Деловодна информация
00027
РД-08-1259 11/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/04/2019 (дд/мм/гггг)
00027-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД 130072241
ул. Болнична № 15
Пазарджик BG423 4400 България
Владимир Томов +359 34408603
mbal_pz_op@abv.bg +359 34408766

Интернет адрес/и

www.mbal-pz.com

http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/оп-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/category/156
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик”АД-2019 00027-2019-0003
09310000      
Доставки

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за ниско напрежение за 5 бр. обекти, подробно посочени в Спецификация от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
320000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
65300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

„МБАЛ Пазарджик” АД , за 5 бр. обекти, подробно посочени в Спецификация от документацията. гр. Пазарджик

Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за ниско напрежение за 5 бр. обекти с Идентификационен код за пазара, подробно посочени в Спецификация от документацията. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обекти са определени на база предходно годишно потребление на Възложителя, общо прогнозно количество 1600000 кWh за срок от 12 месеца. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
320000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


В случай, че при изтичане на договора не е достигната неговата пределна стойност и не е налице сключен нов договор по реда на ЗОП - удължаване срока на договора с до 3 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


За срока на договора от 12 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си , но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят ежемесечно издава фактура, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка, по определената в договора единична цена за един кВтч, акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от ЗАДС и определената с решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото", както и всички мрежови услуги.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Всеки участник трябва да притежава права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката /ЗЕ/.
За доказване на съответствието по т. 1. в част IV, раздел А: „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва представят информация за притежавана лицензия с обхват „Търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
2. Участникът да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
За доказване на съответствието по т. 2, в част ІV, раздел А: „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва да представят информация за регистрацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да прилага система за управление на качеството, по стандарт EN ISO 9001:2015 /или еквивалент/ с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“ или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в областта, попадаща в обхвата на предмета на поръчката.
За доказване на съответствието по т. 1., участниците следва да представят информация за притежаването на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието/или информация за еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството – информация за доказателствата за тези мерки.
Информацията се представя чрез попълване на част ІV, раздел „Г“, полето, касаещо стандарти за осигуряване на качеството, на ЕЕДОП.
2. Всеки участник в процедурата трябва да има валидно сключен договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите на Възложителя.


1. Да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат, чрез посочване в - таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
2. Декларация от участника за наличие на сключен рамков договор с “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа, чрез посочване в - таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Предложения, които не отговарят на поставените изисквания, подробно описани в документацията за участие не се допускат до оценяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % (три) на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.
Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2019 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

"МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД гр. Пазарджик, ул."Болнична" 15, Деканат ( Управлението ), ет.2 , Стая - Обществени поръчки

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % (три) на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение, като и документи по чл. 112 от ЗОП.
В случай на отказно писмо за доставка на предмета на договора - нетна активна електрическа енергия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приложи чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП, като замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг участник, като замяната не променя останалите условия по настоящия договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва