Деловодна информация
4213
113 26/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
04213-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина № 16 Приказен свят 000674344
ул. Атанас Манчев 1
София BG411 1000 България
Николина Ангелова +359 028628741
odz16@abv.bg +359 028628741

Интернет адрес/и

http://odz16.com/

https://odz16.com/профил%20-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1
09320000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва топлоснабдяванe, чрез доставка на топлинна енергия и топла вода, на сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, ул. "Атанас Манчев" №1, за срок от 5 години.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
160675      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1

доставка на топлинна енергия да сградата на ДГ №16 " Приказен свят" в г.София ул.Атанас Манчев №1 за срок от 5 /пет годии/
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
цена    100
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
37898       Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Топлофикация София ЕАД 831609046
ул. Ястребец № 23Б
София BG411 1680 България
mto@toplo.bg +359 029033216
www.toplo.bg +359 028594149
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
160675      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

160675      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 298840-70
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Детска градина № 16 Приказен свят
ул. Атанас Манчев 1
София 1000 България
odz16@abv.bg +359 286287-41
http://odz16.com/ +359 28628741

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/04/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Съгласно чл. 182, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП, възложителят има право да проведе процедура на пряко договаряне, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 39, ал.1, т. 2 от Закона за енергетиката преноса на топлинна енергия може да се упражнява само при наличие на лицензия, издадена от КЕВР. Съгласно чл. 43, ал.2, т.3 от ЗЕ за една обособена територия в страната се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД е единственото дружество притежаващо Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град София, със срок на лицензията 20 години. Номерът на Лиценза е №Л-033-05/ 15.11.2000 г. Дружеството притежава и Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № №Л-032-03/ 15.11.2000 г., последно изменена с Решение № И6-Л-032/21.06.2016 г. Подробна информация за притежаваните от "Топлофикация София"ЕАД лицензии, техните изменения и допълнения и срокове на действие се съдържа на интернет страницата на КЕВР, на адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html. Предвид това, "Топлофикация София"ЕАД е единственият икономически оператор, който притежава изключителните права, по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП, да осъществява дейността по пренос на топлинна енергия на територията на град София. Поради което възлагането на поръчката на друг икономически оператор би довело до нарушаване на притежаваните от "Топлофикация София"ЕАД, по силата на нормативен и административен акт, изключителни права за осъществяване на дейността по пренос на топлинна енергия на територията на град София. Отношенията между икономическият оператор и потребителите на доставяната от него на територията на град София топлинна енергия се уреждат чред договори за продажба и Общи условия за продажба на топлинна енергия стопански нужди, които са приети с Решение по Протокол № 23 от 03.08.2007 г. на Съвета на директорите на "Топлофикация София" АД и са одобрени с Решение № ОУ-033/08.10.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Подробна информация за дейността на дружеството и прилаганите от него Общи условия може да бъде намерена на интернет адрес: https://toplo.bg/.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва