Деловодна информация
00233
ЖИ-39630 08/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
08/11/2017 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

92 08/11/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавно предприятие национална компания железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Ивелина Китина +359 2932-3875
i.kitina@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

http://www.rail-infra.bg/

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
66 24/08/2017 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0055

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

влязло в сила Разпореждане № 360 от 01.11.2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), за отказ от образуване на производство, по жалба с вх. № ВХР-2234/20.10.2017 г. на „СА.И.Е“ ЕООД, с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП- в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


08/11/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Красимир Христов Папукчийски Генерален директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавно предприятие национална компания железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Ивелина Китина +359 2932-3875
i.kitina@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

http://www.rail-infra.bg/

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Механиз. подн-не на жп инфр-ра и съор-та към нея в м/угарието Тулово–Змейово от км226+379(НС №2 г.Тулово)до км238+700(НС №1 г.Змейово)с обща дълж.12321м по 4-та гл жп линия Русе–Подкова с релси тип 6
45234100      
Строителство

Механизираното подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово от км. 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км. 238+700 (НС № 1 гара Змейово) с обща дължина 12 321м. включва:
- Етап І–изготвяне на работен проект;
- Етап ІІ–изпълнение на СМР;
- Авторски надзор на обекта;
- Предаване на Възложителя пълен комплект с документи за обекта с оглед приемането му и въвеждането му в експлоатация след приключване на СМР и преди съставяне на Протокол Приложение № 6 за установяване на годността за ползване на обекта (част, етап от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.
Раздел VI: Допълнителна информация
08/11/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 802382 (година и номер на документа)
2017/S 163-335513 (напр. 2015/S 123-123456)   802382
24/08/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
23/10/2017 (дд/мм/гггг)
16:45
20/11/2017 (дд/мм/гггг)
16:45
IV.2.7
24/10/2017 (дд/мм/гггг)
14:00
21/11/2017 (дд/мм/гггг)
14:00Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощ.,оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала” и има подпис и печат),се предоставя на комисията.
http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqlBoE7p8mROw%3d%3d

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва