Деловодна информация
05397
ДАЕУ-11268 22/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/08/2019 (дд/мм/гггг)
05397-2019-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна аганция Електронно управление 177098809
Ул. Ген.Й.В.Гурко №6
София BG411 1000 България
Станислав Ницов,главен специалист в дирекция Облачни инфраструктури +359 29492331
snitsov@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/264


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“
79632000      
Услуги

1 двудневен курс, с обучени общо 4 служители с получаване на сертификат.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
3040      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79632000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.София

1 двудневен курс, с обучени общо 4 служители с получаване на сертификат.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ в Държавна агенция „Електронно управление“

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
88       „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕХНОЛОГИКА ЕАД 201593301
жк. Изток бл. 4 вх. А ет. 1
София BG412 1113 България
bborchev@technologica.com +359 29191
http://www.technologica.com/ +359 29631610
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3052      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3040      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
ДА
 
открита процедура
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


С Решение номер ДАЕУ-12154 от дата 06.12.2018 г. (публикувано в РОП на 06.12.2018 г. под номер 882215) е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“; Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“; Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“; Обособена позиция 4: „Провеждане на обучение по SLA – Service Level Agreement“ с уникален номер в РОП 05397-2018-0027. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация номер ДАЕУ-12433/13.12.2018 г. е направена промяна. С влязло в сила Решение номер ДАЕУ-4752 от дата 05.04.2019 г. (публикувано в Профила на купувача в интернет страницата на ДАЕУ: (https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241, процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал.1, т.8 и чл. 110, ал.1, т.2 във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки поради това, че подадените оферти не отговарят на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. Мотивът за избор на процедура "договаряне без предварително обявление" за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 /съгласно която публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при открита процедура всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени/ във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки. Първоначално обявените условия на поръчката не са съществено изменени, видно от Профила на купувача в интернет страницата на ДАЕУ, където е публикувана предходната процедура: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241. Покана се изпраща до лице, което е взело участие в прекратената процедура.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва