Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И - 7126 13/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/09/2017 (дд/мм/гггг)
00085-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

1263 13/09/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Военномедицинска академия 129000273
бул. Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Елисавета Михайлова +359 29225214
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
633 04/05/2017 (дд/мм/гггг)
00085-2017-0013

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

С влязло в сила Разпореждане № РоткЗОП-253/ 28.08.2017г., Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), отказва да образува производство по жалба №ВХР-1584/25.07.2017г.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.


13/09/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Проф.Любомир Светославов Алексиев, д.м. Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП със заповед № 812/ 07.06.2017 г. на началника на ВМА

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Военномедицинска академия 129000273
бул.Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Елисавета Михайлова +359 29225214
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната по обособени позиции”
55523000      
Услуги

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва:МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен, БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА вградовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.
Раздел VI: Допълнителна информация
13/09/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 172312 (година и номер на документа)
2017/S 088-172312 (напр. 2015/S 123-123456)   785788
04/05/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09/06/2017 (дд/мм/гггг)
16:00
19/09/2017 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.6
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
30/10/2017 (дд/мм/гггг)
16:00
18/03/2018 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
12/06/2017 (дд/мм/гггг)
11:00
20/09/2017 (дд/мм/гггг)
11:00С влязло в сила Разпореждане № РоткЗОП-253/ 28.08.2017г., Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отказва да образува производство по жалба №ВХР-1584/25.07.2017г. Удължават се следните срокове, описани в първоначалното обявление за поръчка: за получаване на оферти, за отваряне на офертите и за валидност на офертите.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва