Деловодна информация
00038
ОЗЛ-03-11 05/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2017 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

80 05/06/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Николай Димитров +359 066818-382
n.dimitrov@gabrovo.bg +359 066809-371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg

http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
60 28/04/2017 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0033

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


05/06/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Таня Венкова Христова Кмет на Община Габрово

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Николай Димитров +359 066818-382
n.dimitrov@gabrovo.bg +359 066809-371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg

http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на 1 брой нов трактор и прикачен инвентар за нуждите на ОЗ „Озеленяване” гр. Габрово“
16700000      
Доставки

Предметът на процедурата касае доставка на:
- Нов трактор - 1 бр.;
- Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор - 1 бр.;
- Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор - 1 бр.;
- Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор - 1 бр.;
- Косачка плоска съвместима с оферирания трактор – 1 бр.
- Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F - 1 бр.;
- Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F - 3 бр.
Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
Раздел VI: Допълнителна информация
05/06/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 784985 (година и номер на документа)
2017/S 085-165183 (напр. 2015/S 123-123456)   784985
28/04/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
05/06/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
15/06/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
06/06/2017 (дд/мм/гггг)
10:00
16/06/2017 (дд/мм/гггг)
10:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва