Деловодна информация
01158Държавно предприятие Пристанищна инфарструктура - Главно управление
05-11-4 06/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
06/02/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Наташа Ценева - директор на дирекция ИАС +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/272


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bgports.bg/bg/zop/272
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пристанищни дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП
45243200      
Строителство

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително – монтажните работи (СМР) от втория етап, обхващащ от km 0+793 до km 0+330 на вълнолома и с дължина 463 м.
СМР за поръчката най-общо включват:
1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, послойна опорна каменна призма от фракционна скална маса, матраци (габиони) под вода за укрепване на дъното и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома. По време на изпълнението се изисква извършване на постоянен контрол за деформации;
2. Ремонт на съществуващата пасарелка, свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължението на пешеходната зона към фара, който включва демонтаж на съществуващи и монтаж на нови: настилка, предпазни парапети и стоманени стълбища от неръждаема стомана.
СМР ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж. Строежът е първа категория.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45243200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Град Варна, пристанищен терминал Варна-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително – монтажните работи (СМР) от втория етап, обхващащ от km 0+793 до km 0+330 на вълнолома и с дължина 463 м.
СМР за поръчката най-общо включват:
1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, послойна опорна каменна призма от фракционна скална маса, матраци (габиони) под вода за укрепване на дъното и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома. По време на изпълнението се изисква извършване на постоянен контрол за деформации;
2. Ремонт на съществуващата пасарелка, свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължението на пешеходната зона към фара, който включва демонтаж на съществуващи и монтаж на нови: настилка, предпазни парапети и стоманени стълбища от неръждаема стомана.
СМР ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.
Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение, с два подпоказателя: Технология и организация за изпълнение на поръчката - макс 33 т. и Срок за изпълнение на поръчката - макс. 7 т.    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
14000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
400

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Избраният критерий за оценка на допуснатите оферти е „оптимално съотношение качество/цена”.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от І-ва категория, ІІ-pa група или да разполагат с еквивалентна регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която са установени.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност като посочват данните за регистрацията си – номер, дата на издаване и издател на документа, удостоверяващ вписването в съответния регистър, посочване на строежите/работите, попадащи в обхвата на регистрацията, срок на валидност на регистрацията или посочват конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват строителните и монтажни работи, предмет на поръчката, или посочват безплатен публичен регистър, от който Възложителят може да установи горните обстоятелства в Част IV Критерии за подбор, раздел „А” на ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, съответният участник/определеният изпълнител представя удостоверение и валиден талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентни документи за вписването в еквивалентен професионален или търговски регистър.
В случай че участникът определен за изпълнител е чуждестранно лице, преди да започне реалното изпълнение на договора, изпълнителят следва да получи и представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България по чл. 25а, ал. 4 от Закона за камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал общ оборот, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За доказване на финансовото и икономическото си състояние при подаване на офертата участниците представят Справка за общия оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в поле „Общ годишен оборот“ (т.1а), раздел „Б”, Част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, съответният участник/определеният изпълнител представя актуална справка за общия оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си или завeрени копия от отчетите за приходите и разходите и балансите от годишните финансови отчети, когато публикуването им се изисква.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, равняващ се на 14 000 000 лв.
"Годишен общ оборот" по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е сумата от нетните приходи от продажби.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Доказване: при подаване на офертата участниците представят Списък на строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка в поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ (т.1а), р-л В, Част IV на ЕЕДОП с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и обем, както и №, дата на издаване и издател на удостоверението за добро изпълнение за всяко конкретно посочено строителство. В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, съответният участник/определеният изпълнител представя актуален списък на строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания - за строителството, посочено в Списъка от ЕЕДОП.
2. Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще изпълняват строителството.
Доказване: при подаване на офертата участниците представят Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в поле „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството (т. 2), р-л В, Част IV на ЕЕДОП. От списъка следва да са видни данните за образованието, образователно-квалификационната степен, квалификацията, специалността, номера, датата и издателя на документите, доказващи професионалната квалификация, както и данните за професионалния опит на лицата, в съответствие с поставените от Възложителя изисквания: конкретни обекти, проекти или дейности, при изпълнението на които съответният експерт е участвал, позицията, длъжността и функциите му на тях, продължителност на изпълнението им. В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, съответният участник/определеният изпълнител представя актуален Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда.
За доказване на изискването при подаване на офертата участниците попълват р-л Г, Част IV на ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП и/или преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 ЗОП, съответният участник/определеният изпълнител, представя: а)актуални валидни сертификати издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или отговарящи на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки или еквивалентни документи, с обхват на сертификациите/системите, отговарящ на предмета на поръчката и удостоверяващи: прилагането на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2015, или еквивалентен; прилагането на система или стандарт за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2015, или еквивалентен; или други доказателства за прилагането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.


1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Под „строителство с предмет и обем, сходни с тези на поръчката” се има предвид изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на:
• морски пристанищни хидротехнически съоръжения с дължина не по-малко от 100 м и за дълбочини над 4м. или
• морски брегоукрепителни хидротехнически съоръжения с дължина не по-малко от 100 м и за дълбочини над 4м., които следва да включват доставка и монтаж на матраци с единичен обем над 2 куб. м. по дъното (под вода), вълнозащитни фигурни блокове (тетраподи) с единично тегло над 4 т. и изпълнение на скален насип по зададен откос - от скални блокове с единично тегло не по-малко от 1500 kg.
2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти - технически лица, които ще изпълняват строителството, със следната професионална компетентност:
А. Ръководител на екипа, който има:
-висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и квалификация „строителен инженер” по специалност „Хидротехническо строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентни;
-професионален опит минимум 7 г. по специалността, включващ опит в ръководството на минимум един проект за изграждане и/или реконструкция на сходен обект;
Б. Технически ръководител, който има:
-висше образование с професионална квалификация „строителен инженер” или "архитект" или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „строителен техник” или еквивалентни;
-професионален опит минимум 3 г. опит по специалността, включващ опит като технически ръководител за изграждане и/или рекнострукция на минимум един сходен обект;
В. Отговорник по контрола на качеството, който притежава:
-валидно удостоверение за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение в строителството или еквивалентен документ;
-професионален опит като „Отговорник по контрола на качеството” на минимум 2 броя строителни обекта;
Г. Координатор по безопасност и здраве, който притежава:
-валидно удостоверение за преминат курс за координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ;
-професионален опит като „Координатор по безопасност и здраве” на минимум 2 броя строителни обекта;
Д. Водолазна група (минимум 2-ма водолази и 1 ръководител на групата):
Ръководителят на водолазната група и всеки от членовете й да притежават валидно удостоверение или еквивалентен документ за преминат курс за водолаз.
Ръководителят на водолазната група да е ръководил изпълнение на подводни работи на не по-малко от 2 хидротехнически обекта.
Всеки водолаз да е участвал в извършване на подводни работи на не по-малко от 1 хидротехнически обект.
3. Участникът следва да прилага:
- система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на системите (сертификациите/мерките), отговарящ на предмета на поръчката;
- системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват на системите (сертификациите/мерките), отговарящ на предмета на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

не е приложимо
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция, която обезпечава изпълнение тона договора - в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС. 2. Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства - в размер на 20% (двадесет процента) от стойноста на договора без ДДС.
Гаранциите се представят в една от следните форми по избор на изпълнителя:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията, на които трябва да отговарят гаранциите, сроковете и условията за освобождаването или усвояването им са уредени в чл. 111 ЗОП, т. 1 и 2; буква Г, раздел VIII "Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка" от Част І. "Указания за подготовка на офертите" и в раздел V. "Гаранции и застраховки" от Част IV "Проект на договор" от документацията за поръчката.
III.1.7)
Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора; Междинни плащания в размер до 60 % (шестдесет процента) от общата стойност на договора - след изпълнение на съответстващия по количествено-стойностната сметка обем работи; Междинно плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора - след подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност – след издаване на разрешение за ползване на обекта. В случай, че изпълнителят не желае авансово плащане, се извършват само междинни и окончателно плащания.
Условията и начините на плащане са подробно уредени в р. I Обща информация, схема на плащане от част I Указания за подготовка на офертите и чл. 2-6 от част IV Проект на договор от документацията за поръчката.
III.1.8)
Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката, в т.ч. изтичането на гаранционния срок); б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката (може и в отделен документ) и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията към изпълнението на поръчката са уредени в Част III "Техническа спецификация" и приложенията към нея от документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/03/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателна зала в Главното управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч.т III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, както следва: - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията участие в престъпна организация (чл. 321 и чл. 321а НК), корупция (чл. 301-307 НК), измама (чл. 209-213 НК), терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности (чл. 108а, ал. 1 НК), изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253-253б и чл. 108а, ал. 2 НК), детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а-159г НК), както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел А; - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 172, чл. 255б и чл. 352-353е НК, както и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна - в раздел В, - обстоятелствата относно наказателни присъди за престъпленията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 НК и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, както и обстоятелствата относно наказателни постановления или съдебни решения за нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен - в раздел Г,- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - в раздел Б;- обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 ЗОП (с изключение на тези, които се декларират в р. Г) - в раздел В.
2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое отизключенията по чл. 4 от горепосочения закон.
3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. Отстранява се и участник, който предложи обща крайна цена за изпълнение, която е по-висока от максималната прогнозна стойност на поръчката; предложи срок за изпълнение, който не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни дни” или предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от максималния срок от 400 дни, или бъде констатирано несъответствие между предложения срок, този в линейния график или показаните технологии, организация и изпълнение на предложените СМР; предложи гаранционен срок, който е по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи; по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея); участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката, б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП; участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва