Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 60 22/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/03/2019 (дд/мм/гггг)
00580-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 835840410
obsamop.nov1@mail.bg +359 73266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков.”
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка „Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков” е строителни и ремонтни работи на обекти на територията на гр. Самоков.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено съгласно Технически спецификации – описани в отделни документи, приложения към настоящата Документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
393842.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Самоков, община Самоков.

Предметът на настоящата обществена поръчка „Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков” е строителни и ремонтни работи на обекти на територията на гр. Самоков.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено съгласно Технически спецификации – описани в отделни документи, приложения към настоящата Документация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Тп)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
393842.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група първа категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и съгласно Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003г., а за чуждестранни лица –участници в процедурата на основание чл.60 от ЗОП в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани сизпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
ДОКАЗВАНЕ:
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката, съгласно чл.171 ал.1 от ЗУТ и с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Съгласно чл.171 ал.1(или член 171а) от ЗУТ и чл.5 ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховката „Професионална отговорност”, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи от категорията на строежа на настоящата поръчка.
За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.


2.1. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката, съгласно чл.171 ал.1 от ЗУТ и с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Съгласно чл.171 ал.1(или член 171а) от ЗУТ и чл.5 ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховката „Професионална отговорност”, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи от категорията на строежа на настоящата поръчка.
За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира: строителство за ремонтни работи/ново изграждане и/или реконструкция на всеки от следните обекти: улична мрежа (вкл. улично платно и тротоари), отводнителни канали, мостови съоръжения.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (предмет на дейността; период на изпълнение; стойност; получател).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3.2. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността минимум 5 /пет/ години.
б) Специалист „Контрол на качеството“ : лице, притежаващо Удостоверение / Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с професионален опит като специалист по контрол на качеството минимум 1 /една/ година.
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“- завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) – минимум 1/една/ година.
Забележка: Едно физическо лице не може да изпълнява функциите на повече от един експерт в предложения в офертата на участника екип за изпълнение на строителството.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).


3.1.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира: строителство за ремонтни работи/ново изграждане и/или реконструкция на всеки от следните обекти: улична мрежа (вкл. улично платно и тротоари), отводнителни канали, мостови съоръжения.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (предмет на дейността; период на изпълнение; стойност; получател).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3.2. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността минимум 5 /пет/ години.
б) Специалист „Контрол на качеството“ : лице, притежаващо Удостоверение / Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с професионален опит като специалист по контрол на качеството минимум 1 /една/ година.
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“- завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) – минимум 1/една/ година.
Забележка: Едно физическо лице не може да изпълнява функциите на повече от един експерт в предложения в офертата на участника екип за изпълнение на строителството.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение: Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 3% от стойността на договора без ДДС, която да обезпечи неговото изпълнение.
Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Срокът за получаване на оферти се съкращава поради следното обстоятелство:
Предметът на настоящата обществена поръчка е предмет на обособена позиция №1 от обществена поръчка, обявена с номер в РОП 00580-2018-0027 . За изпълнител на обособена позиция №1 е избран участник с Решение № 01-2327 от 13.11.2018 г. Избраният за изпълнител участник се отказва да изпълни поръчката писмено. Поръчката е прекратена с решение № 01-409 от 13.03.2019 г. в частта по обособена позиция №1. На основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а”, от Закона за обществените поръчки, поради писмен отказ на класирания на първо място участник, да сключи договор за изпълнение на обособена позиция 1, както и поради факта, че няма класиран на второ място участник по обособена позиция 1, обществената поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на територията на община Самоков” по обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 1: „Аварийно-възстановителни работи на обекти в гр. Самоков, община Самоков” е прекратена.
Поради това обстоятелство, на основание чл. 74, ал. 4 от ЗОП, Възложителят определя срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва