Деловодна информация
00251Шуменски университет
РД-09-556 19/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/07/2019 (дд/мм/гггг)
00251-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Шуменски университет Епископ К. Преславски 000934863
ул. Университетска 115
Шумен BG333 9700 България
Марияна Георгиева +359 54830356
op@shu.bg +359 54830371

Интернет адрес/и

www.shu.bg

http://profil-na-kupuvacha.shu.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil-na-kupuvacha.shu.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно - изследователска инфраструктура, чрез преустройство, модерни ОП-2019-05
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно - изследователска инфраструктура, чрез преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда „Оранжерия“ с идентификатор 83510.664.514.14, за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
599850.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
45100000      
45200000      
45400000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Шумен

Предметът на обществената поръчка е Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно - изследователска инфраструктура за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Инвестиционното намерение е свързано с изготвяне на проект и бъдеща реализация на преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда „Оранжерия“ с идентификатор 83510.664.514.14, Община Шумен, гр. Шумен, ул. Университетска №115 за създаване на специализирана научно - изследователска инфраструктура за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.В рамките на развитие и модернизиране на обекта се предвижда изграждането на технологичен лабораторен комплекс, в който ще се провеждат научни и приложни изследвания с високо качество по научно-изследователските дейности, в пет лаборатории, обособяване на сървърно помещение, помещение с терминали за работа със сървърите и конферентна зала.Сградите ще се реконструират, разширят и модернизират, като се проектира и изгради една обща сграда, едноетажна, с обща застроена площ 300 кв.м.Съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията, авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително, а предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.Инвестиционния проект да съдържа минимум следните части: част архитектура, включваща архитектурно заснемане, включително интериор и обзавеждане; част конструктивна-конструктивно становище и обследване;част електро, включително слаботокови инсталации и ФтЕЦ; част ВиК;част ОВК; част ЕЕ; част благоустрояване и озеленяване;част ПБЗ;част ПУСО;част Пожарна безопасност;част Геодезия и вертикална планировка;подробни количествени и КСС за всяка част на проекта;
Изпълнението на СМР за преустройство, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки ще започне след издаване на Разрешение за строеж от компетентния орган и ще се извършва в съответствие с част „Строителство” от ЗУТ и приложимите поднормативни актове – наредби, правилници и др. от „Строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ - физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което ще изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа. Строителят носи отговорност за:Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;Своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;Съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване ;Съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа;носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия и е длъжен да назначи технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение, включващ срок за проектиране (40% тежест в компл. оценка) и срок за строителство (60% тежест в компл. оценка)    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
599850.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG05M2OP001-1.001-0004 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цената в комплексната оценка(поле VI.3) е формирана от два подпоказателя - цена за проектиране с 40 % тежест и цена за строителство с 60 % тежест.
Начинът на плащане е посочен в проектодоговора.
Договорът започва да се изпълнява от датата на неговото подписване и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация, но в рамките на ДБФП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от „пета категория, първа група” , или съответен еквивалентен документ за чуждестранни лица съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност. В случай, че не е възможно изпълнението на усковието по чл.67, ал.8 от ЗОП за достъп на възложителя до съответната база данни, ще бъдат изизкани съответни документи по чл.67, ал.5 от ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП, както следва: заверено от участника копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа група, четвърта подгрупа, строежи от четвърта и пета категория, а ако участникът е чуждестранно лицже - валиден еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и за строителство. Минималната застрахователна сума да съответства на категорията строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.


При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние". Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“ в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата, поне едно проектиране, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави Списък на услугите за проектиране, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. 2. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнението на следните видове работи: строителство или реконструкция или основен ремонт на жилищни или обществени или административни сгради за включващо внедряване на мерки енергийна ефективности с РЗП: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

1. Под "проектиране с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката" се разбира изготвяне на на инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на съществуваща сграда пета категория (смесена сграда и/или сграда за обществено обслужване с ФтЕЦ и/или части от нея с РЗП поне 300 кв. м. или с капацитет до 100 посетители или по-високаПреди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави Списък на услугите за проектиране, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.2. Под "строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката" се разбира изпълнение на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на съществуваща сграда пета категория (смесена сграда и/или сграда за обществено обслужване с ФтЕЦ) и/или части от нея с РЗП поне 300 кв. м. или с капацитет до 100 посетители или по-висока.Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.3. Участникът в откритата процедура трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за изпълнение на всички дейности, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит и професионална компетентност.За изпълнение на проектиране и авторски надзор:Ръководител на проектантския екип(архитект);Строителен инженер;Строителен инженер ВиК;Есперт ЕЕ; Експерт ОВК;Експерт Електро-инженер; Експерт ПБ; Експерт ПБЗ;Експерт ПУСО.За изпълнение на строителството:Технически ръководител; Експерт Контрол на качеството;Експерт по безопасност и здраве в строителството.Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поъчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват извършване на строителство или еквивалент.Участникът трябва да прилага системи за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват извършване на строителство или еквивалент.Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копия на сертификатите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора,e 5% (пет на сто) от стойността му.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка съгласно ЗОП.Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, в пълен размер, ако липсват основания за задържането на каквато и да е сума по нея.Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал;3.когато е във формата на застраховка-чрез връщане на оригинала на застрахователната полица.При неизпълнение от страна на Изпълнителя на договорените условия,Възложителят задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и другиобезщетения за претърпени вреди
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Шумен, ул. Университетска 115, зала 07

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офеартите, участниците се уведомяват, чрез профила на купувача съгласно чл. 53 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, в следните случаи:a) когато е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;б) когато е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. a), в друга държава членка или трета страна;в) когато има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника (освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социални осигуровки е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси), или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;г) когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;д) когато е установено, че:- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;е) когато е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;ж) когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;з) когато е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;и) когато е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в обществената поръчка.
к)на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,не могат пряко и/или косвено да участват в откритата процедура, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;Забраната не е приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от ЗИФДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон;л) при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На основание чл.47,ал.4 от ЗОП възложителят указва на участниците, че компетентните органиса:отнозно данъчно и осигурително право-МФ и НАП, опазване на околната среда- Министерство на околната среда и водите; закрила на заетостта и условията на труд-Министерство на труда и социалната политика.На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, в настоящата процедура ще се извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 ог ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва