Деловодна информация
00073
 
да
да
04/06/2019 (дд/мм/гггг)
00073-2019-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България № 2
Велико Търново BG321 5000 България
Жоро Ковачев, Надя Петрова, Александър Колев +359 62619209 / +359 62619229
mop_vt@abv.bg +395 62619231

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/680


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/680
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България № 2
Велико Търново BG321 5000 Виетнам
Иво Лазаров +359 62619108
mop_vt@abv.bg +359 62619231

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/680

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:
45000000      
Строителство

Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно – създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при достигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
В предмета на позиция №1 е включено изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авт.надзор за изграждане на 4 сгради всяка с капацитет от 15места и обща кухня;
В предмета на обособена позиция №2 е включено изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авт.надзор за реконструкция на съществ. сграда за 15 места.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1987458.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на продължава в раздел II.2.14 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45100000      
45300000      
45320000      
45420000      
45400000      
71220000      
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

община Велико Търново, село Церова Кория, УПИ II с идентификатор 78428.75.21 по кадастралната карта на землището на с. Церова кория, м. Иванова чешма

За обектите в обособена позиция №1 се предвижда: изработване на рабтен проект, изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор по време на строителството. Предвижда се изграждане на 4 броя нови сгради, в общ парцел, като всяка сграда следва да е обособена за 15 потребители и да разполага обособено дворно пространство около 100-150м2. Предвидено е за една от сградите да се долепи кухня "майка" която да е с подходящ размер и капацитет за 60 броя потребители. Алеите между сградите, следва да са предвидени без стъпала и прагове, с оглед нормалното придвижване на трудноподвижни лица или лица с инвалидни колички. От поне едно от общите помещения в сградите трябва да има достъп лицата да излизат безпрепятствено с инвалидни колички, както и общата кухня "майка" трябва да е оразмерена и съобраена и да има възможност потребителите на социалната услуга да се включват в приготвянето на храната. Парцелът е разположен в село Церова Кория.
Критериите по-долу
 
ДА подпоказател Т1 е предложения от участника срок за работен проект в календарни дни    20т.
подпоказател Т2 е предложения от участника срок за изпълнение на строителството в календарни дни    20т.
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1604968.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
375

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ № на ДБФП BG16RFOP001-5.002-0004-C01

нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки;
оценката по показател Ц се сформира по следния начин:
Ц1 е цената предложена от участника за раб. проект, с мак. тежест 20т.;
Ц2 е цената предложена от участника за авт. надзор по време на стр., с мак.тежест 10т.;
Ц3 е цената предложена от участника за строителството, с максимална тежест 30т.;

II.2) Описание 1

Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт продължава в раздел II.2.14 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45100000      
45300000      
45320000      
45420000      
45400000      
71220000      
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. “Симеон Веилки“3

за обсбена позиця №2 се предвижда:изработване на рабтен проект, изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор по време на строителството. Предвижда се реконструкция и вътрешно преустройство на съществуваща сграда, находяща се на ул.Симеон Велики №3,гр.Велико Търново. Обектът по позиция №2 ще се разположи на 570м2 РЗП, което се явява част от съществуващата сграда. В източното крило на сградата към момента се изпълнява Инженеринг -проектиране, СМР и авт.надзор за изграждане на "Комплекс от социални услуги за деца. Имайки предвит това следва проектираните решения по фасадите на сградата да са в хармония с външния облик на комплексът от социални услуги за деца. Капацитетът на услугата е предвиден за 15 потребители, като е предвидено и облагородяване на дворно пространство. Необходимо е да се приложат и предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност.
За позиция №2 е приложен и технически паспорт, сертификат за ЕЕ с доклад и доклад за констр.обследване.
Критериите по-долу
 
ДА подпоказател Т1 е предложения от участника срок за работен проект в календарни дни    20т.
подпоказател Т2 е предложения от участника срок за изпълнение на строителството в календарни дни    20т
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
382490.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ № на ДБФП BG16RFOP001-5.002-0004-C01

и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице – в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: І група, ІV категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал.5 ЗОП: копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в РБ, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от изисканата група и категория; за чуждестранни лица – еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя критерии отнасящи се до икономическо и финансово състояние;

Възложителя не поставя критерии отнасящи се до икономическо и финансово състояние;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение на сграда с РЗП минимум 400м2. За изпълнено строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност – проектиране, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета и обема на поръчката се приемат дейности, свързани с извършване на проектиране за изграждане на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение на сграда с РЗП минимум 400м2. За изпълнено проектиране се приема такова, което е прието от Възложителя му без забележки. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3. Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. Участникът трябва да предостави информация в Част ІV, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания.
Участникът следва да разполага със минимум лица с образование, квалификация, степен, правоспособност, опит и регистрация или еквивалентни, на както следва:
- Технически ръководител – 1 лице - отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба, с общ професионален опит – минимум 3 години, както и да има опит като технически ръководител поне на един въведен в експлоатация строителен обект.
- Отговорник по контрола на качеството – 1 лице – Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект. Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
4.Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство на сгради или еквивалентен.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.При подаване на офертата Участникът следва да декларира обстоятелството по т. 3.3 в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.


мин. изисквания 1. При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности”, в поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание” - (с посочване на изпълнени строителни дейности, включени в обхвата на поръчката; в поле „Сума” – стойност на изпълнена/и дейност/и в лева; в полета: „Начална дата” и „Крайна дата” - периода на изпълнение на строителството; в поле „Получатели” – пълно наименование на получателите.)
Поставеното изискване се доказва преди сключване на договор с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
мин. изисквания 2. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП), попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката изпълнение през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
мин. изисквания 3. Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП, а именно: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата; Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
мин. изисквания 4.За доказване на изискването участниците представят заверено копие на валиден сертификат при условията на чл.112, ал.1 ЗОП.
Относно критериите за подбор по т. 3.1, т.3.1.1 и т. 3.2:
1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи преди сключване на договор документи за поетите от третите лица задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2–4 по-горе.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 4% от стойността на договора за всяка от обособените позиции.
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
Плащанията за дейностите в обхвата на поръчката, ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащания, и в съответствие с ценовото предложение на участника,както следва:1.Аванс. плащане в размер до35 % от:-ст-та по договора след представяне на гаранция за авансово предоставени средства при условията на чл.111 ЗОП 2.Междинни плащания: общият размер на аванс. и межд. плащания е до 80% от общата стойностна договора3.Окончателно плащане е в размер на разликата получена, като от одобрените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите на поръчката,съобразно стойността на договора, се приспаднат извършените авансови и междинни плащания към Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Велико Търново, пл. Майка България 2

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените осн-я в чл.54,ал.1,т.1-7 ЗОП.Може да не се отстрани от процедурата уч-к, за когото са налице посочените осн-я ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни,за да се гарантира неговата надежност.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице осн-ята по чл.54, ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на проц-та.В проц-та могат да подават оферти всички български или чуждестранни физ. или ЮЛ, вкл. техни обединения, както и всяко др. образувание,което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгл. законод-то на държавата,в която то е установено.Клон на чужд.лице може да е самостоятелен уч-к в процедура за възлагане на общ. поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгл. законодателството на държавата,в която е установен.Възложителят отстранява от процедурата:1.уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в докум-та;2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а)предварително обявените усл-я на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на окол. среда,соц-то и труд-то право,приложими колективни спор-я и/или разпоредби на междуна-то екол-о,соц-но и трудово право,които са изброени в прил.№10 на ЗОП;3.уч-к,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл.чл.72, ал. 3–5 от ЗОП;4. Уч-ци, които са свързани лица.5. Уч-ци за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП,съгл. ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;в други случаи,посочени в докум-ята за участие.2.На основание чл.47,ал.4 ЗОП посочвам,че инф-ция:- относно задълженията,свързани с данъци и осиг-ки може да бъде намерена от НАП;-относно опазване на окол. среда от може да бъде намерена от МОСВ;-относно закрила на заетостта и усл-та на труд може да бъде намерена от МТСП.3.При подаване на офертата за участие уч-кът декларира липсата на осн-ята за отстраняване и съотв-е с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП(съгл. изиск-та на чл.67,ал.1 от ЗОП).В случай,че уч-кът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съотв-то с крит-те за подбор или че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ инфор-та по чл.67, ал.1 от ЗОП;При участие на обед-я, които не са ЮЛ, съотв-ето с крит-те за подбор се доказва от обедин-то уч-к,а не от всяко от лицата, вкл.и в него, с изкл-е на съотв. рег-ция, представяне на сертификат или др. условие, необходимо за изп-ние на поръчката, -съгл. изискв-та на норм. или адм-вен акт и съобр-о разпр-то на участието на лицата при изпъл-ие на дейн-те,предвидено в договора за създаване на обединението. Уч-кът, определен за изп-л, избира сам формата на гар-ята за изп-ние съгл. из-ята на чл.111,ал.5 от ЗОП.Възл-лят определя ГИ да е в размер на 4% от ст-ста на д-ра без ДДС по съответната обособена позиция .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва