Деловодна информация
02030
6642 16/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
16/07/2019 (дд/мм/гггг)
02030-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Главна дирекция Изпълнение на наказанията 129010029
бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21
София BG411 1309 България
Нина Главчовска; Тодор Цонков +359 28139-143/+359 28319-258/+359 28319-106/+359 28319-122
lop@gdin.bg +359 28139-107/+359 28139-257

Интернет адрес/и

www.gdin.bg

http://profile.gdin.bg/6cb22b02015d59149000182b656dbf55


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile.gdin.bg/6cb22b02015d59149000182b656dbf55
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Изпълнение на наказанията

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции
50100000      
Услуги

Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции за период от 60 месеца. Общият брой техника включва 201 бр. леки автомобили, микробуси и товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона, по щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ и териториалните й служби, групирани в пет обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
860000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

Следгаранционно обслужване и ремонт на 63 автомобила, по щата на ГДИН – ЦУ, затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София, ОСИН гр. Благоевград и ОСИН гр. София 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413
BG411
BG313

гр. Благоевград, гр. Бобов дол, гр. Враца, гр. София

В обхвата на обособена позиция № 1 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 63 автомобила, по щата на ГДИН – ЦУ, затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София, ОСИН гр. Благоевград и ОСИН гр. София.
Следгаранционното обслужване включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:
a) компютърна диагностика на двигателя;
б) проверка на отоплителна и охладителна система;
в) проверка на смазочна система;
г) проверка на горивна система;
д) проверка на изпускателна система;
е) проверка на кормилна система;
ж) проверка на спирачна система;
з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;
и) проверка на трансмисия;
й) проверка на ходова част.
Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане са посочени в Приложение № 7.1. към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.
Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
304166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителя си запазва правото в хода на изпълнение на договора, поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини: 1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора; 2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2) Описание 1

Следгаранционно обслужване и ремонт на 38 автомобила, по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и ОСИН гр. Плевен 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315
BG314

гр. Белене, гр. Ловеч, гр. Плевен

В обхвата на обособена позиция № 2 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 38 автомобила, по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и ОСИН гр. Плевен. Следгаранционното обслужване включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:
a) компютърна диагностика на двигателя;
б) проверка на отоплителна и охладителна система;
в) проверка на смазочна система;
г) проверка на горивна система;
д) проверка на изпускателна система;
е) проверка на кормилна система;
ж) проверка на спирачна система;
з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;
и) проверка на трансмисия;
й) проверка на ходова част.
Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане са посочени в Приложение № 7.1. към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.
Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителя си запазва правото в хода на изпълнение на договора, поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини: 1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора; 2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2) Описание 1

Следгаранционно обслужване и ремонт на 35 автомобила, по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора и ОСИН гр. Пловдив 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423
BG421
BG344

гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Стара Загора

В обхвата на обособена позиция № 3 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 35 автомобила, по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора и ОСИН гр. Пловдив.
Следгаранционното обслужване включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:
a) компютърна диагностика на двигателя;
б) проверка на отоплителна и охладителна система;
в) проверка на смазочна система;
г) проверка на горивна система;
д) проверка на изпускателна система;
е) проверка на кормилна система;
ж) проверка на спирачна система;
з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;
и) проверка на трансмисия;
й) проверка на ходова част.
Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане са посочени в Приложение № 7.1. към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите производители на съответната марка.
Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.
Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
149166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителя си запазва правото в хода на изпълнение на договора, поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини: 1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора; 2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2) Описание 1

Следгаранционно обслужване и ремонт на 15 автомобила, по щата на ЗО Велико Търново към затвора гр. Ловеч и ОСИН гр. Велико Търново 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321
BG315

гр. Велико Търново, гр. Ловеч

В обхвата на обособена позиция № 4 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 15 автомобила, по щата на Затворническо общежитие Велико Търново към затвора гр. Ловеч и ОСИН гр. Велико Търново.
Следгаранционното обслужване включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:
a) компютърна диагностика на двигателя;
б) проверка на отоплителна и охладителна система;
в) проверка на смазочна система;
г) проверка на горивна система;
д) проверка на изпускателна система;
е) проверка на кормилна система;
ж) проверка на спирачна система;
з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;
и) проверка на трансмисия;
й) проверка на ходова част.
Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане са посочени в Приложение № 7.1. към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.
Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителя си запазва правото в хода на изпълнение на договора, поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини: 1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора; 2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.

II.2) Описание 1

Следгаранционно обслужване и ремонт на 50 автомобила, по щата на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен, ОСИН гр. Варна и ОСИН гр. Бургас 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331
BG341
BG342

гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен

В обхвата на обособена позиция № 5 се включва следгаранционно обслужване и ремонт на 50 автомобила, по щата на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен, ОСИН гр. Варна и ОСИН гр. Бургас.
Следгаранционното обслужване включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва:
a) компютърна диагностика на двигателя;
б) проверка на отоплителна и охладителна система;
в) проверка на смазочна система;
г) проверка на горивна система;
д) проверка на изпускателна система;
е) проверка на кормилна система;
ж) проверка на спирачна система;
з) проверка на запалителна система и ел. оборудване;
и) проверка на трансмисия;
й) проверка на ходова част.
Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане са посочени в Приложение № 7.1. към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Ремонтните дейности следва да се извършват само с оригинални резервни части, произведени в заводите производители на съответната марка. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.
Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
194166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителя си запазва правото в хода на изпълнение на договора, поради придобиване, извеждане от експлоатация и други обективни причини: 1) да намали броя на автомобилите, предмет на договора; 2) да увеличи броя на автомобилите, предмет на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си.

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от 1/2 от прогнозната стойност на поръчката.
Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от гаранционно, следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ПО ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
4. Участникът следва да има внедрени и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват - предмета на обществената поръчка.


ПО ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката. Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира дейност по гаранционно, следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили. Под „сходен“ обем се разбира гаранционно, следгаранц. обслужване и ремонт на автомобили по обособ. позиции, бр. на автомобилите е както следва: - ОП №1 – мин. 50 бр.; - ОП №2 – мин. 30 бр.;- ОП №3 – ми 30 бр.;- ОП №4 – мин.10 бр.;- ОП №5 – мин. 40 бр. Това изискване може да бъде доказано с изпълнени една или повече идентични или сходни с предмета на поръчката дейности.
Участникът попълва съответния раздел от ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 2 ЗОП - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техн. оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (сервизен център/ове за леки, товарни автомобили и други специализирани машини, както и услугите свързани с тях (оглед на автомобилите преди постъпване за ремонт за установяване на съответните неизправности; диагностика на МПС; ремонт и възстановяване; смяна на масла и течности; склад за резервни части, консумативи и др.), чрез който да осигурява следгаранц. обслужване на автомобилите на ГДИН. Техн. оборудване на сервиза следва да включва най-малко следните техн. средства: - място за техн. обслужване и ремонт - минимум 2 бр. раб. места във всяка сервизна база, като всяко раб. място да бъде оборудвано с подемник и общомонтажен инструмент; - стенд за регулиране на преден и заден мост; - спирачен стенд; - стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели, включително софтуер, който позволява диагностика и програмиране на всички електронни уредби на техниката по щата на Възложителя; - специализирани уреди за диагностика на електрически системи, на климатични системи и климатроници; - подемник за ремонт на ходовата част;
Изискването по ОП е както следва: За ОП № 1: Минимум 2 сервиза на терит. на София и минимум по 1 сервиз на терит. на Дупница, Враца, Благоевград, Кюстендил и Перник; За ОП № 2: Минимум по 1 сервиз на терит. на Белене, Ловеч, Плевен, Враца, Видин и Монтана; За ОП № 3: Минимум по 1 сервиз на терит. на Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Стара Загора и Смолян; За ОП № 4: Минимум по 1 сервиз на терит. на Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище; За ОП № 5: Минимум по един сервиз на терит. на Бургас, Варна, Сливен, Добрич, Силистра, Шумен, Хасково и Ямбол. Възложителят допуска местонахождението на сервизните бази да бъде и в рамките на максимум 20 км от указаните населени места. Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират в съотв. раздел от ЕЕДОП. Документ за доказване на съответствието: документа по чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП – Декл-ция за инструментите, съоръженията и техническо оборудване, в която е посочена информацията, съгласно минималните изисквания на Възложителя.
3.Участникът следва да осигури мин. 1 автомобил за репатрация - пътна помощ до най-близката сервизна база за градовете: За ОП 1: София, Дупница, Враца, Благоевград, Кюстендил и Перник; За ОП 2: Белене, Ловеч, Плевен, Враца, Видин и Монтана; За ОП 3: Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Стара Загора и Смолян; За ОП 4: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище; За ОП 5: Бургас, Варна, Сливен, Добрич, Силистра, Шумен, Хасково и Ямбол. Участниците декларират съответствието с миним. изискване, чрез попълване на ЕЕДОП. Документ за доказване на съответствието: Декл-я за техн. оборудване (автомобил за репатриране), което участникът ще осигури за изпълнение на общ. поръчка. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Столетов” № 21

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ПРОДЪЛЖАВА от раздел III.1.3) Технически и професионални възможности
ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
4. Участникът следва да разполага с персонал с минимум 2 експерта, ангажирани с изпълнение на поръчката, които да отговарят на следните миним. изисквания: - образователно-квалификационна степен – минимум средно-техническо образование;
- професионален опит – мин. 1 г. опит в областта на авто-сервизните услуги; Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на поле 6 от раздел В: Техн. и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Доказва се с документа по чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълн. както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
5. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват - предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности.При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез попълване на раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП – участникът посочва стандарта, съгласно който прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват - предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности.
Всички документи за доказване на съответствието с поставените критерий за подбор се представят преди сключване на договора за възлагане.
------------------------------------------------------------
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, които са в сила в Р България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:
-Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
-Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg
-Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg
-ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
- Министерство на околната среда и водите: http://www3.moew.government.bg
----------------------------------------
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора. За всяка обособена позиция се подписва отделен договор, като за всеки договор се изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в общата опаковка за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.
Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се представят общо.
Участниците представят документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за всички обособени позиции общо (ЕЕДОП, документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо и документът по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва