Деловодна информация
2716ТП ДГС ЧИРПАН
ПО-00-26 29/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
29/05/2019 (дд/мм/гггг)
2716-2019-0079 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН 2016176540187
УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ №18
ЧИРПАН BG344 6200 България
инж.Петко Игнатов - зам.директор +359 41693072
dgs_chirpan@abv.bg +359 41696119

Интернет адрес/и

http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/nachalo

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3146


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3146
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Техническо и сервизно обслужване,профилактика,диагностика,основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца
50100000      
Услуги

Цялостна диагностика на МПС;Извършване на услуги по техн.обслужване на автомобилите, което вкл: основен и текущ ремонт,сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност,съгл.предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; Техн.обслужв.ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;Техн.обслужв.ремонт на системата на ел.на автомобила, горивната с-ма,клим.с-ма;Техн.обслужв.,ремонт на ходовата част,реглаж на преден мост;Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя,без нач.надценка,частите да са фабрично нови и оригенални за съответаната марка и модел МПС и да отг.на изискванията за качество на РБългария.Гаранц.срок на рез.части и ремонт не по малко от 6 месеца
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Място на изпълнение на поръчката: на територията на Община Чирпан в сервизна/и база/и собствена/и или наета/и от изпълнителя. Сервиза следва да е оборудван с необходимата техника и персонал.

• Цялостна диагностика на МПС;
• Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП ДГС Чирпан, сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности;
• Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване;
• Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;
• Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на автомобила, горивната система и климатичната система;
• Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и реглаж на преден мост;
• Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, без начислена надценка, като доставените резервни части и консумативи трябва да са фабрично нови и оригинални за съответната марка и модел МПС и да отговарят на изискванията за качество в Република България.
• Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им и и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка.
• Гаранционен срок на извършените ремонти дейности - по предложение на участника но не по-малко от 6 месеца от датата на подписване на документа, удостоверяващ изпълнението.
При изпълнението на настоящата обществена поръчка избраният Изпълнител следва да извършва
регулярно техническо обслужване на МПС в зависимост от пробега на автомобила и техническите
изисквания на производителя. Извършване на диагностика на автомобил по заявка на възложителя на:
двигател, горивна уредба, запалителна уредба, ел.инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова
част, кормилно управление, спирачна уредба, хидравлична система. Ремонт на аварирали автомобили.
Подмяна на части, тенекеджийски и бояджийски услуги, изправяне на джанти, регулиране на ходова част.
Моторните превозни средства, по които ще се извършва техническото обслужване и ремонта-предмет на
поръчката са подробно описани, със съответните марка/модел, Рег.№., в Техническата спецификация,
представляваща неразделна част от договора.
Изпълнителят се задължава да извършва и техническо обслужване и ремонт и на ново придобити
автомобили от Възложителя през срока на действие на сключения договор.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно
описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част към настоящата
документация. Гаранция за изпълнение съгласно чл.111, ал.2 от ЗОП е определена в размер на 5% от стойността на
договора без ДДС.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.При участие на обединение, което не е Юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по предмета на поръчката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на кандидатите.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.3.1.Участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е
изпълнил услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне една услуга. обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП.Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира – техническо поддържане, основни и текущи ремонти на автомобили, както и доставка на резервни части, необходими за техническото обслужване.
3.3.2.Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение предмета на поръчката(минимум
двама), които имат професионален опит за изпълнението на предмета на поръчката. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП
3.3.3.Участникът трябва да разполага със сервиз на територията на община Чирпан, в който ще бъде
извършвано техническо обслужване и ремонта на автомобилите. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/07/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административан сграда в гр. Чирпан, ул.П.К.Яворов №18

инж.Петко Игнатов-зам директор,съгл.чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва