Деловодна информация
00109Дирекция ПНООП
ИЗ-00-1549 09/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/05/2019 (дд/мм/гггг)
00109-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Ива Цветанова - Началник-отдел ОП +359 894460771
itsvetanova@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

http://www.blgmun.com

https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=i0HtcHDDjrs%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=i0HtcHDDjrs%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура прод. в Доп. инфо.
45000000      
Строителство

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се изгради подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2496774.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документацията за участие в процедурата и приложените работни проекти, с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За обекта има издадено разрешение за строеж № 188/06.08.2018 г., съгласно което обекта е III-та категория, на основание чл.137, ал.1,т.3, буква "а" от ЗУТ и чл.6, т.2 от Наредба №1 от 30.07.2019 г. за номенклатурата на видовете строежи. Ще бъдат изпълнени СМР по част Пътна, част Конструкции, част Железопътно строителство, част Електро, част ВиК и част Газификация, съгласно одобрените работни проекти и приложената количествена сметка, неразделна част от техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Срок за изпълнение на строителството” (ПСС)    20%
Показател „Гаранционен срок” (ПГ)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
2496774.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
420

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039- прод.в раздел II.2.14

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020,Приоритетна ос 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие“,Инвестиционен приоритет„Интегриран градски транспорт”по ОП„Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания отнасящи се до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците следва да притежават Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител” , покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, произтичаща от нормативен акт. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
2. Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.


1. Участниците следва да притежават Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител” , покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, произтичаща от нормативен акт. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
Наличието на застраховка се декларира от участника в ЕЕДОП – част IV, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние, точка 5, като участниците следва да декларират наличието на застраховка с клауза „Строител“.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние, точка 5 от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
Забележка: За доказване на изискването, отнасящо се до икономическото и финансово състояние на участниците, участникът, определен за изпълнител, следва да представи, преди сключване на договора, доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
2. Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
- минимален общ оборот не по-малък от 1 900 000.00 /един милион и деветстотин хиляди/ лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от 1 900 000.00 /един милион и деветстотин хиляди/ лева без ДДС.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот, реализиран от „Рехабилитация/основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на пътно съоръжение“.
Участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП с данни за реализиран минимален общ оборот и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител доказва съответствието си с горния критерий с един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да посочи някой от тези документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, участникът следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО: Преди сключване на договор, участникът, определен за изпълнител, представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага със ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството.
3.Участникът следва да разполага минимално с техническо оборудване /механизация/, инструменти и съоръжения.
За доказване на съответствие с горния критерий, преди сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя списък-деларация на техническите средства и съоръжения, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4. Всеки участник следва да е сертифициран в областта на строителството.
Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи, преди сключване на договора за обществена поръчка, заверено копие на валиден сертификат: EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалентни сертификати или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентни сертификати или еквивалентни мерки, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини или еквивалентни документи.
Забележка: На етап подаване на оферта, участниците само декларират съответствието с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в част IV, „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документите, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. По отношение на критериите за подбор, Възложителят не изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. По отношение на критериите за подбор, Възложителят си запазва правото да извършва проверки. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Възложителят може да изисква допълнителни документи свързани с критериите за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, участникът следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка. За дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, Възложителят ще приема: „Рехабилитация/основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на пътно съоръжение“. Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници, както следва:1.Строителен инженер, архитект или строителен техник, с професионален опит минимум 5 г.– 1 бр.;2.Инженер - специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство“ или еквивалентна специалност– 1 бр.;3.Координатор по безопасност и здраве с професионален опит минимум 5 г. – 1 бр.;4.Контрол по качеството- 1 бр.;5.Квалифицирани работници- работници „ВиК“– 3 бр.;- ел. работници– 5 бр.;- работници настилки– 7 бр.;- пътни работници– 6 бр.;- работници арматурни работи– 4 бр.;- работници кофражни работи– 4 бр.;- работници бетонови работи- 4 бр.;- работници железопътни работи– 6 бр.;6. Общи работници-8 бр.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП.
3. Участникът следва да разполага минимално със следното техническо оборудване /механизация/, инструменти и съоръжения, както следва: 1.Бордова кола до 3,5 т - 2 бр.;2.Самосвал– 4 бр.;3.Компресор подвижен – 2 бр.;4.Заваръчен апарат– 2 бр.;5.Оградни пана- 420 м.л.;6.Пробивна техника- 5 бр.;7.Водоноска до 3 куб.м.– 1 бр.;8.Фугорезачка– 1 бр.; 9.Автогудронатор за битумна емулсия– 1 бр.;10. Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк от 6 до 10 тона – 1 бр.; 11.Самоходен пневматичен валяк 10 - 15 тона - 1 бр.;12.Малогабаритна техника – 1 бр.;13.Асфалтополагаща машина- 1 бр.;14.Комбиниран багер – 2 бр.;15. Комбинирана машина за пилоти – 1 бр.; 16.Бетоновоз- 3 бр.;17.Бетон помпа - 1 бр.;18.Автокран – 1 бр.;
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП.
4. Всеки участник следва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.
Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства: по чл.54, ал. 1 т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. Във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, под „определена професия или дейност“ участниците следва да разбират:„Рехабилитация/основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на пътно съоръжение“.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 101 на Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1

Получените заявления/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прод. от раздел II.1.1. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Към момента на обявяване на настоящата поръчка не е налице сключен Адм.договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП„Региони в растеж", т. е. към момента на откриване на настоящата общ.поръчка не е осигурено финансиране.На осн.чл.114 от ЗОП,договорното споразумение (наричано в настоящата документация и „Договорът“) за изпълнение на поръчката влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен.При неосигурено финансиране, всяка от страните разполага с правото да прекрати договорното споразумение без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването.
Гаранция за изпълнение. Гаранция за авансово представените средства.
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Участникът опреден за изпълнител представя гаранцията за авансово представените средства - в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Гаранциите за изпълнение и авансово плащане се предоставят в една от следните форми:
- парична сума;- банкова гаранция;- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застраховката, обезпечаваща изпълнението, при сключване на договора за изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва