Деловодна информация
01224
БНБ-100268 13/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
13/09/2019 (дд/мм/гггг)
01224-2019-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска народна банка 000694037
пл. Княз Александър I № 1
София BG411 1000 България
Димана Филипова +359 291451512
publicprocurement@bnbank.org +359 29508452

Интернет адрес/и

www.bnb.bg

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0020_BG


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Българска народна банка

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило,заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ,пл.„Княз Александър I”№1,Сф
42512000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: - Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела; - Доставка на климатична техника, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка; - Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа; - Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника; - Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника; в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на избрания за изпълнител участник и договора.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
109583.13      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42512000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: - Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела; - Доставка на климатична техника, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка; - Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа; - Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника; - Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника; в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на избрания за изпълнител участник и договора.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
БНБ-99502       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/09/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

НАКТАЙМ ЕООД 040370438
ул. Драган Цанков № 17, ет. 2, ап. 4
София BG411 1113 България
info@nactime.com +359 29714555
+359 29714999
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
170000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

109583.13      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
ДА
 
открита процедура
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


С Решение № БНБ–25508/28.02.2019 г. на Главния секретар на БНБ е обявена “открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“, разделена на три обособени позиции. Предвид прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от ЗОП по отношение на обособени позиции №№ 2 и 3, заинтересованите лица е следвало да подават оферти само по обособена позиция № 1, а именно: „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“. В процеса на възлагане на поръчката, всички четирима участници, подали оферта за участие по обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“, са отстранени от участие в процедурата, което от своя страна се явява задължително основание за прекратяване възлагането на предмета на поръчката по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. В резултат на това, с Решение № БНБ-51751/7.5.2019 г. на главния секретар на БНБ възлагането на откритата процедура по обособена позиция № 1, е прекратено на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с мотив, че всички четири получени оферти са оценени като „неподходящи“ и не отговарят на условията на обществената поръчка, съгласно мотивите на комисията, обективирани в Доклада от работата й. С оглед на горното и предвид потребността от възлагане на дейностите – предмет на прекратената процедура, актуална и към настоящия момент, и с оглед факта, че първоначално обявените условия на поръчката не са изменени, Възложителят е провел процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва