Деловодна информация
926
 
да
да
02/02/2018 (дд/мм/гггг)
926-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 812114069
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, п.к. 8104, Бургас, България
Бургас BG341 8104 България
Милена Кехайова +359 55113692
Kehayova.Milena.B@neftochim.bg +359 55115555

Интернет адрес/и

http://neftochim.lukoil.com/bg/

http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Нефтопреработвател, който оперира пристанище взето на концесия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1"
45241000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка са "Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1", които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на Брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2; Реконструкция на Пирс 1 включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала; Изграждане на Противопожарна система на Пирса, включваща Главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо и пенопроводи към Пирс 1, Дозаторно разпределителна станция, хидро и пено мониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация, морско помпено и швартови съоръжения.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45241000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Пристанищен терминал „Росенец“

Предмет на настоящата поръчка са "Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1", които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на Брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2; Реконструкция на Пирс 1 включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала; Изграждане на Противопожарна система на Пирса, включваща Главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо и пенопроводи към Пирс 1, Дозаторно разпределителна станция, хидро и пено мониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация, морско помпено и швартови съоръжения.
Предметът на настоящата поръчка включва пълен обем строително-монтажни работи, пуско-наладъчни работи (ПНР), провеждане на единични изпитания по подобекти или части от тях, както е приложимо, 72 часово функционално изпитание на подобекти или части от тях, където е приложимо и включва представяне от Изпълнителя на Възложителя подписан от Проектанта, Строителя и лицето упражняващо Строителен надзор Протокол Обр.15 за целия Обект. Изпълнителят осигурява всичко друго в обхват, посочен в Техническите спецификации, което е необходимо за получаване на Разрешение за ползване на строеж от Държавната приемателна комисия.
Изпълнителя в допълнение на вече доставеното Оборудване доставено от Възложителя ще достави цялото необходимо оборудване, необходимо за цялостно завършване на обекта, както е специфицирано в проектните спецификации, формиращо Оборудване доставено от Изпълнителя.
СМР включват следните подобекти на строителство:
Подобект: „Пирс 1”
Подобект: „Противопожарна система – Етап 1”
Подобект: „Брегоукрепителна дамба с път между Пирс № 1 и Пирс № 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26015750.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа, втора, трета и четвърта група, първа категория строежи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 години) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Всеки участник трябва да има застраховка „Професионална отговорност” на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж –първа категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; или еквивалентна съгласно чл.171а от ЗУТ.


1. Реализиран минимален общ оборот в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 години) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. валидна полица за застраховка "Професионална отговорност".
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Професионален опит.
2. Технически персонал.
3. Техническо оборудване.
Участникът е длъжен да осигури техническо оборудване, което включва като минимум долу изброеното оборудване или еквивалентно:
- за извършване на драгажните работи около палите – плаващ кран с грайферно оборудване и самоходни саморазтоварващи се шалани;
- смуко-нагнетателна или многокофова дълбачка за района на морската помпена станция и при изграждане на площадките на кулите за хидро и пено монитор № 3 на пирсове 1 и 2;
- за доставка и монтаж на бетоновите блокове (Т=31?81 т) - тежкотоварни авторемаркета, автокранове 120 т, шалани с равни палуби и 100 т плаващ кран;
- за повдигателни работи при извършване на СМР на отделните пали (кофраж, армировка, стоманени опори на тръбопроводи, малогабаритно технологично оборудване и др.) - плаващ с товароподемност до 10 т.
- за подравняване на заскалявката, основата от пакелаж, монтаж на блокове и рамки под вода – специализирана в тези дейности водолазна група;
- за набиване на шпунтовите стени – прикачни вибрациони агрегати, монтирани на плаващ кран;
- за монтаж на металните конструкции, голямогабаритно технологично оборудване и др. – плаващ кран, автокран;
- за полагане на бетон – кюбел, авто и стационарна бетонпомпи;
- за прибутване на скални почви при направата насипи – булдозер и челен товарач;
- за транспортиране на скални маси и отпадъци - автосамосвали;
- За изграждане на пилоти – сондажни машини.
4. Участникът следва да разполага със сертификат и да прилага:
- Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;
- Система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентна.
- Система за управление на здравето BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентна.
- БДС EN ISO / IEC 17020:2012 и да е акредитиран за орган за контрол от вида „С“.


1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, като през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил като минимум три договора за изпълнение на дейности с предмет идентичен или сходен с тези на предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с ръководен екип от инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, с образователна степен “магистър” и включващ най-малко специалисти със следните специалности:
- Ръководител на екипа: •Специалност "строителен инженер" или еквивалентна. •Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. •Пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Технически ръководител: технически правоспособно лице, съгласно чл.163а, ал.4 от ЗУТ. •Специалност "строителен инженер" или еквивалентна. •Три години професионален опит като технически ръководител.
- Специалист по електротехника (електроинженер): •специалност „Електротехника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане” или еквивалентна. •Пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност и •V квалификационна група в съответствие с „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“, (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.) издаден от министерство на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 29.08.2004 г.
- Специалист хидроинженер: •Специалност "Хидротехническо строителство" или еквивалентна. •Пет години опит в упражняване на специалността.
- Специалист КиП и А: •Специалност "Автоматизация на производството" или еквивалентна. • Пет години опит в упражняване на специалността.
- Геодезист: •Специалност "Геодезия" или еквивалентна. •Пет години опит в упражняване на специалността.
- Машинен инженер: •Специалност „Машиностроителна техника и технологии”, „Машинни елементи и неметални конструкции” или еквивалентна. • Пет години опит в упражняване на специалността.
- Инженер ОВК: •без изискване за специалност. • Пет години опит в упражняване на специалността.
- Инженер по изпитване качеството на строителните продукти: •Специалност строителен инженер или еквивалентна. •Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент; •Най-малко 5 години опит по специалността; Специфичен опит от минимум 3 години по контрол на качеството и приемане на строителни работи.
- Инженер по изпитване качеството на строителните продукти: •Специалност строителен инженер или еквивалентна. Специфичен опит минимум 3 години по окачествяване и контрол на строителни работи, извършване под вода.
- Инспектор по безопасност и здраве: •инженер (електро-механични съоръжения, строителство, морски и пристанищни съоръжения или еквивалентни морски специалности); •сертификат или еквивалентен документ за правоспособност като „Координатор по безопасност и здраве”;• най-малко 3 години опит като „Координатор по безопасност и здраве” при строителство на хидротехнически съоръжения , в т.ч. изграждани в морска среда.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:
- за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП;
- за участника са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- за участника е налице някое от основанията по чл.107 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Изпълнителят при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 5% от Цената на изпълнение на Договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да се представи в една от следните форми: Банкова гаранция за изпълнение или парична сума в лева или застраховка. Гаранцията за изпълнение следва да действа 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение. Условията по поддържане и освобождаване на Гаранцията за изпълнение са посочени в документацията на обществената поръчка.
III.1.7)
Възложителят извършва ежемесечни плащания по Договора в срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване при Възложителя на искане за плащане, съдържащо съответните документи, необходими за извършване на плащането.
III.1.8)
Възложителят не поставя изисквания.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Възложителят има възможност да предостави ограничен фронт за работа, поради необходимостта за извършване на възложените работи при работещ пристанищен терминал.
2. Възложителят има възможност да осигури през срока на Договора само един времеви интервал (прозорец) през който ще бъде спрян Пирс 1.
3. На пристанищният терминал се извършват товаро-разтоварни дейности на нефтопродукти.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

На територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, в сградата на Дирекция по капитално строителство, ет.2, Технически кабинет с адрес: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, п.к. 8104, Бургас, България.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Във връзка с изискванията за фирмена сигурност, посещенията в рафинерията се извършват само в работни дни (от 08:00ч. до 16:00ч.) след издаването на съответния пропуск за влизане при строго спазване на изискванията на пропускателния режим. Изготвянето на пропуск става след писмено получена заявка и сканирано копие на документ, доказващ представителната власт на участника/представителя или журналистическа карта на представители на средствата за масово осведомяване на имейл Kehayova.Milena.B@neftochim.bg до 14:00 часа в работния ден преди датата на влизане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва