Деловодна информация
01158ДП Пристанищна инфраструктура - Главно управление
05-11-24 30/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
01158-2019-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
Мирослава Иванова +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/314


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/314
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ЗАКУПУВАНЕ НА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
34100000      
Доставки

Настоящата процедура e за възлагане на обособена позиция № 1: „Закупуване на сервизни високопроходими автомобили“. Предмет на обособената позиция е доставката на не по-малко от 10 бр. и не повече от 12 бр. нови и неупотребявани автомобили с висока проходимост, клас SUV, 4х4, за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”, с технически характеристики, покриващи минималните изисквания и в напълно окомплектован вид, съгласно предвиденото в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 и регистрацията на автомобилите в отдел „Пътна полиция”, СДВР (КАТ - гр. София) преди предаването им. Целта на възложителя е да закупи възможно най-голям брой автомобили в посочените рамки, без да се надвишава обявената максимална прогнозна стойност на обособената позиция, поради което точният брой на автомобилите ще бъде уточнен при подписване на договора с избрания изпълнител.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Закупуване на сервизни високопроходими автомобили 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София, бул. Шипченски проход № 69

Настоящата процедура e за възлагане на обособена позиция № 1: „Закупуване на сервизни високопроходими автомобили“. Предмет на обособената позиция е доставката на не по-малко от 10 бр. и не повече от 12 бр. нови и неупотребявани автомобили с висока проходимост, клас SUV, 4х4, за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”, с технически характеристики, покриващи минималните изисквания и в напълно окомплектован вид, съгласно предвиденото в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 и регистрацията на автомобилите в отдел „Пътна полиция”, СДВР (КАТ - гр. София) преди предаването им. Целта на възложителя е да закупи възможно най-голям брой автомобили в посочените рамки, без да се надвишава обявената максимална прогнозна стойност на обособената позиция, поради което точният брой на автомобилите ще бъде уточнен при подписване на договора с избрания изпълнител.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на процедурата ще се приложи чл. 104, ал. 2 ЗОП - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на подбора.

II.2) Описание 1

Доставка на транспортно средство (лекотоварен автомобил) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

град София, бул. "Шипченски проход" № 69

доставката на 1 бр. нов и неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура” – пристанищен терминал Русе-запад за превоз на персонал и транспортиране на резервни части и инвентар, с технически характеристики, покриващи минималните изисквания и в напълно окомплектован вид, съгласно предвиденото в Техническата спецификация по обособена позиция № 2. В дейностите, включени в предмета на обособената позиция, се включва и регистрацията на автомобила в отдел „Пътна полиция”, СДВР (КАТ - София) преди предаването му на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Тази обособена позиция се възлага по реда, предвиден за индивидуалната й стойност -чл. 20, ал.4, т.3 във връзка с чл. 21, ал. 6 ЗОП
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

няма изисквания

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора по обособена позиция № 1 е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС и се представя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на действие на договора и до изтичане на 30 (тридесет) дни след това.
III.1.7)
Заплащането на доставката по обособена позиция № 1 ще бъде извършвано при спазване на разпоредбите на проекта на договор - част IV от документацията за поръчката, както следва:
Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до петнадесет работни дни от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобилите с Приемо-предавателния протокол и след подписване на протокола за регистрация в КАТ.
Когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, заплащането на тази част се извършва директно от възложителя на подизпълнителя при спазване на правилата на чл. 66, ал. 7-10 от ЗОП.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно са описани в част II Техническа спецификация по обособена позиция № 1 и част IV проект на договор по обособена позиция № 1 от документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4, заседателна зала

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч.т III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, както следва: - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията участие в престъпна организация (чл. 321 и чл. 321а НК), корупция (чл. 301-307 НК), измама (чл. 209-213 НК), терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности (чл. 108а, ал. 1 НК), изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253-253б и чл. 108а, ал. 2 НК), детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а-159г НК), както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел А; - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 172, чл. 255б и чл. 352-353е НК, както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел В, - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата относно наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен - в раздел Г,- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - в раздел Б;- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 ЗОП (с изключение на тези, които се декларират в р. Г) - в раздел В.
2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое отизключенията по чл. 4 от горепосочения закон.
3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Освен на горните основания, Възложителят отстранява също:
- участник, който не иззпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката,
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;
- участник, чието ценово предложение съдържа крайна единична цена за предлаганите автомобили по обособена позиция № 1 от поръчката, надвишаваща 35 000 лв без ДДС;
- участник, в чието Техническо предложение по обос. позиция № 1 предложеният срок за доставка и регистрацията на автомобилите е по-дълъг от 120 календарни дни, посочен е в друга единица или не е цяло число;
- участник, в чието Техническо предложение по обос. позиция № 1 е предложен гаранционен срок, който е по-кратък от 60 месеца или 100 000 км. пробег, посочен е в други единици, започва да тече от друг момент или не е определен в цели числа.
Процедурата ще бъде проведена по реда на чл. 104, ал. 2 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 7-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва