Деловодна информация
00774
10-11-6481 04/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/06/2019 (дд/мм/гггг)
00774-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Стара Загора 000818022
бул. Цар Симеон Велики 107
Стара Загора BG344 6000 България
Мария Боянова +359 42614806
m.boyanova@starazagora.bg +359 42259132

Интернет адрес/и

www.starazagora.bg

http://www.starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.starazagora.bg/bg/posts/view/12821
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местнос
45000000      
Строителство

Обект: Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата за приют за безстопанствени кучета- Етапно I + II“, с. Могила.
Дейност 1- проектиране:
Проектът следва да бъде изготвен етапно:
Етап I - Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета.
Етап II - Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване до 150 броя кучета общо.
Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“
Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
55500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Стара Загора

Дейности, включени в предмета на поръчката:
А/Дейност 1- проектиране:
Проектът следва да бъде изготвен етапно:
Етап I - Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета.
Етап II - Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване до 150 броя кучета общо.
А.1.Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“
Работният проект по всички части трябва да се изготви в съответствие с одобреното техническо задание за проектиране.
Проектната документация да съответства на нормативната уредба – Закон за устройство на територията, ЗЗЖ- Закон за закрила на животните, Наредба №41 от 10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 4 / 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други подзаконови разпоредби по приложимите части. Отделните части на инвестиционния проект да бъдат придружени с подробни количествени сметки.
Обхвата на инвестиционния работен проект - Да се изработи в следвите части:
• „Архитектура“
• „Строителни конструкции“
• „Електрически инсталации“
• „Водоснабдяване и канализация“
• „Отопление, вентилация и климатизация“
• „Енергийна ефективност“
• „Геодезия“
• „Паркоустройство и благоустройство“
• „Пожарна безопасност“
• „План за безопасност и здраве“
• „План за управление на строителните отпадъци“
• Сметна документация - Количествено-стойностна сметка и анализи на единични цени
Б/Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила
Изпълнението на СМР, предвидени в проекта, започват след издаване на Разрешение за строеж от компетентните органи и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.
Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на инвестиционен проект и оценено съответствие.
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството
Изпълнителят в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на строително-ремонтните дейности, и да упражнява авторски надзор своевременно и ефективно, като се явява на обекта след поискване от Възложителя или Консултанта на обекта, и винаги когато присъствието на проектанта на обекта е необходимо.
Критериите по-долу
 
ДА „Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
55500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Допустимите разходи за всяка от дейностите са както следва: - стойност за проектиране - етап I и етап II - до 5000,00 лв. без ДДС
- стойност за авторски надзор до 500,00 лв. без ДДС;- стойност за изпълнение на СМР - етап I - до 50 000,00 лв. без ДДС
Срок за изготвяне на инвестиционен проект:30 календарни дни
Срок за изпълнение на СМР: 180 календарни дни
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I група, V (пета) категория, придружено с валиден талон по чл. 22 от ПРВВЦПРС или съответния валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копия на Удостоверения за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден документ, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП в предоставеният образец в .xml формат или поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от предоставеният ЕЕДОП в .doc формат.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставеният образец в .xml или поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП в doc. формат.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица, включени или не в състава на участника, от който да е видно, че притежават ППП.
3. Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставеният образец в .xml или поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП в doc. формат.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


1. Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум едно/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.
*** Под дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира изграждане и/или реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обществени и /или жилищни сгради.
2. Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, отговарящи на следните минимални изисквания:
- Ръководител на екипа - Архитект, с пълна проектантска правоспособност;
- Конструктор с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „ВиК” - строителен инженер – „ВиК” с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Енергийна ефективност”, инженер с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „ОВК” – инженер с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Геодезия” – инженер-геодезист, с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство ” – ландшафтен архитект, с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант с пълна проектантска правоспособност за „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на отпадъците“.
Чуждестранните лица проектанти следва да притежават аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата в която са установени.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- Ръководител на обекта: образователна степен инженер в строителството. Професионален опит по специалността - минимум 5 години;
- Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. Професионален опит по специалността – минимум 5 години;
- Отговорник по контрола на качеството – да има успешно завършен курс по контрол на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Общинска администрация Стара Загора

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП се отнася за професията, свързана със проектиране и строителство.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума - превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранция покриваща размера на авансовото плащане в размер на 20 % от стойността на СМР с ДДС.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва