Деловодна информация
01351"Булгартрансгаз" ЕАД
БТГ-04-19-109 29/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/06/2018 (дд/мм/гггг)
01351-2018-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Владислав Петров; Ангела Лилова +359 2-9396351/ +359 2-9396210
Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg +359 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/izgrajdane_i_vavejdane_v_eksploataciya_na_obekt_podmyana_na_prenosen_magistralen_gazoprovod_v_uchast-351-c1-0-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Булгартрансгаз ЕАД 175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Весела Тафраджийска +359 2-9396358
Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg +395 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на Строеж: Етап 3 "Преносен газопровод от КВ "Батулци" до КВ "Калугерово"" 180-067
45231220      
Строителство

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””
Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово””
Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231220      
45232000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG31

Трасето, респективно сервитута на преносния газопровод, преминаващо през землищата на община Роман, област Враца, община Правец, Софийска област и община Ябланица, област Ловеч.

В обществена поръчка с наименование Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””
Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово””
се включва изпълнение на следните основни дейности:
- Временно строителство, в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация;
- Доставка на необходимите материали и оборудване;
- Изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията;
- Демонтажни и строително – монтажни работи;
- Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания и 72 – часови проби в експлоатационни условия;
- Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;
- Кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.
Газопроводният участък от КВ Батулци до КВ Калугерово“, подлежащ на подмяна, е с дължина 13,152 км, диаметър DN700 и проектно налягане 54 bar.
Предвижда се демонтаж на съществуващия газопровод и монтаж на новия в същата траншея. Изключение правят следните три участъка, определени в работния проект: Участък от км 54+519,63 до км 54+715,08, където съществуващият газопровод преминава в непосредствена близост до общински път с. Калугерово – махала Черни връх, Участък от км 57+519,87 до км 57+638,84 при пресичането на общински път с. Калугерово – махала Рударец, Участък от 57+749,98 до км 57+847,92 при пресичането на републикански път III – 308 гр. Ябланица – с. Своде. В тези участъци новият газопровод ще се положи в отделна траншея, успоредно на съществуващия газопровод (от дясната страна по посока на движението на газа)
Изграждат се два кранови възела - КВ 25 „Батулци“ и КВ 26 „Калугерово“, които ще се разположат на новопроектирани площадки, в близост до съществуващите.За осигуряване активната (катодна) електрохимична защита (ЕХЗ) на преносния газопровод се предвижда станция за катодна защита.
Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на необходимите материали и оборудване и строителството    30
Срок за изпълнение на демонтажни и строително-монтажни работи и провеждане на единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия    15
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
22000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срока по т.II.2.7. е за изпълнение на демонтажни и строително-монтажни работи и провеждане на единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия. Продължава в т. VI.3. "Допълнителна информация" буква В от настоящото обявление.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ) за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
В случай, че участникът/подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същия ще изпълнява.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител / участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) / подизпълнителите (в случай, че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т.3.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), а за посочен подизпълнител за изпълнение на отделни строително – монтажни работи – копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същия ще изпълнява.
Изискването е приложимо и в случай, че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на eЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Справка за общия оборот. (Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 21 500 000 (двадесет и един милиона и петстотин хиляди) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката с посочване на техническите му параметри и идентифицираща и индивидуализираща информация (регистрационни, серийни и др. номера).


1.Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката най–много за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнено строителство (ново строителство или реконструкция или основен ремонт) на газопровод преминаващ извън урбанизирани територии с дължина най–малко 10000 м непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 MPa. За изпълнено стр-во ще се приема наличие на подписан Конст. акт обр.15 или подписан Протокол обр.16 или издадено Разрешение за ползване или еквив. документ за обект,изпълнен извън страната.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:
2.1.Ръководител екип-да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки и/или икономиката; да има опит в организацията и управлението при строителство на минимум 1 инфраструктурен проект в областта на енергийния сектор (газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи).
2.2.Технически ръководител-да има придобита образователно–квалификационна степен магистър,професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна; да има опит като технически ръководител при изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод за минимум 1 линеен обект с дължина най–малко 10000 м непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 МРа, който е въведен в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната).
2.3. Инженер по заваряване-да има придобита образователно – квалификационна степен магистър в областта на инженерните науки или еквивалентна; да притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване; да има опит като координатор по заваряване/инженер по заваряване при изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ тръбопровод за минимум 2 (два) линейни инфраструктурни обекта.
2.4. Заварчици - минимум 10 квалифицирани заварчици (минимум 5 екипа от по двама квалифицирани заварчици)-лицата да притежават правоспособност „заварчик на тръби“ за процес „111“ (сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9601-1: Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани или еквивалентен стандарт).
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
3. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
3.1. Минимум 6 подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи, от които минимум 5 верижни машини. Всяко от подемните съоръжения трябва да изпълнява посочените дейности, с възможност товароподемността да не е по-малка от 20 тона и при обсег на стрелата не по-малък от 4 м.
3.2. Минимум 4 верижни багера, от които 2 с кофа не по-малка от 1 м3 и 2 с кофа не по-малка от 0,5 м3;
3.3. Самосвал с обем на коша от минимум 6 м3 – 4 броя;
3.4. Минимум 10 заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ и минимум пет електрогенератора със съответните технически параметри за осигуряване едновременна работа на всички заваръчни агрегата.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.
2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на общ.поръчка участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто капацитет същият се е позовал са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
3. При наличие на обстоят. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник, участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоят. по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от процедурата.
4. За участниците/участниците в обединение/подизп. и/или трети лица в проц. не следва да са налице обстоят. по чл.69, ал.1 и 2, във вр. с чл.6, ал.1, т.40 от ЗПКОНПИ.
5. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съглaсно документацията за участие в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О9) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от Възложителя, изпълнителят представя гаранция в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова гаранция за авансово плащане или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Размерът на аванса, който Възложителят предвижда да предостави е не повече от 30 % от стойността на Временно строителство, демонтажни и СМР, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (т.1.1. и т.1.2. от Ценовата листа). Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
III.1.7)
Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Начинът на плащане е съгласно Проекта на договор и образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. VI.3., буква Б от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

А. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р.България и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.
Б. Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят следните документи:
За участници – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.
- За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
В. Срока по т.II.2.7. е за изпълнение на демонтажни и СМР и провеждане на единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия, считано от датата подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техн.инфраструктура (обр. 2а) до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
Срокът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (от т.1.1.1. до т.1.1.8.1. включително посочени в проекта на договор), е от датата на подписване на договора, до Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15), в периода от 01.04. до 30.10. от съответната календарна година, за който Изпълнителят е получил от Възложителя писмено уведомление за наличие на влязло в сила разрешение за строеж.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 2-9884070
http://www.cpc.bg +359 2-9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва