Деловодна информация
00190
12-00-89 13/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
13/05/2019 (дд/мм/гггг)
00190-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Карнобат 000057026
бул. България № 12
Карнобат BG341 8400 България
Кремена Красимирова; Златина Димитрова +359 55929156/ +359 55929116
karnobat@mail.bg +359 55927165

Интернет адрес/и

https://karnobat.acstre.com/

http://e-obp.eu/bp/Document/%7BEB0FD0DB-FD87-409A-885B-0FCBEEA7E8AD%7D


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BEB0FD0DB-FD87-409A-885B-0FCBEEA7E8AD%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Карнобат, Център за административно и правно обслужване и местни приходи 000057026
бул. България № 12
Карнобат BG341 8400 България
Румяна Илиева +359 55929163
karnobat@mail.bg +359 55927165

Интернет адрес/и

https://karnobat.acstre.com/

http://e-obp.eu/bp/Document/%7BEB0FD0DB-FD87-409A-885B-0FCBEEA7E8AD%7D

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА 3 БР. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
45000000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.".
Предметът на поръчката включва:
- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;
- извършване на СМР по одобрен работен проект;
- упражняване на авторски надзор;
Проектното предложение предвижда ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 3 бр. многофамилни жилищни сгради на територията на град Карнобат.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
926966.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-408, кв. 46 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, ул. „Иларион Макариополски“ № 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

УПИ I-408, кв. 46 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, ул. „Иларион Макариополски“ № 2

Предметът на поръчката включва:
- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;
- извършване на СМР по одобрен работен проект;
- упражняване на авторски надзор.Многофамилна жилищна сграда се намира в УПИ I-408, кв. 46 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, ул. „Иларион Макариополски“ № 2.Разгъната застроена площ – 2 628,50 кв.м. (застроена площ на сградата I-VI етаж – 433,35 кв.м., застроена площ сутеренен етаж – 377,90 кв.м., застроена площ асансьорни – покрив 28,4 кв.м.). Изградена е по конструктивна система ЕПЖС-едропанелно жилищно строителство - технология за изпълняване на сгради посредством сглобяеми плоскостни елементи. Сградата се състои от две типови секции (вх.А и вх.Б), огледални една на друга. Всеки от входовете е съставен от полуподземен етаж (сутерен) и шест типови жилищни етажа с по два апартамента на етаж във всеки вход. Всеки вход се състои от 12 самостоятелни обекта, естествено осветена стълбищна клетка с асансьор, обслужваща шестте надземни и полуподземния етаж с изби към апартаментите.
Вертикалната комуникация във всеки вход се осъществява посредством монтирани, заводски произведени, стоманобетонни, стълбищни рамена с ширина на стълбищното рамо 1,07м. Стълбищните клетки имат директно естествено осветление и вентилация. В двата входа е проектиран и изграден асансьор.
Покривът е плосък.
Критериите по-долу
 
ДА срок за изготвяне на работния проект (СРП)    10
срок за изпълнение на СМР (ССМР)    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
342033.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-935, кв. 214 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий“ № 18, бл. 33. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

УПИ II-935, кв. 214 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий“ № 18, бл. 33.

Предметът на поръчката включва:
- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;
- извършване на СМР по одобрен работен проект;
- упражняване на авторски надзор.Многофамилна жилищна сграда е разположена в УПИ II-935, кв. 214 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий“ № 18, бл. 33.Разгъната застроена площ – 2 191,50 кв.м. (застроена площ на сградата I-V етаж – 438,30 кв.м., застроена площ сутеренен етаж – 392,37, кв.м.). Представлява свободно стояща, високоетажна сграда с 5 надземни и 1 полуподземен етажи, с кота корниз над 15м, състояща се от три последователно отместени с по 3,3м паралелепипедни обема/ 3 секции с 2, 5 и 3 оси по 3,60 м, гледано от страна на входовете, по дългите фасади и две оси по 5,10 м по късите калканни фасади.
Изграждането е по конструктивна система ЕПЖС - едропанелно жилищно строителство, технология за изпълняване на сгради посредством сглобяеми плоскостни елементи. Състои се от 5 жилищни надземни етажа и един полуподземен, със средна кота таван под 1,50м от средният прилежащ терен.
Има два входа. Надлъжната ос на сградата е север-юг, с ротация 15? на изток. Теренът е с денивелация на северозапад.
В сградата има 30 самостоятелни обекта, по 15 на вход - 29 с жилищно предназначение и един зъболекарски кабинет. За сградата не са представени строителни документи. За промяната на предназначението е представен протокол за въвеждане в експлоатация през 2014г. Сградата е въведена е в експлоатация през 1972г. и е с обща РЗП: 2 191,50 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на работен проект (СРП)    10
Срок за изпълнение на СМР (ССМР)    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
277251.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-398, кв. 50 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ № 50 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

УПИ I-398, кв. 50 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ № 50

Предметът на поръчката включва:
- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;
- извършване на СМР по одобрен работен проект;
- упражняване на авторски надзор.Многофамилна жилищна сграда е разположена в УПИ I-398, кв. 50 на гр. Карнобат, с административен адрес гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ № 50
Разгъната застроена площ – 2 628,50 кв.м. (застроена площ на сградата I-VI етаж – 433,35 кв.м., застроена площ сутеренен етаж – 377,90 кв.м., застроена площ асансьорни – покрив 28,4 кв.м.). Изградена е по конструктивна система ЕПЖС - едропанелно жилищно строителство - технология за изпълняване на сгради посредством сглобяеми плоскостни елементи. Сградата се състои от две типови секции (вх.А и вх.Б), огледални една на друга. Всеки от входовете е съставен от полуподземен етаж (сутерен) и шест типови жилищни етажа с по два апартамента на етаж във всеки вход. Всеки вход се състои от 12 самостоятелни обекта, естествено осветена стълбищна клетка с асансьор, обслужваща шестте надземни и полуподземния етаж с изби към апартаментите.
Покривът е плосък.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на работен проект (СРП)    10
Срок за изпълнение на СМР (ССМР)    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
307681.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър.
Минимално ниво:
Регистрацията трябва да отговаря на категорията на строежа, предмет на обществената поръчка: обектът е четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т. 4, буква „д“ от ЗУТ и Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи І група - строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, IV категория - строежи по чл. 137, ал.1, т. 4, буква „д“ от ЗУТ - реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част ІV „Критерии за подбор“, Раздел А: Годност, т. 1) в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава застраховка от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5) в ЕЕДОП.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват: минимум пета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ. Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
2.Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
3.Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
4.Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.


1.Участниците да имат опит в извършване на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под услуги идентични или сходни с предмета на поръчката да се разбира: предоставяне на услуги по изработване на инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради.Възложителя не поставя изискване за обем на изпълнената услуга.
2.Участниците да имат опит в извършване на строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под строителство идентично или сходно с предмета на поръчката да се разбира извършване на СМР/СРР по общо изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради свързани с реализация на енергоефективни мерки.Възложителя не поставя изискване за обем на извършеното строителство.
3.Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
а) Проектант по Част: ,, Архитектурна’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) Проектант по Част: ,,Конструктивна’’/Конструктивно становище/ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) Проектант по Част: ,,Електро’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
г) Проектант по Част: ,,ВиК’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
д) Проектант по Част: ,,Енергийна Ефективност’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
е) Проектант по Част: ,,Пожарна безопасност’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
ж) Проектант по Част: ,,ПБЗ’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
з) Проектант по Част: ,, ПУСО’’ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
и) Проектант по Част: ,,Сметна документация’’- по части в т.ч. подробни количествени и количествено стойностни сметки с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, чл. 55, ал. 1 ЗОП и условията по чл. 107 ЗОП, както и при наличие на националните основания за отсраняване. 2.Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора.3. За финансиране на тази обществена поръчка община Карнобат ще използва средства по административен договор с № от ИСУН - BG16RFOP001-2.002-0036-C01, № РД-02-37-31/06.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Схема на плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 25 % от стойността на договора; две междинни плащания с общ размер до 50 % от стойността на договора; окончателно плащане -извършва се след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

административна сграда на Община Карнобат, находяща се на бул. „България“ № 12, ет. 2, конферентна зала.

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от III.1.3.
Един проектант може да изпълнява повече от една част стига кумулативно да отговаря на изискванията за съответните части.
к) технически ръководител обект, отговарящ на изискванията на чл. 163а ЗУТ, с опит в изпълнението на обекти от подобен характер минимум 3 (три) години като ръководител обект или технически ръководител;
л) специалист, отговорен за безопасността на труда – правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо валидно удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве в строителството или „еквивалентно“;
м) специалист по контрол на качеството - строителен инженер и/ или специалист със средно специално образование, завършил обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството или „еквивалент“;
н) изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР/СРР: всички лица, с изключение на общите работници да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.
4.Участниците да разполагат с:
-Бордова кола- 1 бр.;
- Пробивна машина – 2 бр.;
- Заваръчен апарат – 1 бр.;
- Фасадно скеле - 1000 кв. м.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва