Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 5 16/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00580-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова, директор на дирекция ТСУЕП +359 072266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР по проект„Реконстр.и ремонт на общ.сгради,в които се предост.обществ.усл.,с цел подобряв.тяхната енергийна ефект.в селата Рельово,Долни окол,Шипочане,Горни окол и Гуцал,общ.Самоков"
45200000      
Строителство

Строителните работи са свързани с изпълнение на енергоспестяващи мерки. Обновяването на сградите включва изпълнение на мерки по фасадите, покрива и вътре в сградите.
В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите: подготвителни работи, демонтаж на прозорци и врати, демонтаж на ламарина по покрив, демонтаж и обратен монтаж на керемиди, подмяна на дървена обшивка на покрив, очукване на вътрешна мазилка, демонтаж на улуци, водосточни тръби и др., очукване и изкърпване на външна мазилка, топлинно изолиране на стени, топлинно изолиране на покрив, подмяна на дограма, направа на евакуационно осветление, мълниезащитна инсталация, изпълнение на нова силова инсталация за климатици, доставка и монтаж на климатична техника.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
772869.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, община Самоков

СМР са свързани с изпълнение на енергоспестяващи мерки. Обновяването на сградите включва изпълнение на мерки по фасадите, покрива и вътре в сградите.
В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:
- подготвителни работи
- демонтаж на прозорци и врати
- демонтаж на ламарина по покрив
- демонтаж и обратен монтаж на керемиди
- подмяна на дървена обшивка на покрив
- очукване на вътрешна мазилка
- демонтаж на улуци, водосточни тръби и др.
- очукване и изкърпване на външна мазилка
- топлинно изолиране на стени
- топлинно изолиране на покрив
- подмяна на дограма
- направа на евакуационно осветление
- мълниезащитна инсталация
- изпълнение на нова силова инсталация за климатици
- доставка и монтаж на климатична техника
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    40
Срок за изпълнение    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
772869.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2,договор за предоставяне на финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0050 от 23.10.2019 г.

Прогн.стойност е максималния фин.ресурс. Следва да се спазват и макс.прогн.ст. за СМР и за климатична техника, както и прогн.ст.по населени места за СМР по референтни стойности и за СМР извън посоч.по референтни ст. Сл.да се спазват и макс.стойности по типове климатична техника. Мин.срок за изпълнение-3 месеца, макс.срок за изпълнение-6 месеца.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа група, пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, от еЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация – заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.
При участие на подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната информация – заверено копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната информация – заверено копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В от еЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи информация за специалистите, които ще изпълняват поръчката, от която да е видно съответствието с поставеното изискване (позиция, имена, образование и допълнителна квалификация, професионален/специфичен опит).
Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел В от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на екипа от експерти, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност и опит на лицата.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), както и документи, които доказват професионалната компетентност и опит на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Възложителят не поставя изискване за изпълнен обем.Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт или еквивалентна дейност на сгради.
2.Участникът трябва да разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:
Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ (лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно).
Експерт по контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.
Експерт по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент и специфичен професионален опит, като длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се допуска до участие в проц. и се отстранява участник,за който е налице някое от обстоят. по чл.54,ал.1,т. 1-7 ЗОП. При подаване на офертата уч. декларира липсата/наличията на основ.за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Инф.се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП. СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: 1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самост.участници в една и съща процедура. 2.Участниците и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистр.в юрисдикции с преференц.данъчен режим, съгл.чл.3,т.8 от Закона за икономическите и фин. отношения с дружествата,регистр.в юрисдикции с преференц.данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действит.собственици.
Продължава в раздел VI.3.Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Самоков, ул.Македония № 34,заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

3. За участниците следва да не са налице сл. обстоят.: осъждания за престъпления по чл. 194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и чл. 254а–255а и чл.256-260 НК (чл.54,ал.1,т.1 ЗОП); нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал. 3 от КТ (чл.54,ал.1,т.6 ЗОП); нарушения по чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54,ал.1,т.6 ЗОП);обст.по чл. 69 от Закона за противод.на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При подаване на офертата уч.декларира липсата/налич.на обст.в приложните полета на Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП.
Прогнозните стойности,посоч.в документацията са максимални при изпълнение на поръчката. Договорът за общ.поръчка се сключва при усл., че при подписването му опред.изпълнител представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на дог.без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представят под формата на:
•банкова гаранция (изготвя се по обр.на банката,която я издава,при усл.че в гаранцията са вписани усл.на Възл.)•парична сума, преведена банковата сметка на Община Самоков.
•застраховка, която обезпечава изпълн.чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде от всяко заинтересовано лице при условията и в сроковете по чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва