Деловодна информация
00972
2697 06/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00972-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-204 06/07/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Университет Проф. д-р Асен Златаров 000044541
бул. Проф. Якимов № 1
Бургас BG341 8010 България
Красимир Георгиев, помощник- ректор +359 56716730
office@btu.bg +359 56880249

Интернет адрес/и

www.btu.bg

https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/588-netna-energiya-2017-bg


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-202 05/07/2017 (дд/мм/гггг)
00972-2017-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита от дискриминация
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10- дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 7 и ал. 2 от ЗОП.


06/07/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

доц. д-р Магдалена Събева Миткова ректор на Университет Проф. д-р Асен Златаров

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Университет Проф. д-р Асен Златаров 000044541
бул. Проф. Якимов № 1
Бургас BG341 8010 България
Красимир Георгиев, помощник- ректор +359 56716730
officе@btu.bg +359 56880249

Интернет адрес/и

www.btu.bg

https://btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/588-netna-energiya-2017-bg

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
09310000      
Доставки

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените фактури, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар ва електроенергия на възложителя, за срок 12 месеца.
Раздел VI: Допълнителна информация
06/07/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   794720
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявлениеГаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 /пет/ % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да бъде представена под формата на:
парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
IBAN:BG94STSA93003300290023;
BIC:STSABGSF;
банка:ДСК;
град/клон/офис: Бургас;
титуляр на сметката : Университет „Про. Д-р Асен Златаров“
или
безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора
или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва