Деловодна информация
00092
ДЛ001971 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/02/2019 (дд/мм/гггг)
00092-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Смолян 000615118
бул. България № 12
Смолян BG424 4700 България
Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян +359 30167610
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Смолян 000615118
бул. България № 12, приемна №1 - Деловодство
Смолян BG424 4700 България
Малина Кръстева +359 30167619
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“
39000000      
Доставки

Изпълнението по обособена позиция №1 включва доставка на около 643 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 503 единици обзавеждане и принадлежности (легла с матраци, шкафове, гардероби, маси, столове, комплекти аксесоари за баня, дивани, бюра, закачалки и др.) и около 140 единици оборудване (перални, печки с ел. котлони и фурни, хладилници и пароуловители за вграждане и др.).
Изпълнението по обособена позиция № 2 включва доставка на около 225 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 217 единици обзавеждане и принадлежности (легла с ортопедични матраци, кушетки, различни видове шкафове и шкафчета, бюра, столове - работни и за хранене, маси – холни и за хранене, фотьойли, дивани, метални стилажи, гардероби, пластмасови кошове, кашпи, щори и др.) и около 8 единици оборудване (перални, сушилни, различно оборудване за кухни - хладилници, печки, аспиратори и съдомиялни, велоергометри, телевизори, аудио системи и др.).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
146736      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
39100000      
39112000      
39113200      
39120000      
39143110      
39143121      
39143210      
39144000      
39710000      
39711130      
39711360      
39711430      
39713200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Изпълнението по настоящата обособена позиция включва доставка на около 643 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 503 единици обзавеждане и принадлежности (легла с матраци, шкафове, гардероби, маси, столове, комплекти аксесоари за баня, дивани, бюра, закачалки и др.) и около 140 единици оборудване (перални, печки с ел. котлони и фурни, хладилници и пароуловители за вграждане и др.).
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставката    30
Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставеното обзавеждане    10
4. Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставеното оборудване    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
113370      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж“2014 -2020 г.

Оферти с цена или срок за изпълнение над горепосочената максимална стойност ще бъдат отстранявани.

II.2) Описание 1

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
39100000      
39112000      
39113200      
39113100      
39120000      
39143110      
39143112      
39143121      
39143210      
39143310      
39152000      
39299300      
39515400      
39710000      
39711130      
39711360      
39711430      
39713100      
39713200      
37400000      
32300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян

Изпълнението по настоящата обособена позиция включва доставка на около 225 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 217 единици обзавеждане и принадлежности (легла с ортопедични матраци, кушетки, различни видове шкафове и шкафчета, бюра, столове - работни и за хранене, маси – холни и за хранене, фотьойли, дивани, метални стилажи, гардероби, пластмасови кошове, кашпи, щори и др.) и около 8 единици оборудване (перални, сушилни, различно оборудване за кухни - хладилници, печки, аспиратори и съдомиялни, велоергометри, телевизори, аудио системи и др.)
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставката    30
Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставеното обзавеждане    10
Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставеното оборудване    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
33366      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Оферти с цена или срок за изпълнение над горепосочената максимална стойност ще бъдат отстранявани.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания, свързани с наличието на годност (правоспособност) на участника за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.1 б от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за извършените през референтния период основни доставки от посочения вид с посочване на сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършената/ите доставка/и.


Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно:
1. При участие по обособена позиция № 1:
Доставка/и на минимум 600 /шестстотин/ единици обзавеждане (мебелировка) и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) обзавеждане и/или оборудване.
2. При участие по обособена позиция № 2:
Доставка/и на минимум 200 /двеста/ единици обзавеждане (мебелировка) и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) обзавеждане и/или оборудване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранция за изпълнение в размер на 1 % /едно на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 30 % /тридесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранциите.
2. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС освен ако не е налице изключение по чл.4 от същия закон и чл.69 от ЗПКОНПИ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. Информация за действащото законодателство в областите на: Данъчно и счетоводно законодателство-Министерство на Финансите–www.minfin.bg, „Данъчна политика“; Околната среда и водите-Министерство на околната среда и водите-www.moew.government.bg, „Законодателство“; Трудовата заетост и безопасни условия на труд-Министерство на труда и социалната политика-www.mlsp.government.bg, „Закони“.
Забележка: При противоречия в резултат на технически (аритметични) грешки между видовете и количествата мебелировка и оборудване съгласно настоящото обявление и количествените сметки, неразделна част от одобрената с решението за откриване на процедурата документация за обществена поръчка, следва да се вземат под внимание данните в количествените сметки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва