Деловодна информация
1158Клон ТП Пристанище Варна
13-00-22-3 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/02/2019 (дд/мм/гггг)
1158-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл.Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Добрил Добрев +359 52684613
dobril.dobrev@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/284


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/284
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛОВОЗИ И ПРЕЛЕЗИ МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ И ТИЛА НА 11 И 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК, 17-2 КЕЙОВО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД“
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за рехабилитация на железопъти коловози и прелези междинен портал и тила на 11 и 12 к.м., Пристанище Варна Изток, 17-2 кейово място, Пристанище Варна Запад.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Пристанище Варна Изток и Пристанище Варна Запад.

Ремонтни деийности и тяхната технологична последователност
1. Направа на нова еластична прелезна настилка на прелез, включва следните видове дейности :
Разбиване на асфалтобетонова настилка, демонтаж железен път с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад;
Изгребване и извозване на стар баласт на депо;
Изкоп за земно легло, уплътняване и насипване с инертни материали, трамбоване, заравняване и подсилване на основата;
Доставка и полагане на нов баласт;
Доставка и полагане на подложни фундаменти за еластичната настилка;
Доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси, железен път с нивелация и подбиване, уплътняване и превеждане на железния път по ос и ниво;
Огазване с подвижен жп състав. Добаластиране.
Доставка, полагане и нивелиране на Т-образните бордюри по шаблон
Доставка и полагане на еластична прелезна настилка.
2. Ремонт на коловози:
Демонтаж железен път с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад, изгребване и извозване на стар баласт на депо;
Доставка и полагане на нов баласт;
Доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси /подложки и скрепление/,
Монтаж на железен път с нивелация и подбиване с ТПМ, уплътняване и превеждане на железния път по ос и ниво;
Огазване с подвижен жп състав. Доставка и полагане на баласт за добаластиране и планиране на баластовата призма;
3. Ремонт на жп стрелки:
Демонтаж жп стрелки с разкомплектоване на материалите и сортиране на склад, изгребване и извозване на стар баласт на депо;
Доставка и полагане на нов баласт;
Доставка на жп стрелки;
Доставка на дървени широколистни траверси;
Монтаж на стрелки извън железния път;
Монтаж на жп стрелки с нивелация и подбиване с ТПМ, уплътняване и превеждане на жп стрелки по ос и ниво;
Огазване с подвижен жп състав. Доставка и полагане на баласт за добаластиране и планиране на баластовата призма;
Техническа спецификация на материалите
Всички елементи, детайли и материали пристигащи на обекта да бъдат придружени с необходимите документи, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Не се допуска влагане на материали, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери, извън нормативно допустимите такива.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката–І-ва категория, ІІ-pa група строеж.
Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител, с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване – участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. изпълнен минимум един договор за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на железопътна инфраструктура. За изпълнение предмета на поръчката са необходими минимум следните лица:
Ръководни служители:
– 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на СМР– Професионална област /квалификация/: Строителен инженер ТС/ССС/ПГС/Пътен инженер „Бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).
Опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.
– 1 (един) брой Технически ръководител за изпълнение на СМР– Професионална област /квалификация/: минимум диплома за средно образование в областта на строителството
Опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: минимум средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент.
– 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.
Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:
- ТПМ – Стрелкова подбивна машина;
- Тирфоногаечна машина;
- Релсо-отрезна машина;
- Релсо-пробивна машина;
- Траверсо-пробивна машина;
- Вибрационен валяк 8 тона – минимум 2 бр.
- Вибрационен валяк 1,5 тона – минимум 1 бр.
- Комбиниран багер – минимум 2 бр.
- Товарен автомобил – тип самосвал – минимум 4 бр.
- Мини челен товарач – минимум 2 бр.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не е приложимо.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
III.1.7)
III.1.8)
Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ?.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

пл. Славейков 1 - административна сграда на Клон ТП Пристанище Варна

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва