Деловодна информация
00164дирекция "Отбранителна аквизиция"
21-38-270 15/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00164-2017-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
В. Щерев +359 29220688
v.sterev@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.pp.mod.bg

http://pp.mod.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse“
32522000      
Доставки

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – по отделни обособени позиции от техническа спецификация TC A 80.2585.16 както следва:
1. обособена позиция 1 - доставка на 2 комплекта външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16).
2. обособена позиция 2 - доставка на 2 комплекта антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16).
3. обособена позиция 3 - доставка на –4 комплекта ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
73692.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse -външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16). 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32522000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 28860 - Горна Малина

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse - 2 комплекта „външно оборудване” във военно формирование 28860 - Горна Малина, съгласно изискванията на TC A 80.2585.16 и Възложителя .
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32522000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 28860 - Горна Малина

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse - 2 комплекта "антена с фидер" във военно формирование 28860 - Горна Малина, съгласно изискванията на TC A 80.2585.16 и Възложителя .
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse– ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16). 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32522000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

.

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – 4 комплекта "ротатор за позициониране на антената" във военно формирование 28860 - Горна Малина, съгласно изискванията на TC A 80.2585.16 и Възложителя .
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  809607 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
УД 05-4    1.2.3   Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse - 2 комплекта „външно оборудване”, 2 комплекта „антена с фидер” и 4 комплекта „ротатор за позициониране на антената".
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/02/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МИЛТЕХ ЕООД 121741808
ул. «Кукуш» 1, община Илинден
София BG411 1309 България
miltech@miltech-bg.com +359 28211386
+359 28211229
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
75000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

73692.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно глава двадесет и седма от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/02/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва