Деловодна информация
00067
0300-251 21/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
21/03/2019 (дд/мм/гггг)
00067-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД 121663601
ул. Коньовица 65
София BG411 1309 България
Гергана Евстатиева +359 29217131
procurement_nkb@abv.bg +359 29217142

Интернет адрес/и

www.hearthospital.bg

http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190319QgXf1471078
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕОАНГИОГЕНЕЗА С НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ (Creation of neoangiogenesis center with novel method of cardiovascular pathology treatment)
33100000      
Доставки

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕОАНГИОГЕНЕЗА С НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ (Creation of neoangiogenesis center with novel method of cardiovascular pathology treatment):
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е придобиване на медицинско оборудване от най-висок клас, с приложението на което ще бъде създадена новаторска услуга, която ще се реализира посредством „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”.
Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнители в партньорство за иновации по две обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2400000      EUR
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Осигуряване на оборудване, включващо доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Апарат за магнитно-резонансна томография с приложение в кардиологията, обучение за работа със същия и партньорство 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Коньовица 65

Осигуряване на оборудване, включващо доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Апарат за магнитно-резонансна томография с приложение в кардиологията, обучение за работа със същия и партньорство за осъществяване на новаторска услуга за „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”.
Апаратурата по обособената позиция следва да съответства напълно или да надвишава минималните технически и функционални изисквания, посочени в техническа спецификация, представляваща част от одобрената от Възложителя документация за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Технически и функционални характеристики в техническото предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1900000      EUR
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
32

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 3

Когато броят на кандидатите по някоя от обособените позиции, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, назначената от Възложителят Комисия извършва подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, които ще бъдат приложени за намаляване броя на кандидатите, а именно: техническите и професионалните способности и постиженията на кандидатите в структурирането, организацията на функционирането и ефикасността на реализирането на научно-изследователската и развойна дейност на кандидата, осъществена през последните три години в сферата на медицинските технологии, имащи отношение към обособената позиция, за която кандидатът е подал заявление.
II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Планира се проектът да бъде реализиран с финансовата подкрепа на ЕС чрез Програма „Хоризонт” 2020, програмна схема "Бърз достъп до иновации (Fast track to innovation)”

Посоченото в т. II.2.1) наименования на обособената позиция е непълно. Пълното наименование е посочено в одобрената от Възложителя документация за участие.
Посоченият в т. II.2.7) срок е общият срок за изпълнение на етапите на партньорството и тече, считано от сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Възложителя и Европейската комисия.

II.2) Описание 1

Осигуряване на оборудване, включващо доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Система за не-инвазивна /екстракорпорална/ шоково-вълнова терапия с приложение в кардиологията 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Коньовица 65

Осигуряване на оборудване, включващо доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Система за не-инвазивна /екстракорпорална/ шоково-вълнова терапия с приложение в кардиологията, обучение за работа със същата и партньорство за осъществяване на новаторска услуга за „Създаване на център за неоангиогенеза с нов подход в лечението на сърдечно-съдовата патология”.
Апаратурата по обособената позиция следва да съответства напълно или да надвишава минималните технически и функционални изисквания, посочени в техническа спецификация, представляваща част от одобрената от Възложителя документация за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Технически и функционални характеристики в техническото предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
500000      EUR
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
32

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 3

Когато броят на кандидатите по някоя от обособените позиции, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, назначената от Възложителят Комисия извършва подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, които ще бъдат приложени за намаляване броя на кандидатите, а именно: техническите и професионалните способности и постиженията на кандидатите в структурирането, организацията на функционирането и ефикасността на реализирането на научно-изследователската и развойна дейност на кандидата, осъществена през последните три години в сферата на медицинските технологии, имащи отношение към обособената позиция, за която кандидатът е подал заявление.
II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Планира се проектът да бъде реализиран с финансовата подкрепа на ЕС чрез Програма „Хоризонт” 2020, програмна схема "Бърз достъп до иновации (Fast track to innovation)”

Посоченото в т. II.2.1) наименования на обособената позиция е непълно. Пълното наименование е посочено в одобрената от Възложителя документация за участие.
Посоченият в т. II.2.7) срок е общият срок за изпълнение на етапите на партньорството и тече, считано от сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Възложителя и Европейската комисия.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Допустимите партньори според Програма Хоризонт 2020, програмна схема "Бърз достъп до иновации" са производители на медицинско оборудване от държави членки на ЕС или от страни, асоциирани към Хоризонт 2020, с производство на територията на държави членки на ЕС или на територията на асоциираните към програмата страни.
Изисква се кандидатът/участникът да е вписан в търговския регистър като производител на медицинска апаратура, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен (в държава - член на ЕС или в асоциирани към програмата страни, допустими за Хоризонт 2020 и програмна схема "Бърз достъп до иновации").
Доказване: Когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на следните доказателства: заверени от участника копия от документи, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата в съответния регистър, както и обстоятелствата, че е производител на медицинската апаратура, и че тя се произвежда на територията на държава член на ЕС или на територията на асоциираните към програмата страни. Когато е приложимо, този документ следва да се представи, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисва се кадидатът/участникът да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата/участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:
1. Кандидатът/участникът, предлагащ изпълнение по Обособена позиция № 1, следва да разполага с минимум 2 (двама) сервизни специалисти, преминали курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на апаратура за магнитно-резонансна томография.
2. Кандидатът/участникът, предлагащ изпълнение по Обособена позиция № 2, следва да разполага с:
2.1. Клиничeн ръководител – специалист по клетъчната биология и/ или микробиология и/или лекар, специалист по кардиология и/или ултразвукова диагностика;
2.2. Технически ръководител – специалист с инженерно образование;
2.3. Старши технически координатор на проекта.
Доказване: Когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на следните доказателства: заверени копия от документи, удостоверяващи преминат курс от заявените сервизни специалисти на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на апаратура за магнитно-резонансна томография (за кандидата/участника по Обособена позиция № 1); заверени копия от документи, удостоверяващи образованието и квалификацията на заявените технически лица (за кандидата/участника по Обособена позиция № 2). Когато е приложимо, тези документи следва да се представят, придружени с превод на български език.


Изисва се кадидатът/участникът да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата/участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:
1. Кандидатът/участникът, предлагащ изпълнение по Обособена позиция № 1, следва да разполага с минимум 2 (двама) сервизни специалисти, преминали курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на апаратура за магнитно-резонансна томография.
2. Кандидатът/участникът, предлагащ изпълнение по Обособена позиция № 2, следва да разполага с:
2.1. Клиничeн ръководител – специалист по клетъчната биология и/ или микробиология и/или лекар, специалист по кардиология и/или ултразвукова диагностика;
2.2. Технически ръководител – специалист с инженерно образование;
2.3. Старши технически координатор на проекта.
Доказване: Когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на следните доказателства: заверени копия от документи, удостоверяващи преминат курс от заявените сервизни специалисти на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на апаратура за магнитно-резонансна томография (за кандидата/участника по Обособена позиция № 1); заверени копия от документи, удостоверяващи образованието и квалификацията на заявените технически лица (за кандидата/участника по Обособена позиция № 2). Когато е приложимо, тези документи следва да се представят, придружени с превод на български език.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Партньорство за иновации
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

    (чч:мм) Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В т. II.1.3) е технически невъзможно видът на поръчката да бъде определен като "доставки и услуги", поради което същият е определен като "доставки", какъвто е основният обект на поръчката.
2. Освен в съответствие с изричните основания по ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
2.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
2.5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
3. При сключване на договора за възлагане на поръчката, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, която следва да е в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС; 3. Гаранцията за изпълнение следва да е със срок не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца; 4. В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя; 5. Ако гаранцията се представя под формата на парична сума, тя следва да се внесе по банковата сметка на Възложителя в евро в Банка ДСК: IBAN BG70STSA93000002427710; BIC STSABGSF; 6. Условията за усвояване и за връщане на гаранцията са описани в проекта на договор, представляващ раздел VII от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва