Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И - 6556 07/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
07/08/2018 (дд/мм/гггг)
00085-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул.Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Елисавета Михайлова +359 29225214
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

ftp://213.240.235.124/Subirane,%20transportirane,%20obezvrezhdane%20ili%20izgaryane%20na%20razdelno%20subrani%20bolnichni%20otpadutsi%20na%20VMA%20i%20podrazdeleniyata%20v%20stranata/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията й в страната
90524000      
Услуги

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация. Настоящата процедура обхваща възлагането на две обособени позиции- об.поз.№1: ВМА- МБАЛ София и БПЛР Банкя; об.поз.№2: ВМА- МБАЛ Варна.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
643896      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА в МБАЛ София и БПЛР Банкя 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90524300      
90524400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

•МБАЛ - София- гр.София 1606, бул. „Г.Софийски” №3; •БПЛР – Банкя- гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов” №5.

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА по об.поз. 1 - МБАЛ София и БПЛР Банкя, съгласно приложена Техническата спецификация. Количествата, посочени в спецификацията са ориентировъчни, изчислени на база ср.месечен разход за предходните 12 месеца и зависят от дейността на лечебните заведения. Ориентировъчните средно месечни количества отпадък възлизат на 20 510 кг/месец.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок до 10 месеца, при неизчерпан финансов ресурс, като сключва Допълнително споразумение.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Варна 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90524300      
90524400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

• МБАЛ - Варна- гр. Варна 9010, бул. „Хр.Смирненски” №3.

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА – МБАЛ Варна, съгласно приложената техническа спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация по обособена позиция 2 са ориентировъчни, изчислени на базата на средномесечния разход през предходните 12 месеца и зависят от дейността на лечебното заведение. Общото ориентировъчно количество отпадък за об.поз. 2 възлиза на 3 235 кг/месец.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят на основание чл116, ал.1, т.1 от ЗОП възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок до 10 месеца със сключване на Допълнително споразумение, при неизчерпан финансов ресурс.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 064-142645 (напр. 2015/S 123-123456)   и  839469 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
В - 6504    1   Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА - МБАЛ София и БПЛР Банкя
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЛ - БЪЛГАРИЯ АД 112106418
ул. Константин Величков №97
Пазарджик BG423 4400 България
mlbulgaria@mail.bg +359 878899474
www.mlbulgaria.com +359 34452952
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
670000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

552720      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
В - 6511    2   Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА- МБАЛ Варна
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЛ - БЪЛГАРИЯ АД 112106418
ул. Константин Величков №97
Пазарджик BG423 4400 България
mlbulgaria@mail.bg +359 878899474
www.mlbulgaria.com +359 34452952
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
100900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

91176      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/08/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва