Деловодна информация
00164дирекция Отбранителна аквизиция
21-39-231 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
30/10/2017 (дд/мм/гггг)
00164-2017-0037 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

107 27/10/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
Марин Маринов +359 29220656
m.i.marinov@mod.bg +359 29879693

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
97 10/10/2017 (дд/мм/гггг)
21-39-231
00164-2017-0037

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.


30/10/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Красимир Дончев Каракачанов Министър на отбраната

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
Марин Маринов +359 29220656
m.i.marinov@mod.bg +359 29879693

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на Изстрел с осколочно–фугасна граната за 73мм оръдие 2А–28 на БМП-1, Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А–28 на БМП-1 и Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1 21-39-231
35331300      
Доставки

Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, съответстваща на изискванията на Технически спецификации ТС Б.05.2589.16-ВО, ТС Б.05.2696.17-ВО и ТС Б.05.2697.17-ВО, необходими за Българската армия.
Раздел VI: Допълнителна информация
30/10/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 809589 (година и номер на документа)
2017/S 198-408454 (напр. 2015/S 123-123456)   809589
12/10/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
I.1
Телефон

02 9220679

+359 29220656
III.2.1
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

5. Кандидатът в свободна форма декларира: – дали е производител (български/чужд) на патрони; – дали ще внася патроните; – дали ще трансферира патроните; , като представя заверено от Кандидата копие на валидни документи съгласно Глава V, т. 1.2.5. от документацията.

5. Кандидатът в свободна форма декларира: – дали е производител (български/чужд) на гранати; – дали ще внася гранатите; – дали ще трансферира гранатите; , като представя заверено от Кандидата копие на валидни документи съгласно Глава V, т. 1.2.5. от документацията.
III.2.1
Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри (в приложимит

3. Декларация дали подизпълнителят: – е производител (български/чужд) на патрони; – ще внася патроните; – ще трансферира патроните; , като представя заверено от подизпълнителя копие на валидни документи съгласно Глава V, т. 3.4.1.2., подточка 3 от документацията, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.

3. Декларация дали подизпълнителят: – е производител (български/чужд) на гранати; – ще внася гранатите; – ще трансферира гранатите; , като представя заверено от подизпълнителя копие на валидни документи съгласно Глава V, т. 3.4.1.2., подточка 3 от документацията, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва