Деловодна информация
1139община Георги Дамяново
9000-0368 04/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/06/2019 (дд/мм/гггг)
1139-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Георги Дамяново 000320694
ул.Единадесета № 2
с.Георги Дамяново BG312 3470 България
Десислава Йорданова +359 095512220
gd3470@mail.bg +359 095512340

Интернет адрес/и

www.georgidamyanovo.com

www.georgidamyanovo.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.georgidamyanovo.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на 4 /четири/ подпорни стени в кв.12, кв.20, кв.28 и кв.47-45 в с.Копиловци, община Георги Дамяново“
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.12, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.20, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.28, с.Копиловци, община Георги Дамяново“ и „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.47 и 45 с.Копиловци, община Георги Дамяново“ включва изготвяне на технически/работен проект за изграждане на подпорни стени по течението на р. Огоста в рамките на с. Копиловци, Община Георги Дамяново и извършването на СМР, предвидени в изготвените технически/работни проекти. Бреговете са компрометирани и частично разрушени. Засегнатите участъци са с дължини както следва:
- Кв. 12 – 40 линейни метра
- Кв. 20 – 80 линейни метра
- Кв. 28 – 90 линейни метра
- Кв. 45-47 – 150 линейни метра
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
449712      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45262620      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

с.Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.12, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.20, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.28, с.Копиловци, община Георги Дамяново“ и „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.47 и 45 с.Копиловци, община Георги Дамяново“ включва изготвяне на технически/работен проект за изграждане на подпорни стени по течението на р. Огоста в рамките на с. Копиловци, Община Георги Дамяново и извършването на СМР, предвидени в изготвените технически/работни проекти. Бреговете са компрометирани и частично разрушени. Засегнатите участъци са с дължини както следва:
- Кв. 12 – 40 линейни метра
- Кв. 20 – 80 линейни метра
- Кв. 28 – 90 линейни метра
- Кв. 45-47 – 150 линейни метра
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50 %
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
449712      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, трета категория съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство.Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство. Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, които е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от четвърта група, трета категория или за по-висока категория строежи от същата група, освен ако документът вече не е бил предоставен на възложителя или му е служебно известен, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. – по арг. от чл. 67, ал. 8 от ЗОП. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимално покритие в размер на минималните застрахователни суми за строежи от четвърта група, трета категория, определени с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно озоваване на документа) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица).
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на горното изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с изискуемото покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на ЕС или в страна по Споразумението за ЕИО, освен ако документът вече не е бил предоставен на възложителя или му е служебно известен, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки – по арг. от чл. 67, ал. 8 от ЗОП. В случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, се представя и заверено копие на новата застрахователна полица.Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предостави или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Документи за доказване на изискването.
Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с изискуемото покритие съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участника трябва да е изпълнил строителството през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на оферта, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Под идентично или сходно с предмета на обществената поръчка строителство следва да се разбира: изграждане и/или ремонт на подпорни стени. При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав, отговорен за изпълнението на строителството, а именно:
- Технически ръководител – технически правоспособно лице с квалификация съгласно чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит минимум 3 години като технически ръководител;
- Специалист „Контрол на качеството“ – лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато професионално обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; с професионален опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 2 години;
- Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“– лице, притежаващо валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица - еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени; да притежава професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) - най-малко 2 години.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в предложения в офертата на участника екип за изпълнение на строителството, при условие че притежава необходимата правоспособност и квалификация.
3. Участника следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват строителство.
4. Участника следва да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана по стандарт ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент с обхват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерийте за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/06/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с.Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана, сграда на Общинска администрация - Георги Дамяново, етаж 2, заседателна зала.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Мотиви на възложителя по чл.74, ал.5 от ЗОП за съкратените срокове за подаване на оферти: Изключително лошото време честите дъждове и високото ниво на р.Огоста през пролетта и началото на лято 2019 г., застрашават живота, здравето и имуществото на жителите на с.Копиловци. Провеждането на ностоящата обществена поръчка цели да бъде избран своевременно и законосъобразно изпълнител, които да изготви работни проекти, които да бъдат съгласувани и одобрени, както и да бъдат издаване на разрешения за строеж и изпълнение на строително -монтажните работи в спешен порядък с цел опазване живота, здравето и имуществото на жителите на с.Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана. Провеждането на общественатата поръчка, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти от участниците, влизане в сила на решението за избор на изпълнител, както и подписване на договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка изискват време, което натрупано с времето за проектиране, съгласуване и издаване на разрешения за строеж на обектите и изпълнение на СМР ще позволи на възложителя в рамките до края на м.Октомври 2019 г., преди есенно-зимният сезон и разваляне на времето да бъде реализиран обекта, които има за цел опазване живота, здравето и имуществото на хората живеещи в с.Копиловци, община Георги Дамяново. Поради изложените аргументи Възложителя се позовава на възможността, която му предоставя законодателя, а именно: чл.74, ал.4 от ЗОП - при възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, както и в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Общинска администрация - Георги Дамяново
ул.Единадесета № 2
с.Георги Дамяново 3470 България
gd3470@mail.bg +359 095512220
www.georgidamyanovo.com +359 095512340

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва