Деловодна информация
01158Клон - Териториално поделение Пристанище Русе
10-05-6-6 15/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
01158-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 1303161400049
ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2
Русе BG323 7000 България
инж. Пенчо Петков – зам. директор на Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура” +359 82818994
p.petkov@bgports.bg +359 82821862

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://www.bgports.bg/bg/zop/295


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgports.bg/bg/zop/295
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, пристанищен терминал Русе-изток“
45315500      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, разположена на територията на „Обособена зона Русе-изток“.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе, пристанищен терминал Русе-изток

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, разположена на територията на „Обособена зона Русе-изток“. За извършване на преоборудването на килиите на страна средно напрежение, да се изготви Работен проект за рехабилитация на ел. подстанцията на страна СрН - 20 kV, придружен с подробна количествено-стойностна сметка, в която да са включени количествата и видовете работи за рехабилитация на помещенията и фасада на ел. подстанцията.
Пълният обем и видове строително-ремонтни работи ще бъдат посочени в подробна количествено-стойностна сметка, изготвена с работния проект за рехабилитация.
Ремонтните работи включват:
- подмяна на съществуващата разпределителна уредба средно напрежение - 20 кV в ел. подстанцията с комплектни разпределителни устройства (КРУ), елегазово изолирани (SF6) за закрит монтаж със степен на защита от прах и влага IP67. Ще се демонтират: маломаслени прекъсвачи, ножови разединители, стойки за предпазители, подпорни и преходни изолатори и шинна система. Демонтираните материали, да се предадат с приемо-предавателен протокол на Възложителя за съхранение. След което ще се извърши ремонт на помещението и монтаж на доставените КРУ.
- възстановяване и привеждане в нормален експлоатационен вид на сградата на ел. подстанцията, както и рехабилитация на помещенията и фасадата на ел. подстанцията.
Всички ремонтни работи да се извършат, съгласно изготвения Работен проект, утвърден от Възложителя при спазване изискванията на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Програма за изпълнение на поръчката    40
Срок за изпълнение    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
270000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите и чл. 5, ал. 6, т. 1.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – трета група, втора категория, или в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която са установени, или да притежават правото да изпълняват работите, предмет на поръчката, по силата на законодателството на съответната държава, в която са установени.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност като попълват поле „Вписване в съответния професионален регистър“ в раздел „А”, Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП данните за регистрацията си – номер, дата на издаване и издател на документа, удостоверяващ вписването в съответния регистър, посочване на работите, попадащи в обхвата на регистрацията, срок на валидност на регистрацията или посочват конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват работите, предмет на поръчката, или посочват безплатен публичен регистър, от който възложителят може да установи горните обстоятелства.
Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуални доказателства за вписването си в съответния регистър (удостоверение от Камарата на строителите в България и валиден талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя), в случай, че това не може да бъде установено служебно от възложителя при проверка.
В случай че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, преди сключване на договора, изпълнителят представя документ, с който следва да докаже, че има право да изпълнява възлаганото строителство в Република България, включително, че е извършил съответната регистрация по Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“.
Преди сключването на договора за обществена поръчка участника, определен за Изпълнител, представя документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент.
Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


„Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (трета група, втора категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участникът следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, в т.ч.:
- Ръководител на екипа за изпълнение на СМР - 1 (един) брой с професионална квалификация „електроинженер” или еквивалентно;
- Отговорник по контрола на качеството - 1 (един) брой с документ за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент;
- Координатор по безопасност и здраве - 1 (един) брой с документ за завършен курс/преминато обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент;
- проектанти с пълна проектантска правоспособност по Глава III от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране минимум за част „Електро“.
Специалистите в проектантския екип трябва да притежават образователно-квалификационна степен “Магистър” по съответната специалност. Всеки проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част, съгласно изискванията на чл. 230 от ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).


Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под „дейност (проектиране), с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект за изграждане на нови и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонт на електрически съоръжения и апаратура на страна СрН, монтирани в индустриална подстанция и/или тарфопост.
Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под „дейност (строителство), с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира изграждане на нови и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонт на електрически съоръжения и апаратура на страна СрН, монтирани в индустриална подстанция и/или трафопост.
Горепосочените две минимални изисквания за проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект за изграждане на нови и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонт на електрически съоръжения и апаратура на страна СрН, монтирани в индустриална подстанция и/или трафопост) и за строителство (изграждане на нови и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонт на електрически съоръжения и апаратура на страна СрН, монтирани в индустриална подстанция и/или трафопост) могат да бъдат изпълнени и с доказателство за единно проектиране и строителство (инженеринг), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, в т.ч.:
- Ръководител на екипа за изпълнение на СМР - 1 (един) брой с професионална квалификация „електроинженер” или еквивалентно и професионален опит - минимум 5 години стаж по специалността;
- Отговорник по контрола на качеството - 1 (един) брой с документ за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент и професионален опит - минимум 3 години стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника;
- Координатор по безопасност и здраве - 1 (един) брой с документ за завършен курс/преминато обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент и професионален опит - минимум 3 години стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника;
Специалистите в проектантския екип трябва да притежават образователно-квалификационна степен “Магистър” по съответната специалност и специфичен професионален опит като проектант по съответната част минимум 5 (пет) години.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се прилага.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. За гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, важат съответно условията, предвидени за гаранцията за изпълнение на договора.
III.1.7)
- авансово плащане до 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора, след представяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Авансът се приспада от първото междинно плащане.
- Две междинни плащания, след изпълнение на поне 30 % (тридесет процента) от общия обем работи и от общата стойност на договора, след подписване на съответните двустранни приемо-предавателни протоколи за действително извършени работи, съгласно позициите в одобрената с работния проект количествено-стойностна сметка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общата стойност на междинните плащания не може да надвишава 70 % (седемдесет процента) от стойността на договора.
- окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми, на база приемо- предавателен протокол за окончателно приемане.
III.1.8)
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. Русе 7000, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2, Клон ТП Пристанище Русе.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че :
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в настоящата документация;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
- участник, който предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „работни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от 200 работни дни;
- участник, който е предложил срок на валидност на офертата, по-малък от 120 календарни дни;
- участник, предложил цена, надвишаваща определената прогнозна стойност на поръчката;
- участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- участници, които са свързани лица;
- участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица, включително и гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
- участници, за които са налице основанията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва