Деловодна информация
00339
РД/02-00027 18/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/01/2018 (дд/мм/гггг)
00339-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД/02-00027 18/01/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мария Караиванова, Мария Паспалджиева +359 046681439/+359 046681410
m.karaivanova@yambol.bg +359 046662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

http://yambol.bg/profile/item/192


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД/02 – 00578 13/11/2017 (дд/мм/гггг)
00339-2017-0010

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Сроковете по процедурата се удължават съгласно чл.100, ал.11 от ЗОП и чл.28, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с жалба с № ВХР-2599/08.12.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00578 от 13.11.2017 г. на зам. - кмета на община Ямбол, упълномощен за Възложител със Заповед № РД/02-00985 от 22.12.2015 г. на кмета на община Ямбол. Всички действия по процедурата„Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“, открита с Решение № РД/02 – 00578 от 13.11.2017 г., се възстановяват във връзка с Разпореждане № РоткЗОП-419/21.12.2017 г. на КЗК, с което е отказано да бъде образувано производство по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по жалба вх. № ВХР-2599/08.12.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00578 от 13.11.2017 г. и Уведомление изх.№ДИП-51/18.01.2018 г. на КЗК за липсата на постъпвали жалби срещу Разпореждането.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.


18/01/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Илиана Василева Бицова зам.-кмет на община Ямбол, упълномощен със заповед № РД/02-00985/22.12.2015 г. на кмета на общината

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мария Караиванова, Мария Паспалджиева +359 046681439/+359 046681410
m.karaivanova@yambol.bg +359 046662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

http://yambol.bg/profile/item/192

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации"
45332300      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол. В изпълнение на Договора за строителство се предвижда:довършване на нова ГПСОВ (градска пречиствателна станция за отпадъчни води);довършване на довеждаща инфраструктура до ГПСОВ;довършване на реконструкцията на Колектор ІХ и съпътстващ водопровод по трасето му.
Раздел VI: Допълнителна информация
18/01/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 458380 (година и номер на документа)
2017/S 221-458380 (напр. 2015/S 123-123456)   814716
13/11/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
21/12/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
05/02/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
22/12/2017 (дд/мм/гггг)
14:00
06/02/2018 (дд/мм/гггг)
14:00Сроковете по процедурата се удължават съгласно чл.100, ал.11 от ЗОП и чл.28, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с жалба с № ВХР-2599/08.12.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00578 от 08.12.2017 г. на зам. -кмета на община Ямбол. Всички действия по процедурата „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“,се възстановяват във връзка с Разпореждане № РоткЗОП-419/21.12.2017 г. на КЗК, с което е отказано да бъде образувано производство по реда на Закона за обществените поръчки и Уведомление изх.№ ДИП-51/18.01.2018 г. на КЗК за липсата на постъпвали жалби срещу Разпореждането.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва