях. Обемът няма значение.

Под „строителство, идентично или сходно с това на поръчката” възложителят има предвид: драгажни работи за изграждане, поддържане или рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали или съоръжения към тях.В Част I "Указания за подготовка на офертите", р. III "Изисквания към участниците", б. Б "Критерии за подбор", т. 3.1 уточнението "Обемът няма значение" към даденото от възложителя определение за „строителство, идентично или сходно с това на поръчката”, отпада.
В Част II "Методика за определяне на комплексната оценка на офертите" от документацията, в уточнението по т.1.2 "Срок за изпълнение на поръчката (ОС)" е допусната техническа грешка, като изречението: "Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 50 календарни дни", следва да се чете "Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 140 календарни дни". С оглед извършената промяна, в Профила на купувача, по електронната преписка на поръчката са публикувани коригираните Част I "Указания за подготовка на офертите" и Част II "Методика за определяне на комплексната оценка на офертите" от документацията.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва