Деловодна информация
01351"Булгартрансгаз" ЕАД
БТГ-04-19-104 21/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
21/06/2018 (дд/мм/гггг)
01351-2018-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Владислав Петров; Ангела Лилова +359 2-9396351/ +359 2-9396210
Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg +359 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/investicionno_proektirane_izgrajdane_i_vavejdane_v_eksploataciya_na_obekt_razshirenie_na_gazoprenos-315-c1-0-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Булгартрансгаз ЕАД 175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Весела Тафраджийска +359 2-9396358
Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg +395 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап: "Преносен газопровод от българо - турската граница до ГИС Странджа и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2" 180-043
45231220      
Строителство

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция ”Странджа””
етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа” и възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2”
Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231220      
71322000      
45232000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Трасето, респективно сервитута на преносния газопровод, преминава през землищата на с. Странджа и с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол.

В обществена поръчка с наименование "Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция ”Странджа””,
етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа” и възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2” се включва изпълнение на следните основни дейности:
- проучвателни дейности;
- осигуряване на изходни данни за изработване на инвестиционния проект;
- изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект;
- съгласуване на инвестиционния проект с компетентните контролни органи, Консултанта по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и други заинтересовани лица, одобряването му по реда на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ и получаване на разрешение за строеж;
- дейности преди откриване на строителната площадка - изработване на План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци и одобряването им по реда на ЗУТ;
- временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация;
- доставка на необходимите материали и оборудване, без тези доставени от Възложителя;
- изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект;
- документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията;
- упражняване на авторски надзор по време на строителството;
- демонтажни и строително – монтажни работи;
- провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия;
- съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;
- кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.
Преносният газопровод е с диаметър DN 1200 (NPS 48 - 1 220mm) и дължина от българо - турската граница до площадката на ГИС ”Странджа” - 10 762 м, а от ГИС ”Странджа” до възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2 около 300 м. Газопроводът трябва да бъде проектиран с максимално работно налягане 7,5 MPa.
Технологичните площадки, предмет на настоящата поръчка са: площадка за КВ „Странджа 1”, КВ „Странджа 2” и КВ „Странджа 3”; площадка за Станция за очистване на газа (СОГ) – прием и площадка за Възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2 (КВ21, КВ21А, КВ30 и КВ30А).
При изграждане на преносния газопровод е необходимо да се предвиди оптична кабелна линия с начална точка - шахта на българо-турската граница, да е положена от лявата страна на преносния газопровод (по посока на газа) и да достига до ГИС ”Странджа”, СОГ и Възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2. При проектирането на оптичната кабелна линия да се предвиди полагане на 2 броя HDPE тръби PE 80 ф 40x3,7, с различна маркировка, в едната от които да бъде изтеглен оптичен кабел с 48 оптични влакна по стандарт ITU-T G.655.
За осигуряване активната (катодна) електрохимична защита (ЕХЗ) на преносния газопровод се предвижда станция за катодна защита.
Етапът включва следните подобекти - „Линейна част“, „Оптична кабелна линия”, „Кранови възли“, „Станции за катодна защита“ и „Станция за очистване на газопровода (СОГ) – приемна камера“.
Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на дейностите по инвестиционно проектиране    10
Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на необходимите материали и оборудване и строителството    20
Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки)    15
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
48944646      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посоченият в т.II.2.7.) срок е от датата на получване на Възлагателно писмо от Изпълнителя за възлагане дейностите по предмета на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр.15/ (без забележки). Възложителят има право да изпрати Възлагателно писмо до Изпълнителя за изпълнение на дейностите по предмета на договора в срок до 31.12.2018г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ) за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
В случай, че участникът/подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същия ще изпълнява.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител / участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) / подизпълнителите (в случай, че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т.3.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), а за посочен подизпълнител за изпълнение на отделни строително – монтажни работи – копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същия ще изпълнява.
Изискването е приложимо и в случай, че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на eЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Справка за общия оборот. (Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 48 000 000 (четиридесет и осем милиона) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта строителство, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор се доказва чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта инвестиционно проектиране, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор се доказва чрез представяне на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга: Удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на услугата и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.
3. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
4. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договор се доказва чрез представяне на Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката с посочване на техническите му параметри и идентифицираща и индивидуализираща информация (регистрационни, серийни и др. номера).


1.Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката в частта строителство най–много за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност, сходна с предмета на поръчката в частта строителство“ следва да се разбира изпълнено строителство (ново строителство или реконструкция или основен ремонт) на газопровод преминаващ извън урбанизирани територии с дължина най–малко 10000 м непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 MPa. За изпълнено стр-во ще се приема наличие на подписан Конст. акт обр.15 или подписан Протокол обр.16 или издадено Разрешение за ползване или еквив. документ за обект,изпълнен извън страната.
2.Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката в частта инвестиционно проектиране най–много за последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета на поръчката в частта инвестиционно проектиране“ следва да се разбира изработване на инв. проект (фаза–технически или работен проект) за нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод преминаващ извън урбанизирани територии с дължина най–малко 10000 м непрекъснат участък,условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 MPa.
За изработен инв. проект ще се приема такъв, който е одобрен/съгласуван с получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне стр-во (има издадено разрешение за строеж). За изработен инв.проект, изпълняван от чуждестранни участници ще се приема такъв, който е изработен във фаза,която е одобрена/съгласувана от получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне стр-во,съгласно законодателството в страната,в която е одобрен проекта.
3.Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:
3.1.Ръководител екип-да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на инженерните науки и/или икономиката; да има опит в организацията и управлението при проектиране и строителство на минимум 1 инфраструктурен проект в областта на енергийния сектор (газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи).
3.2.Експерт „Главен проектант"-да притежава ППП по ЗКАИИП,редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация,съгласно ЗППК или еквивалентна; да има опит като ръководител на група проектанти при проектирането на преносни и/или разпределителни проводи и съоръжения към тях в областта на газоснабдяването в минимум 2 изпълнени инфраструктурни проекта.
3.3.Експерт „Проектант по част "Технологична-технологични тръбопроводи"–да притежава ППП по ЗКАИИП, редовно отчетена за 2018 г. или призната професионална квалификация, съгласно ЗППК или еквивалентна; да има опит в изработването на инв. проект за изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод за минимум 1 линеен обект с дължина най–малко 10000 м непрекъснат участък,условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 МРа по част “Технологична”,свързана с линейната част. В случай, че е предложен повече от един експерт, то изискването е задължително за водещия експерт, който ще бъде оправомощен да подписва инвест.проект.
3.4.Технически ръководител-да има придобита образователно–квалификационна степен магистър,професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна; да има опит като технически ръководител при изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод за минимум 1 линеен обект с дължина най–малко 10000 м непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и работно налягане над 1,6 МРа, който е въведен в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната). Продъжава в VI.3
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.
2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на общ.поръчка участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто капацитет същият се е позовал са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
3. При наличие на обстоят. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник, участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоят. по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от процедурата.
4. За участниците/участниците в обединение/подизп. и/или трети лица в проц. не следва да са налице обстоят. по чл.69, ал.1 и 2, във вр. с чл.6, ал.1, т.40 от ЗПКОНПИ.
5. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съглaсно документацията за участие в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О9) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от Възложителя, изпълнителят представя гаранция в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова гаранция за авансово плащане или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Авансово предоставените средства са в размер на не повече от 30 % от сумата от стойностите по т.т. 1,2,3,4,5.1., 5.2. и 6 от Ценовата листа (образец О8-1) - Приложение № 1 към Ценовото предложение (образец О8).
Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
III.1.7)
Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Начинът на плащане е съгласно Проекта на договор и образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/07/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. 25 от "Указания за подготовка на оферта" от Документацията за участие.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

А. Поръчката се обявява във връзка с наличието на възможност за разширение на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел приоритетно осигуряване сигурност на доставките на природен газ за България, както и за съседните балкански страни и региона, така също и за утвърждаване на ролята на Р.България като газоразпределителна страна в региона и Европейския съюз.
Възлагането на изпълнението на дейностите по договора, който ще бъде сключен въз основа на настоящата обществена поръчка, е поставено под условие с оглед очакваното изграждане на газопровод, който ще даде възможност за пренос на природен газ по сухопътната част на турска територия на газопровод „Турски поток“ до Европа и осигуряване свързаност с газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз“ ЕАД.
В тази връзка, възлагането под условие е включено в настоящата обществена поръчка поради необходимост от постигане на съгласие с бъдещата проектна компания за изграждане на газопровод на територията на Р. Турция за основните параметри на споразумението за междусистемна свързаност, както и вземане на окончателно инвестиционно решение от бъдещата проектна компания за реализация на сухопътната част на турска територия на газопровода „Турски поток“ и получаване от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на окончателно писмено потвърждение, че същият ще бъде свързан с газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз“ ЕАД на българо – турската граница. Също така изграждането на газопровода на турска територия е необходимо и предвид възможността да бъде променена точката на доставка на руски природен газ за потреблението в България.
Възлагането на дейностите по договора ще бъде извършено след одобрение от органите на управление на дружеството при съобразяване на наличието на всички необходими предпоставки за изпълнение на обекта.
Б.Продължение на т. III.1.3):
3.5. Инженер по заваряване-да има придобита образователно – квалификационна степен магистър в областта на инженерните науки или еквивалентна; да притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване; да има опит като координатор по заваряване/инженер по заваряване при изграждане на нов или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ тръбопровод за минимум 2 (два) линейни инфраструктурни обекта.
3.6. Заварчици - минимум 10 квалифицирани заварчици (минимум 5 екипа от по двама квалифицирани заварчици)-лицата да притежават правоспособност „заварчик на тръби“ за процес „111“ (сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9601-1: Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани или еквивалентен стандарт).
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
4. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
4.1. Минимум 6 подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи, от които минимум 5 верижни машини. Всяко от подемните съоръжения трябва да изпълнява посочените дейности, с възможност товароподемността да не е по-малка от 20 тона и при обсег на стрелата не по-малък от 4 м.
4.2. Минимум 4 верижни багера, от които 2 с кофа не по-малка от 1 м3 и 2 с кофа не по-малка от 0,5 м3;
4.3. Самосвал с обем на коша от минимум 6 м3 – 4 броя;
4.4. Минимум 10 заваръчни апарата с параметри съответстващи на изискуемия тип заваръчен процес „111“ и минимум пет електрогенератора със съответните технически параметри за осигуряване едновременна работа на всички заваръчни агрегата.
В. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р.България и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 2-9884070
http://www.cpc.bg +359 2-9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва