Деловодна информация
01351Булгартрансгаз ЕАД
БТГ-04-19-86 25/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
25/04/2019 (дд/мм/гггг)
01351-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Дарина Колева +359 2-9396166
Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg +359 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

www.tenders.bulgartransgaz.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/investicionno_proektirane_dostavka_na_neobhodimite_materiali_i_oborudvane_izgrajdane_i_vavejdane_v-491-c1-0-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Булгартрансгаз ЕАД 175203478
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Весела Тафраджийска +359 2-9396358
Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg +359 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

www.tenders.bulgartransgaz.bg

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж КС „Расово“ и строеж КС „Нова Провадия“ 190-038
45231223      KA06
Строителство

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”
Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231223      KA06
42112300      ME02
71320000      
80530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312
BG331

КС "Расово" - землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и КС "Нова Провадия" - землището на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна

В обхвата на изпълнението на всеки един от етапите – КС „Расово“ и КС „Нова Провадия“ се включват следните дейности:
- Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни;
- Хидроложки, инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания само за Етап КС „Нова Провадия”;
- Изработване на инвестиционни проекти във фаза “Технически проект”;
- Съгласуване на техническите проекти от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица;
- Одобряване на техническите проекти и получаване на Разрешения за строеж;
- Дейности преди откриване на строителните площадки - изработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобряването им по реда на ЗУТ;
- Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собственици или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедури по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за културното наследство (ЗКН) и ЗУТ, които обезщетения се изплащат от Възложителя;
- Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“;
- Съгласуване на работните проекти от Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица;
- Временно строителство, в т.ч. наемане на земя, изграждане на временни приобектови бази, осигуряване на временно ел. захранване и други временни връзки и комуникации, мобилизация и демобилизация и др.;
- Доставка на необходимите материали и оборудване, резервни части, специализирани инструменти и приспособления, придружени от съответната документация;
- Строително – монтажни работи;
- Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
- Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания;
- Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;
- Кадастрално заснемане и получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- Подписване на Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за съответните Етапи;
- Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на всеки от етапите: - Участие в комисия при провеждане на 72–часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17); - Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на всеки Етап; - Участие в комисия при подписване на Протокол/и за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на Разрешения за ползване на етапите;
- Обучение на персонала на Възложителя.
За КС „Расово“ се предвижда да бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 12 MW всеки.
За КС „Нова Провадия“ се предвиждат 4 броя ГТКА в конфигурация 3 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 10 MW всеки.
За осъществяване свързването на всеки един Етап с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД се предвижда проектиране и изграждане на входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура – проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др.
Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Р1 Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката за етап КС „Расово” до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж    5
Р2 Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката за етап КС „Нова Провадия” до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж    5
Р3 Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки, строително-монтажни работи и съпътстващи ги дейности за етап КС „Расово”    5
Р4 Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки, строително-монтажни работи и съпътстващи ги дейности за етап КС „Нова Провадия”    5
Р5 Осигуряване работата на ГТД с включена DLE (нискоемисионна камера) в специфицираните точки (Р5= Р51 + Р52 + Р53 + Р54)    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
351635657.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
730

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посоченият в т. II.2.7. срок е от датата на подписване на договора до датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за всеки от двата етапа.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от „Първа група", „Първа категория", съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, за тяхното изпълнение. В случай, че подизпълнителят е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА" от част IV, раздел „А" - „Годност" на еЕЕДОП, като в поле "Вписване в съответен професионален регистър" се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква за доказване изпълнението на критерият за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от участника, определен за изпълнител/участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение)/подизпълнителите (в случай, че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от Камарата на строителите в Република България (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на: строежи от „Първа група", „Първа категория". Изискването е приложимо и в случай, че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.
Документите за доказване изпълнението на критерият за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност се представят от участника определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за икономическото и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от Част IV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Справка за общия оборот.


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 300 000 000 (триста милиона) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, в частта инвестиционно проектиране, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на списък на услугите (проектирането), които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга - документи от получател от които да е видна информацията, че инвестиционния проект е одобрен/приет от получателя и/или е съгласуван с всички компетентни инстанции и/или документи от компетентен орган от които да се потвърждава, че инвестиционния проект е одобрен/съгласуван с всички компетентни инстанции и/или документ с информация, че въз основа на изработения инвестиционен проект може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта строителство за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 2 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за всеки от декларираните експерти посочват имената на лицето и цялата изискуема информация за персонала и ръководния състав с определена професионална компетентност с оглед преценка за съответствие с минималното изискване.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 3 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.


1. Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на поръчката в частта инвестиционно проектиране за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ в частта инвестиционно проектиране се разбират изпълнени услуги, които включват изработен и одобрен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) за:
а) изпълнение на ново строителство на компресорна/и станция/и за природен газ към газопровод високо налягане (с работно налягане над 1,6 МРа), включващо доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на поне два нискоемисионни газови турбо-компресорни агрегати с единична механична мощност поне 8 MW всеки от тях.
и/или
б) реконструкция на компресорна/и станция/и за природен газ към газопровод високо налягане (с работно налягане над 1,6 МРа), включващо доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на поне два нискоемисионни газови турбо-компресорни агрегати с единична механична мощност поне 8 MW всеки от тях.
За изработен и одобрен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) ще се приема такъв, който е одобрен/съгласуван с получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство (има издадено разрешение за строеж).
За изработен и одобрен инвестиционен проект, изпълняван от чуждестранни участници ще се приема такъв, който е изработен във фаза, която е одобрена/съгласувана от получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта.
2. Участникът да е изпълнил минимум една идентична или сходна дейност с тази на поръчката в частта строителство за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ в частта изпълнено строителство следва да се разбира/т дейност/и включваща/и:
а) ново строителство на компресорна/и станция/и за природен газ към газопровод високо налягане (с работно налягане над 1,6 МРа), включващо доставени, инсталирани и въведени в експлоатация поне два нискоемисионни газови турбо-компресорни агрегати с единична механична мощност поне 8 MW всеки от тях.
и/или
б) реконструкция на компресорна/и станция/и за природен газ към газопровод високо налягане (с работно налягане над 1,6 МРа), включващо доставени, инсталирани и въведени в експлоатация поне два нискоемисионни газови турбо-компресорни агрегати с единична механична мощност поне 8 MW всеки от тях.
За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност, както следва:
3.1. Ръководител проект - минимум 1 (едно) лице с придобита образователно-квалификационна степен най-малко „бакалавър", професионална квалификация „инженер"; да е изпълнявало функциите на Ръководител проект или Началник обект или Технически ръководител в един завършен обект за ново строителство и/или реконструкция на компресорна станция за природен газ.
Под завършен обект се разбира обект, за който има подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.
Продължава в VI.3.)
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.10,ал.1 от ЗОП.
2.За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл.54,ал.1 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици,както и не следва да са налице обстоятелствата по чл.69,ал.1 и 2 във вр. с чл.6,ал.1,т.40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл.107 от ЗОП.
3.Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид,съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора за срок 2 месеца след подписване на Констативен акт обр. 15 за етапа с по – дълъг срок на изпълнение под формата на парична сума, банкова гаранция (по образец О9) или застраховка. Възложителят освобождава съответната част от гаранцията 2 месеца след подписване на Констативен акт обр. 15 за съответния Етап.
За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от Възложителя за съответния Етап изпълнителят представя гаранция за срок 1 месец след датата за подписване на Констативен акт обр.15 за съответния Етап, в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция, съгласно образеца на банкова гаранция за авансово плащане или застраховка. Авансово предоставените средства са в размер на не повече от 40 % от общата цена на двата Етапа.
Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
III.1.7)
Финансовите условия и начинът на плащане са подробно посочени в раздел II и раздел IV от проекта на договор, както и приложенията към същия.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владирегов № 66

Лицата по чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. 27 от "Указания за подготовка на оферта" от Документацията за участие.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

A.Прогнозната стойност на поръчката посочена в т. II.1.5.), съответно в т. II.2.6.) включва и стойността на оскъпяването за разсрочено плащане на стойността на договора за 24-месечен период.
Б.Посоченият в т. II.2.5.) показател Цена се формира от показатели Р6-Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката с тежест 40 т.; Р7-Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане с тежест 10 т.(Предложеният процент на оскъпяване във връзка с отложеното разплащане не трябва да надвишава 5.00 %. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, предложил процент, надвишаващ 5.00 %.); Р8-Оценка на експлоатационните разходи за поддръжка, планови ремонти и горивен газ (Р8= Р81 + Р82) с тежест 10 т. съгласно Методиката.
В. Продължение на т.III.1.3.):
3.2. Проектант по част „Технологична"-минимум 1(едно) лице - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, редовно отчетена за 2019 г. или призната професионална квалификация, съгласно ЗППК или еквивалентна; да има опит в изработването на минимум 1 (един) инвестиционен проект за обект в областта на енергийния сектор.
В случай, че е предложен повече от един проектант, то изискването е задължително за водещия проектант, който ще бъде оправомощен да подписва инвестиционния проект.
За изработен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) ще се приема такъв, който е одобрен/съгласуван с получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство.
3.3.Технически ръководители - минимум 2(две) лица - да са изпълнявали функциите на Началник обект или Технически ръководител в един завършен обект за ново строителство и/или реконструкция на компресорна станция за природен газ.
Под завършен обект се разбира обект, за който има подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа(обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа(обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.
3.4. Инженер по заваряване–минимум 2 (две) лица - да притежават диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инж. по заваряване или еквивалентна диплома.
3.5. Заварчици – минимум 10 (десет) лица - да притежават правоспособност „заварчик на тръби“ за процес „111“(сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9606-1:„Изпит за квалификация на заварчици.Заваряване чрез стопяване.Част 1: Стомани“ или еквивалентен стандарт), като 6 (шест) от посочените лица да притежават и правоспособност „заварчик на тръби“ за процес „141“ (сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани“) или еквивалентен стандарт).
Г. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р.България и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg и НОИ, интернет адрес www.noi.bg; МОСВ, интернет адрес:http://www5.moew.government.bg и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.
Д.За запознаване с условията на строителната площадка на всеки един от Етапите, Възложителят организира оглед за всички заинтересовани лица на 15 и 16 май 2019 г.(подр. информация се съдържа в т.26 от Указания за подготовка на оферта).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва