Деловодна информация
00530Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна
ВтрК-1082-12 18/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/12/2018 (дд/мм/гггг)
00530-2018-0057 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална агенция за преходите, Териториална дирекция Варна 1310631880146
бул. Осми Приморски полк № 128
Варна BG331 9002 България
Г. Ставрева +359 52360511
g.stavreva@ro03.nra.bg +359 52360950

Интернет адрес/и

http://www.nap.bg

http://nap.bg/news?id=3668


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №7 и №31
41110000      
Доставки

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31“. Срок за изпълнение на договора – 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 15 000 лв. без ДДС.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна, намиращи се на адрес: гр. Добрич, ул. Независимост №7 и №31

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31“. Срок за изпълнение на договора – 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 15 000 лв. без ДДС.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  856462 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 2, т. 4, б. "б" и "в" от ЗОП с Решение №24-18/03.12.2018 г. на директора на ТД на НАП Варна, публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на 03.12.2018 г. при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. Решението е влязло в сила на 14.12.2018 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр. 96 от 01 декември 2017г.), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (обн. ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 год., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г.) и при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл.198o, ал.1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като в ал. 2 се посочва, че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор, може да осъществява дейностите по ал.1. В т. 14 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр.7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Добрич, ЕИК 834026369 с ново наименование „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357 от 24.08.2016г., съгласно данни от Търговски регистър, с обхват на териториите на 8 общини, в т.ч. и Община Добрич-град. „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич е единствен ВиК оператор на територията на община Добрич, който притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на поръчката, в чийто обхват попада офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна и е включен в публикувания на интернет страницата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)–списък на ВиК операторите към 31.12.2015 г. позиция № 15 http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf. и с утвърдени цени за предоставяне на ВиК услуги http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res-bpc1-2018.pdf., съгласно решение на КЕВР № БП-Ц-1/28.02.2018 год., считано от 1.03.2018 г. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че на основание § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл. 198а от същия закон, с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр. 7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите и техните граници, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, е налице основанието на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва