Деловодна информация
00109Дирекция ПНООП
ИЗ-00-3083 08/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
08/11/2016 (дд/мм/гггг)
00109-2016-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев № 1
Благоевград BG413 2700 България
Радостина Илиева +359 73867714
rilieva@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

www.blgmun.com

http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 ОП във вр. с реализацията на НПЕЕМЖС
45000000      
Строителство

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.
Раздел VI: Допълнителна информация
08/11/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2016 - 384883 (година и номер на документа)
2016/S 211-384883 (напр. 2015/S 123-123456)   755492
28/10/2016 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.4
Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във вр. с реализацията на НП за ЕЕ на МЖС на територията на община Благоевград – ІІI ти етап, по оп- ОП №1 МЖС – с адм. адр. ул. Цар Иван Шишман” № 16 ОП №2. 'МЖС – бл. № 2, с адм. адр. ул. Марица” № 2 ОП №3. 'МЖС – бл. № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с адм адр. ж.к. Еленово” ОП №4. 'МЖС – бл. № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с адм. адр. ж.к. Еленово” ОП № 5. 'МЖС – бл. № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с адм. адр. ж.к. Еленово” ОП № 6. 'МЖС – бл. № 2 вх. А, Б и вх. В, с адм. адр. ул. Илинден” ОП №7. 'МЖС – бл. № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с адм. адр. ж.к. Еленово” ОП №8. 'МЖС – бл. № 74, с адм. адр. ж.к. Еленово ОП №9. 'МЖС – бл. № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с адм. адр. ж.к. Еленово ОП №10. 'МЖС – бл. № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с адм. адр. ж.к. Еленово” ОП №11. 'МЖС – бл. № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с адм. адр. ж.к. Струмско-център” ОП №12. 'МЖС – бл. № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх.А и вх.Б, продълж. в VII.2)

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.
II.1.1
Наименование и номер на Обособената позиция

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция №31. Многофамилни жилищни сгради – блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”с адм. адр. ж.к. Струмско-център” ОП №13.' МЖС – бл. № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с адм. адр. ж.к. Струмско, ул. Броди ОП №14. 'МЖС – бл. № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с адм. адр. ж.к. Струмско”, ул. Броди” ОП №15. 'МЖС – бл. № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с адм. адр. ж.к. Еленово ОП №16. 'МЖС – бл. № 42, № 43 и № 44, с адм. адр. ж.к. Запад” ОП №17. 'МЖС – бл. № 26 вх. А и вх. Б, с адм. адр. ж.к. Струмско”, ул. Броди” ОП №18. 'МЖС – бл. № 28 вх. А и вх. Б, с адм. адр. ж.к. Ален мак” ОП №19. 'МЖС – бл. № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с адм. адр. ж.к. Струмско”, ул. Броди” ОП №20. 'МЖС – бл. № 9 вх. А и вх. Б, с адм. адр. ж.к. Струмско”, ул. Струма” ОП №21. МЖС – бл. № 53, с адм. адр. ж.к. Запад ОП №22.'МЖС – бл. № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с адм. адр. ж.к. Струмско”, ул. Яне Сандански ОП № 23. МЖС – бл. № 45 вх. А и вх. Б, с адм. адр. ж.к. Еленово Ще се изготви работен пр. и изп. СМР вкл.: Изол.на външни стени, Изол. на под, Изол. на покрив, промяна на дограма, ел-и мълниезащ. и боя

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва