Деловодна информация
00043
000 22/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00043-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

465 22/06/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Дулово 000565416
ул. Васил Левски №18
Дулово BG325 7650 България
д-р Юксел Ахмед +359 86423000
dulovokmet@abv.bg +359 86423020

Интернет адрес/и

www.dulovo.bg

http://sop.bg/dulovo-145/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
428 13/06/2017 (дд/мм/гггг)
00043-2017-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 029884070
http://www.cpc.bg +359 029807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и следващите от ЗОП


22/06/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

д-р Юксел Осман Ахмед Кмет

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Дулово 000565416
ул. Васил Левски №18
Дулово BG325 7650 България
д-р Юксел Ахмед +359 86423000
dulovokmet@abv.bg +359 86423020

Интернет адрес/и

www.dulovo.bg

http://sop.bg/dulovo-145/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Ремонт на улична мрежа на територията на община Дулово” 00043-2017-0003
45233100      
Строителство

Предметът на обществената поръчка обхваща ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дулово.
Раздел VI: Допълнителна информация
22/06/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   791382
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.7
Продължителност в месеци:

12

4В приложените образци на документи:
Образец №3 „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя“, в т. 2. "Срокът на изпълнение е 12 месеца от дата на подписване на договора за обществена поръчка или до достигане на общата стойност по подписания договор, което от събитията настъпи първо." да се чете "Срокът на изпълнение е 4 месеца от дата на подписване на договора за обществена поръчка или до достигане на общата стойност по подписания договор, което от събитията настъпи първо."

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва