Деловодна информация
00566
ИЗХ-251 18/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/03/2019 (дд/мм/гггг)
00566-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 21, Ректорат НСА, Деловодство, ет.1, ст.111
София BG411 1700 България
Александър Вуков - Управ. сл. Студентски столове +359 896776631
avukov@abv.bg +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,218
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 21, Ректорат НСА, Деловодство, ет.1, ст.111
София BG411 1700 България
Красимира Андонова - Ръководител служба Деловодство +359 24014224
delov@nsa.bg +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2019 г.
15000000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2019 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Стол на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящ се в ВУСБ – Равда, община Несебър, Област Бургас.

1. Обществената поръчка е за доставка на посочените на ценовото предложение (образец №2) видове и количество хранителни продукти по месеци, което поради своя обем и табличен вид е приложено в отделен файл към Документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на Възложителя.
2. Количеството за месечното потребление на видовете хранителни продукти необходими на Възложителя за периода на посочените месеци на 2019 г. е ориентировъчно и не е задължително за закупуване от Възложителя.
3. Конкретното количеството и вид на заявяваните за доставка хранителни продукти ще се определя от Възложителя в зависимост от потреблението и евентуалното възникване на необходимост от доставка на такива в рамките на бюджетните възможности, поради което Възложителят не е обвързан със закупуването на изброените видове и количества по месеци, а само и единствено с посочената единична стойност, въз основа на която да заплати хранителните продукти, в случай че такива бъдат закупени.
4. Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретно заявени от Възложителя видове и количества хранителни продукти за периода на месеци юни, юли, август и септември на 2019 г.
5. Изпълнителят ще е задължен за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да доставя заявените хранителни продукти в срок до 10.00 часа в следващия ден след деня на подаване на заявка (заявката се подава на имейл адрес или по телефон, предоставен от Изпълнителя), до стола на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящ се в ВУСБ – Несебър, община Несебър, Област Бургас.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/06/2019 (дд/мм/гггг) / 30/09/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят ще заплаща стойността на доставените и приети хранителни продукти за периода на всяка учебна смяна, след нейното приключване, по единичните цени посочени в ценово предложение, след представяне на сборна фактура, по сметка на Изпълнителя. Фактурата се представя на касиера при стол ВУСБ Несебър НСА и avukov@abv.bg. Няма да се заплащат авансово хранителни продукти.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да притежават Сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт БДС EN ISO 22000:2005 или еквивалент за внедрена система за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти или еквивалентни.
Забележки: На етап подаване на оферта, участниците само декларират съответствие с критериите за подбор в част IV от ЕЕДОП. В случай, че горните доказателства са видни от публичен и безплатен регистър, то достатъчно е неговото посочване в част IV от ЕЕДОП. Възложителят може да изиска документите, чрез които се доказва информацията посочена в еЕЕДОП при условията на чл. 67 ал. 5 и чл.112 от ЗОП, като доказателство следва да се представи: Сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт БДС EN ISO 22000:2005 или еквивалент за внедрена система за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти или еквивалентни, валиден към датата на представяне на офертата. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договора участникът представя Гаранция по чл.111, ал.2 от ЗОП в размер на 3 % от прогнозната стойност на ОП без ДДС, срок на валидност до 15.10.2019 г. Участникът сам избира формата на гаранцията по чл.111, ал.5 от ЗОП а) Парична сума –по сметка на НСА, IBAN: BG74BNBG96613300175101, БНБ, ЦУ; б) Банкова гаранция - безусловна и неотменима. в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора. Допълнителна информация в раздел VIII oт Документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/06/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

София, Студентски град, Ректорат НСА, ет.3, ст.301

Получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява участник,за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.107, т.4, вр.пар.2, т.45 от ДР ЗОП, по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, и по чл.69 от ЗПКОНПИ. Участникът декларира наличието/липсата на посочените обстоятелства като попълва Образец eЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г. Възложителят ще отстрани от участие участник, който е представил ценово предложение надвишаващо прогнозната стойност на поръчката.
2. Всеки член на обединението,което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, в случай, че се участва с такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,и за тях да не са налице основания за отстраняване.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП.Отделен ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите и за третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,се представят при условията на чл.67,ал.5 и чл.112 от ЗОП.Документите се представят от всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 ал.1 т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва