Деловодна информация
633
02.110 21/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
633-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Севлиевогаз-2000 АД 107063552
ул. Бор № 4
Севлиево BG322 5400 България
инж. Анетка Брайкова +359 67532272
office@sevlievogas.eu +359 67532273

Интернет адрес/и

www.sevlievogas.eu

https://sop.bg/sevlievogas-704/proceduri-20-2-zop/a2-0003092.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/sevlievogas-704/proceduri-20-2-zop/a2-0003092.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на 4 /четири/ броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три самостоятелно обособени позиции“
34110000      
Доставки

„Доставка на 4 /четири/ броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три самостоятелно обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция №1: Доставка на два еднотипни употребявани автомобила – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел;
Обособена позиция №2: Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; врати 2/3бр.; дизел;
Обособена позиция №3: Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел; задвижване тип „4х4“.
Подробно описаните характеристики на автомобилите са съгласно приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация за обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на два еднотипни употребявани автомобила – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Севлиево, ул. Бор № 4

Доставка на два еднотипни употребявани автомобили със следните параметри: Двигател: работен обем от 1200 включително до 1500 см3; Гориво: Дизел; Минимална мощност 70 к.с; Скоростна кутия:5-степенна механична; Екологична норма:Не по-ниска от EURO 5; Брой врати:5 врати;Дата на първа регистрация:минимум 2015г.;? Миниално задължително оборудване, както следва:1. ABS – система;2.Алармена система; 3.Централно заключване; 4. Ел.стъкла/ел.огледала; 5. Климатик; 6.Радио CD
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; врати 2/3бр.; дизел 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Севлиево, ул. Бор № 4

Доставка на употребяван автомобил със следните параметри: Двигател: работен обем от 1200 включително до 1500 см3; Гориво: Дизел; Минимална мощност 70 к.с; Скоростна кутия:5-степенна механична; Екологична норма:Не по-ниска от EURO 5; Брой врати:3 врати;Дата на първа регистрация:минимум 2013г.;? Миниално задължително оборудване, както следва:1. ABS – система;2.Алармена система; 3.Централно заключване; 4.Ел.стъкла/ел.огледала; 5.Климатик; 6.Радио CD
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел; задвижване тип „4х4“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Севлиево, ул. Бор № 4

Доставка на употребяван автомобил със следните параметри: Двигател: работен обем от 1200 включително до 1500 см3; Гориво: Дизел; Минимална мощност 108 к.с; Скоростна кутия:6-степенна механична; Екологична норма:Не по-ниска от EURO 5; Брой врати:5 врати;Дата на първа регистрация:минимум 2013г.;? Миниално задължително оборудване, както следва:1. ABS – система; 2.ESP-система; 3.Алармена система; 4.Централно заключване; 5.Ел.стъкла/ел.огледала; 6.Климатик; 7.Радио CD; 8.Странични въздушни възглавници
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние, поради което информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Буква Б „Икономическо и финансово състояние“ в ЕЕДОП не следва да се попълва.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция от обществената поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
Участникът попълва необходимата информация в част IV „Критерии за подбор“ Буква В „Технически и професионални способности“ в ЕЕДОП.


Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) доставка идентична или сходна с предмета на съответната обособена позиция от настоящата поръчка (включително в качеството си на подизпълнител или участник в обединение), за която участва. Условието се отнася за участника, независимо за колко обособени позиции участва.
Забележка: Идентична или сходна с предмета на поръчката се приема: доставка на МПС с повече от три колела: леки или товани автомобили, и/или микробуси, и/или автобуси.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участниците следва да отговарят на критериите за подбор и изсквания посочени в документацията за участие и настоящото обявление. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства , че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (2 на сто) от стойността по договора без ДДС за всяка обособена позиция поотделно.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
- парична сума, преведена по сметката на Възложителя:
- IBAN: BG84BUIN70671040064217;
- BIC BUINBGSF – в „Алианц Банк България“ АД - Севлиево;
- Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност, не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора;
- Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора. Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
III.1.7)
Всяко плащане към ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ по договор ще се извършва чрез превод по банкова сметка на участника при условие, че ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е издал и предал надлежно оформен данъчен документ, съгласно погасителния план и при спазване на условията по конкретния по образец договор, неразделна част от настоящата документация.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/12/2017 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

заседателната зала в сградата на "Севлиевогаз-2000" АД, гр.Севлиево, ул. Бор № 4

Отворянето на офертите е пулично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация - съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва