Деловодна информация
00087
 
да
да
10/07/2019 (дд/мм/гггг)
00087-2019-0076 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска 333
София BG411 1000 България
Веселина Мутафчийска +359 29377366
v.mutafchijska@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

http://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=128001&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“,I-ви етап "в 2 ОП
45200000      
Строителство

„Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, район „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“, в две обособени позиции: ОП№ 1: „Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, р-н „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“;ОП № 2 „Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инв. проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обекта.
Сградата е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност, с категория "местно значение".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2741593.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2.

1. Описание: „Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“, с идентификатор 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, район „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“, в която е включено изпълнение на следните дейности:
А. Изготвяне на инвестиционен проект - фаза „технически проект“ за първи и втори етап, съгласуване на проекта с НИНКН и издаване на разрешение за строеж.
Б. Авторски надзор по време на строителството.
В. Строителство I-ви етап, в това число:
•временно строителство;
•демонтажни работи;
•доставка на необходимите материали и оборудване;
•строително – монтажни и реставрационни работи;
•изработване на екзекутивна документация (при необходимост);
2. Гаранции:
2.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС за обособена позиция №1 и се представя в една от следните форми:парична сума;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Освобождаването на гаранцията и начините на плащане са съгласно проекта на договора.
2.2. Гаранция за авансово плащане: Обособена позиция №1 в размер на 100% от стойността на аванса за СМР(до 20%). Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя съгласно проекта на договор.
Критериите по-долу
 
ДА Т1 - „Организация и изпълнение на проектирането“. Максимален брой точки    30
Т2 - Предложение за изпълнение на строителството с максимален брой точки    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2704093      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG05М2ОР001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, за изпълнението на който е предоставена БФП по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2) Описание 1

Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обекта 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2.

Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“, с идентификатор 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, район „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“, която включва изпълнение на следните дейности:
А. Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
Б. Извършване на строителен надзор по всички части инвестиционния проект;
В. Изпълнява задълженията на координатор по безопасност и здраве;
Г. Упражнява контрол върху извършените строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;
Д. Изпълнение на всички останали задължения, предвидени в Техническата спецификация и договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и относимите законови разпоредби.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG05М2ОР001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, за изпълнението на който е предоставена БФП по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за обособена позиция №2 без включен ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Освобождаването на гаранцията и начините на плащане са съгласно проекта на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За ОП № 1: 1.Участникът трябва да е вписан в ЦПРС за I група,IV категория строеж,буква „е“, а за чуждестранни лица-в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка,в която са установени.
2.За доказване на професионалната годност участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата,съобразно националните база данни,в която се съдържат декларираните обстоятелства по т.1, или компетентните органи,които съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
3.Доказването на изискването по т.1 е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай,че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден екв. документ или декларация или удостоверение,издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС,или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл.67,ал.5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл.112,ал.1,т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
*В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението,които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението,са ангажирани с изпълнението на строителството.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката,които са им възложени,ще изпълняват строителство.
За ОП №2:1.Участникът трябва да е вписан и да притежава Удостоверение, издадено от ДНСК, за оценяване на съответствието на инв. проекти и упражняване на строителен надзор или екв.,а за чуждестранни лица-в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка,в която са установени.
2.За доказване на проф. годност участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата, съобразно нац. база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства по т.1,или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
3.Доказването на изискването по т.1 е копие на Удостоверение от ДНСК за оценяване на съотвтетствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или екв.. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден екв. документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл.67,ал.5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл.112,ал.1,т.4 от ЗОП,определеният изпълнител представи копие на Удостоверение, издадено от ДНСК, за оценяване на съответствието на инв. проекти и упражняване на строителен надзор.
*В случай на участие на обединение, което не е ЮЛ- доказва се от тези членове на обедин., които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидени в договора за създаване на обедин. са ангажирани с извършването и оценяване на съотв. на инв. проекти и упражняване на стр. надзор.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, ще извършват оценка на съотв. на инв. проекти и упражняване на строителен надзор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ОП 1:1.
ОПИТ: 1.1.Участникът следва да има опит в изпълнение на строителство; 1.2. Участникът следва да има опит в изпълнение на проектиране;
1.3. Участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение на строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на оферта и опита в изпълнение на проектиране последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта. Доказателства се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП:
1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;2. списък на проектирането идентично или сходно с тези на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности.
2.Участникът трябва да разполага с ключови експерти за изпълнение на поръчката.
2.1. Участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на експертите, в който посочва образователната и професионална квалификация, № на диплома за завършено висше образование, № на удостоверение/валидно удостоверение и опит на лицата. Доказателства: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете а ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи които доказват професионалната компетентност на лицата. Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
ОП№2:
3.Участникът следва през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил мин. 1 услуга с предмет идентичен или сходен с предмета на Обособена позиция №2. 3.1. Съответствието с изискванията- Участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, буква „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за изпълнени идентични или сходни дейности през последните 3 г., считано от датата на подаване на оферта.
Доказателства се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП: - Списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности.
4.Участникът трябва да разполага с ключови експерти за изпълнение на поръчката.
4.1.Участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва съотв. информация за обстоятелствата по отношение на експертите, в който посочва образователната и проф. квалиф., №на диплома за завършено висше образование, №на удостоверение/валидно удостоверение и опит на лицата. Документът, с който се доказва изискването:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете а ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, както и документи които доказват проф. компетентност на лицата. Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112,ал.1, т.2 от ЗОП.


-Обсобена позиция №1:
1. ОПИТ:
1.1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум едно строителство, сходно с предмета на обособената позиция.
1.2. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум едно проектиране сходно с предмета на обособената позиция.
*Забележка: Сходни с предмета на обособената позиция – 1) Изпълнение на СМР (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, от първа до четвърта категория; 2) Изпълнение на проектиране във връзка с ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на обекти, недвижими културни ценности от първа група, първа до четвърта категория. Дейностите по проектиране и изпълнение на СМР (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, първа до четвърта категория, могат да бъдат изпълнени както като една дейност, така и поотделно – съответно като проектиране, и като строителство.
2.Участникът трябва да разполага с ключови експерти за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
а)Ключов експерт-Главен проектант - Висше образ.степен“Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент.Професионален опит: Минимум 5години общ професионален опит по специалността,Специфичен опит като проектант в разработването на проекти за ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на недвижими културни ценности-минимум 1обект.Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2019г. и Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл.165 от ЗКН.
б)1бр.ключов експерт по част-Конструктивна - Висше образ.степен“Магистър”в областта на строителното инженерство или екв..Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2019г.
в)1бр.ключов експерт по част-ВиК - Висше образ.степен“Магистър”, специалност ВиК или екв.. Минимум 3години общ професионален опит по специалността.Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2019г.
г)1бр.ключов експерт по част „Технология-КРР“ - Висше образ.степен“Магистър” в областта на реставрацията или екв..Минимум 3години общ професионален опит по специалността. Специфичен опит в разработването на проекти – ремонт и/или реконструкция, и/или консервация, и/или реставрация на недвижими културни ценности – на минимум 1 (един) обект. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2019г. и Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл.165 от ЗКН.
д)1бр.ключов експерт по План за управление на строителните отпадъци - Висше образ.степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв..Минимум 3години общ професионален опит по специалността.
е)1бр.ключов експерт-Технически ръководител,който да отговаря на изискванията на чл.163а,ал.2от ЗУТ–да е лице,получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация"строителен инженер","инженер" или"архитект“ или еквивалент или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите"Архитектура и строителство",да има опит като технически ръководител и/или ръководител на строеж при строителство най–малко 1обект от подобен характер-ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на обекти–недвижими културни ценности.
Продължава в Раздел VI, Допълнителна информация...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Париж № 3 ет. 1, заседателна зала 109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.(1) от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел III.1.3:
ж)1бр.ключов експерт-Безопасност и здраве отговарящ на следните изисквания Висше образ.степен“Магистър”в областта на строителното инженерство,да притежава валидно удостоверение“Координатор по безопасност и здраве”или “Специалист по БЗР”или еквивалентен документ и минимум 3години общ професионален опит по специалността.
з)1бр.ключов експерт-Отговорник по контрола на качеството–да има придобито образование и професионална квалификация,отговаряща на изискванията на чл.163а,ал.2 от ЗУТ,да притежава минимум 3г.професионален опит като контрол по качеството в строителството;да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;
и) 1 бр. кл. експерт по част ОВК, отговарящ на следните изисквания: ОКС: висше образование, образователна степен „магистър“ в областта на строителното инженерство или екв. Проф. компетентност: мин. 3г. общ професионален опит по специалността. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2019 г.
й) 1 бр. кл. експерт по част „Електро“, отговарящ на следните изисквания: ОКС: висше образование, образователна степен „магистър“ в областта на инженерството или екв. Проф. компетентност: мин. 3г. общ проф. опит по специалността. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2019 г.
-Обсобена позиция№2:
3. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен с предмета на Обособена позиция №2.
*Забележка: Сходни с предмета на ОП №2 дейности са: Дейности по упражняване на строителен надзор, в т.ч. изготвяне на технически паспорти и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти.
4.Участникът трябва да разполага с ключови експерти за изпълнение на поръчката,включващ най-малко:
а)Експерт Архитект отговарящ на следните изисквания:Висше образование,степен„Магистър” и специалност „Архитект“ или екв.,да има минимум 5години професионален опит като архитект и да е вписан в регистъра по чл.165,ал.1 от Закона за културното наследство;
б)Експерт Конструкции отговарящ на следните изисквания:Висше образование,степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалентно. Минимум 3години общ професионален опит по специалността.
в)Експерт ВиК отговарящ на следните изисквания:Висше образование,степен“Магистър”, специалност ВиК или екв..Минимум3 години общ професионален опит по специалността.
г)Експерт Технология-КРР отговарящ на следните изисквания,Висше образование,степен“Магистър” в областта на реставрацията или екв..Минимум 3години общ професионален опит по специалността.Да притежава валидно Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл.165 от ЗКН.
д) експерт „Електро“, отговарящ на следните изисквания: ОКС: висше образование, образователна степен „магистър“ в областта на инженерството или екв.Проф. компетентност: мин. 3г. общ професионален опит по специалността.
е) експерт ОВК, отговарящ на следните изисквания: ОКС висше образование, образователна степен „магистър“ в областта на строителното инженерство или екв. Проф. компетентност: мин. 3г. общ проф. опит по специалността.____________________________________________
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. 2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.3. За участникът не следва да са лице основания чл.69 от ЗПКОНПИ.4.Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции е максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага. В случай, че участник предложи цена за изпълнение, която е по- висока от посочената, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва