Деловодна информация
00164Министерство на отбраната
21-39-59 26/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/06/2019 (дд/мм/гггг)
00164-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
главен експерт Елена Донева +329 29220668
e.doneva@mod.bg +359 29879693

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-010
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Отбранителна аквизиция 000695324
ул. Иван Вазов, 12, ет 5
София BG411 1092 България
Красимира Ангелова +359 29220675
k.angelova@mod.bg +359 29220643

Интернет адрес/и

http://mod.bg

http://pp.mod.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Застраховане на контингентите от БА през 2020 г. – 2022 г. по обособени позиции. 21-39-59
66510000      
Услуги

Поръчката има 3 обособени позиции: Позиция № 1 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на КФОР в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г.Позиция 2 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на ЕС "АЛТЕЯ" в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. Позиция 3 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция ISAF в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г.-2022г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
720000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Застраховане на контингентите от БА участващи в задгранична операция на КФОР в Косово. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
66514200      
66516100      
66514110      
66515100      
66515200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на КФОР в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на Възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване са както следва :" Злополука и медицински разходи", "Каско валидно в чужбина", "Пожар и природни бедствия","Щети на имущество" ,"Зелена карта" ,"Карго".
Обем на поръчка: 2020 г. – 25 военнослужещи; 2021 г. – 25 военнослужещи; 2022 г. - 25 военнослужещи. Четири единици автомобилна техника за всяка една година. Контингентите от БА участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Броят на военнослужещите и цивилните лица от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район, както и срокът на тяхното пребиваване са различни. На отделни етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат завишени. Подробни изисквания на възложителя към застраховките са описани в Спецификация за услуга № СС94.1530.13 - приложение към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий – най-ниска цена, която представлява сбор от ценови показатели подробно описани в Глава IV от Документацията - "Критерий за оценка на офертите,провеждане на процедурата, разглеждане,оценяване и класиране на офертите".

II.2) Описание 1

Застраховане на контингентите от БА участващи в операцията на ЕС "Алтея" през 2020 г.-2022 г. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
66514200      
66512100      
66516100      
66514110      
66515100      
66515200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на ЕС "АЛТЕЯ" в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на Възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване са както следва : " Злополука и медицински разходи", "Каско валидно в чужбина", "Пожар и природни бедствия", "Щети на имущество", "Зелена карта" , "Карго". Обем на поръчка: 2020 г. – 11 военнослужещи; 2021 г. – 11 военнослужещи; 2022 г. - 11 военнослужещи; Една единица автомобилнатехника за всяка една година. Контингенти от БА участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Срокът на пребиваването на военнослужещи и цивилни лица от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в районите на мисиите са с различна продължителност. На отделните етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат увеличени.Подробни изисквания на възложителя към горепосочените застраховки са описани в Спецификация за услуга № СС94.1530.13 - приложение към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий – най-ниска цена, която представлява сбор от ценови показатели подробно описани в Глава IV от Документацията - "Критерий за оценка на офертите,провеждане на процедурата, разглеждане,оценяване и класиране на офертите".

II.2) Описание 1

Застраховане на контингентите от БА участващи в операцията на ISAF в Афганистан 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
66514200      
66512100      
66516100      
66514110      
66515100      
66515200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция ISAF в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г. – 2022 г. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на Възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване са както следва : " Злополука и медицински разходи", "Каско валидно в чужбина","Пожар и природни бедствия","Щети на имущество", „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства, нанесени извън територията на Р. България в страни извън международното споразумение „Зелена карта”, "Карго". Обем на поръчка: 2020 г. – 180 военнослужещи; 2021 г. – 160 военнослужещи; 2022 г. - 160 военнослужещи; Две единици автомобилна техника за всяка една година. Контингенти от БА участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Срокът на пребиваването на военнослужещи и цивилни лица от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в районите на мисиите са с различна продължителност. На отделните етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат увеличени. Подробни изисквания на възложителя към горепосочените застраховки са описани в Спецификация за услуга № СС94.1530.13 - приложение към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий – най-ниска цена, която представлява сбор от ценови показатели подробно описани в Глава IV от Документацията - "Критерий за оценка на офертите,провеждане на процедурата, разглеждане,оценяване и класиране на офертите".
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящата поръчка издадено от компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането. Участникът посочва горепосочената информация в еЕЕДОП (част четвърта "Критерии за подбор", раздел А - годност). Участникът, определен за изълнител на поръчката следва да представи на възложителя този документ при подписване на договора, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на техническите и професионалните способности участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга (референции, публични регистри,удостоверения и др.) по преценка на участника и които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществената поръчка, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват част IV, раздел В,) от еЕЕДОП. Под "сходен предмет" се разбира "застрахователни услуги".Документът може да бъде изискан и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.

Участникът следва да е изпълнил поне три застрахователни услуги, общо през изискуемия период, като задължително да има услуга за застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи“ и застраховане на ППС със застраховки „Каско“ или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, независимо дали участва за едната, двете или всички обособени позиции. Участникът следва общо да е изпълнил застрахователни услуги по застраховане на не по-малко от 30 (тридесет) лица и не по-малко от 10 бр. МПС/ППС.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП. Описанието на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя към застраховките са подробно описани в Спецификация за услуга № СС 94.1530.13. Условията при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансови условия и начини на плащане са подробно описани в Раздел VI, Приложения 7-7.2 (Проекти на договори) на документацията. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% от прогнозната стойност: За обособена позиция № 1 - 4500 лв.; за обособена позиция № 2 - 1500 лв. и 1 % за обособена позиция № 3 - 6000 лв. Задържането и освобождаването на гаранцията се урежда в договора. Всички банкови разходи, включително при нейното възстановяване са за сметка на участника. Участникът избира форма на гаранцията, съгласно предвидените такива в чл.111, ал.5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Иван Вазов № 12, ет 5 Дирекция Отбранителна аквизиция

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители насредствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискванията на възложителя към личното състоание на участниците и критериите за подбор е съгласно Раздел III от документацията "Указания за участие в процедурата, изготвяне на оферта".Основания за отстраняване на участниците: Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва: 1. По чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо за участника/се декларира в част трета от eЕЕДОП. Участникът за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надежност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл.45, ал.2 от ППЗОП. 2. Основанията по чл. 107 от ЗОП. 3. При наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай, че процедурата е приключила със сключен договор с такова лице,последиците са съгласно чл.5, ал.1, т.3, буква "б" и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част трета, раздел "Г" от еЕЕДОП. 4. При наличие на обстоятелства по чл.327"б" от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ . Отсъствието на обстоятелствата по чл.327 "б" от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел "Г" от еЕЕДОП, а относно обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация към офертата. В част трета, раздел "Г" от еЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП. 5. При липса на подадена декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Отбранителна аквизиця
ул. Иван Вазов № 12, ет.5
София 1092 България
e.doneva@mod.bg +359 29220668
http://www.mod.bg +359 29220643

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва