Деловодна информация
00164инистерство на отбраната
21-37-44 23/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
24/11/2017 (дд/мм/гггг)
00164-2017-0042 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

124 23/11/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG412 1092 България
Спас Лозанов +359 29220797
s.lozanov@mod.bg +359 29880611

Интернет адрес/и

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro

http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-1-2017-001


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
111 07/11/2017 (дд/мм/гггг)
00164-2017-0042

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 029807315
VI.2.2) Подаване на жалби

10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП


24/11/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Красимир Дончев Каракачанов Министър на отбраната

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

да
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG412 1092 България
Спас Лозанов +359 29220797
s.lozanov@mod.bg +359 29880611

Интернет адрес/и

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro

http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-1-2017-001

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Застраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на МО, БА и структури на пряко подчинение на министър на отбраната със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия"
66510000      
Услуги

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на МО,СКС,СВ,ВВС,ВМС,СКИС,Служба "ВИ", Служба "ВП", НВИМ, ВГС, НГЧ, ЦАТИП, в.ф.32990 със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Общият обем на поръчката възлиза на 829975835.26 лв. застрахователна стойност.
Раздел VI: Допълнителна информация
24/11/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 813912 (година и номер на документа)
2017/S 216-450473 (напр. 2015/S 123-123456)   813912
08/11/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
В Раздел II.3 от Обявлението "Продължителност в дни 1095 (считано от датата на възлагане на поръчката)" се заличава. Вместо "Начало 23/10/2017 /дд/мм/ггг" да се чете Начало 10/10/2017 /дд/мм/ггг
23/10/2017 (дд/мм/гггг)
10/10/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел IV.3.4) Срок за получаване на заявленията за участие

Дата: 31/10/2017дд/мм/ггг

Дата: 30/11/2017дд/мм/ггг1.Навсякъде в документацията за възлагане на обществена поръчка, обявлението и описателните документи се заличава Приложение №14-Предложение за изпълнение на на поръчката в съответствие със спецификация и Приложение №17-Декларация за пласиране на риска.
2. В раздел VII от документацията за обществена поръчка се заличава "Пояснение" относно участие в положителния финансов резултат.
3. В Приложение №13 от документацията за обществена поръчка се заличава раздел VII "Участие в положителния финансов резултат"
4. В Приложение №22 от документацията за обществена поръчка се заличава раздел VII "Участие в положителния финансов резултат".
5. В Приложение №10 от документацията за обществена поръчка вместо "през последните 5 (пет) години" да се чете "през последните 3 (три) години".

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва