Деловодна информация
4128
363 27/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
04128-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинска фондация Пловдив 2019 176182033
ул. Райко Даскалов 2
Пловдив BG421 4000 България
Виктор Янков +359 32632970
info@plovdiv2019.eu +359 32632970

Интернет адрес/и

http://plovdiv2019.eu/bg/procurements

http://plovdiv2019.eu/bg/procurements/850-организиране-на-изложба-в-гр-пловдив-с-творби-от-колекция-art-liberty-като-част-от-програмата-на-пловдив-европейска-столица-на-културата-през-2019-год


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организиране на изложба в гр. Пловдив с творби от колекция „Art Liberty“, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год.
79956000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е "Организиране на изложба в гр. Пловдив с творби от колекция „Art Liberty“, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год."
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
247000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79956000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

В рамките на настоящата обществена поръчка "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 154, ет. 3, офис А8, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205301600, представлявано от управителя Силвестър Мари Жан Жак Верже, ще предостави на Общинска фондация "Пловдив 2019" следните конкретни услуги: услуги по предоставяне ползването на творби от колекция „Art Liberty“, за целите на организиране на изложба в гр. Пловдив, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год.“ Услугите включват предоставяне ползването на следните творби на изкуството, част от колекция „Art Liberty“, а именно: 1. Произведения на изкуството, нарисувани върху оригинални фрагменти от Берлинската стена от Източен и Западен Берлин.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Наличие на изключителни права,включително на права на интелектуална собственост.    100
Цена
247000
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  876696 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
85       Организиране на изложба в гр. Пловдив с творби от колекция „Art Liberty“, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

28/11/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АРТ ЛЕБЕРЕТЕ ЕООД 205301600
Марица 154
Пловдив BG421 4000 България
sverger@svoart.com +359 885057312
www.svoart.com +359 885057312
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
247000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

247000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/12/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП във вр. с чл. 182, ал. 1 от ЗОП процедура "пряко договаряне" с определени лица може да бъде проведена от публичен възложител, в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права,включително на права на интелектуална собственост. В случая е налице визираната законова хипотеза. Общинска фондация "Пловдив 2019" организира и ръководи проекта "Пловдив - Европейска столица на културата през 2019 г.". В програмата на Европейска столица на културата е предвидено публично представяне на произведения на изкуството под формата на гостуващи изложби на частни колекции. Колекция "Art Liberty" e eдинствената пътуваща колекция от оригинални фрагменти от Берлинската стена. Колекцията включва произведения на изкуството, изрисувани върху оригинални фрагменти от Берлинската стена от Източен и Западен Берлин, три автомобила „Трабант“, изрисувани от художниците Тиери Ноар, Кристоф-Еманюел Буше и Киди Ситни; оригиналният стенопис на бразилския художник Л7М, създаден по време на парижката изложба в Източната гара; три картини на Статуята на свободата от художника Кристоф-Еманюел Буше.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва