Деловодна информация
00350
РД-14-5496 26/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/07/2019 (дд/мм/гггг)
00350-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Тутракан 000565626
ул. Трансмариска № 31
Тутракан BG325 7600 България
инж.Валентина Христова +359 86660621
tutrakan@b-trust.org +359 86660636

Интернет адрес/и

http://tutrakan.egov.bg

http://109.120.204.206/procurements.aspx?ProviderID=24786c60-6e8b-4093-af0a-0b14e6f77358


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://109.120.204.206/procurement/view/24786c60-6e8b-4093-af0a-0b14e6f77358/68647bee-cf12-4a23-9c45-c32f58cc5117
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на напорна стена и част от ул. „Дълбок път”, гр. Тутракан
45232410      
Строителство

Изработване на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232410      
45232450      
45233252      
45262620      
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

гр. Тутракан, Република България.

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности:
Изработване на работен проект:
При изработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация. Всички чертежи в „работния проект“ следва да бъдат изготвени в DWG и PDF формат или еквивалентни, в подходящи мащаби. Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка. Изискванията към съдържанието на отделните проектни части в състава на „работния проект“ са посочени в Техническата спецификация. Съгласуването и одобряването на „работния проект“ от Възложителя, консултанта по чл. 166 от ЗУТ, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Възложителя. **Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.
Изпълнение на СМР:
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба и техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на обектите съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.
Авторски надзор по време на строителството:
В предмета на поръчката се включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.
Критериите по-долу
 
ДА Концепция за изпълнение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
375

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка е осигурено съгласно постановление № 315 от 19.12.2018 г. на Министерски съвет.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има валидно удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на строежи IІ-ра група, IV-та категория. Участник чуждестранно лице трябва да притежава вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
За съответстващ с поставеното изискване и в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 7 от ПРВВЦПРС, Възложителят ще приеме, че съответства с поставеното изискване и участник, който е вписан за строежи втора група и категория, по-висока от четвърта.
Доказване: При подаване на офертата, обстоятелството се удостоверява чрез попълване на Част ІV, раздел А, т. 1 на еЕЕДОП, като се декларира, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва: (1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят чрез комисията може да изиска участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи IІ-ра група, IV-та или по-висока категория или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител да представи валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи IІ-ра група, IV-та или по-висока категория.
Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (http://register.ksb.bg/), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответен регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС, в случай, че в страната, в която участника е установен не е въведено аналогично изискване и задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава застраховка от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5) в еЕЕДОП.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата Участникът трябва е изпълнил дейности/услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката;
2. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата Участникът трябва е изпълнил дейности/строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката;
3. Участникът следва да разполага с технически лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, за да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.
4. Участникът следва да притежава сертификат за управление на безопасността на движението по пътищата в проектирането ISO 39001:2012 г. или еквивалентен.


По т.1 - а именно: услуга/и по инвестиционно проектиране във фаза технически и/или работен проект за изпълнение на строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на улици или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици „и/или пътно съоръжение/я“, с дължина минимум 680 м.;
По т.2 - Участникът да е изпълнил строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на улици или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици „и/или пътно съоръжение/я“, с дължина минимум 680 м.
По т.3 - Участникът следва да разполага със следните специалисти:
А) За изпълнение на дейностите проектиране и авторски надзор:
- Проектант по част „Пътна” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „Геология” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „Геодезия“ - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „Конструктивна” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „ВиК” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
-Проектант по част „Електро” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „Временна организация на движението” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „Пожарна безопасност” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проектант по част „ПБЗ” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
- Проект по част „План за управление на строителните отпадъци“ - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
Б) За изпълнение на строителството:
- Технически ръководител – да има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 3 години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
- Експерт „Контрол по качеството” – да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
- Специалист по безопасност и здраве в строителството: да притежава актуално удостоверение, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
По т.4: Обхватът на сертификация следва да бъде свързана с изготвяне на инвестиционни проекти за строителство на улици и/или пътища, и/или магистрали.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от общата стойност на договора без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта, която се освобождава до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията. Начинът и условията за плащане по изпълнението на поръчката са указани в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31,Административната сградата на Община Тутракан, заседателна зала, ет.2

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП . Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП , има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон.
3.Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения , ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 4.Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане. 5. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, за целите на настоящата процедура, към момента на подаване на офертата участникът следва да представи документ, с който е създадено обединението, който трябва да съдържа минимум клаузи, отнасящи се до: правното основание за създаване на обединение;солидарна отговорност на всички членове в обединението за изпълнението на договора; определяне на лице, представляващо обединението, което ще представлява обединението за целите на обществената поръчка като ще задължава същото, ще получава указания за и от името на всеки член на обединението, и ще следи за изпълнението; всички членове на обединението се задължават да останат в него за периода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, а в случай, че обединението бъде избрано за Изпълнител – за целия срок на изпълнение на договора; правата и задълженията на Участниците в обединението, във връзка с конкретната обществена поръчка; разпределение на дейностите от предмета на конкретната обществена поръчка, които ще изпълнява всеки член на обединението;разпределение на отговорностите между членовете на обединението във връзка с конкретната обществена поръчка.В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържат посочените по-горе клаузи, Участникът трябва да представи сключено допълнително споразумение към договора, в което тези изисквания да са отразени. Допълнителното споразумение следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основния документ за създаване на обединението.Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП, или съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато участникът не е извършжи оглед на място, или не е регистриран в Общината, че е извършжил такъв, ще бъде отстранен от участие. 6.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси;
7.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва