Деловодна информация
00092
ДЛ001973 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00092-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Смолян 000615118
бул. България № 12
Смолян BG424 4700 България
Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян +359 30167610
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2570


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2570
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Смолян 000615118
бул. България №12, Приемна № 1 – Деловодство
Смолян BG424 4700 България
Малина Кръстева +359 30167619
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2570

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на общински сгради на територията на град Смолян“
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на строителни и ремонтни работи на общински сгради на територията на град Смолян, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Вътрешно преустройство на част от здравно заведение в дневен център в УПИ XXIII-540, 574 - за диспансер, кв. 221, гр. Смолян“;
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на планетариум в УПИ IV-616 - за планетариум, кв. 1, гр. Смолян“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1778000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Вътрешно преустройство на част от здравно заведение в дневен център в УПИ XXIII-540, 574 - за диспансер, кв. 221, гр. Смолян“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45100000      
45233161      
45260000      
45300000      
45310000      
45313100      
45330000      
45340000      
45400000      
45410000      
45420000      
45430000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Смолян

Предметът на обособената позиция включва: преустройство на здравното заведение в дневен център за нуждите на гражданите с различна форма на деменция и в подкрепа на техните семейства, както и благоустрояване на дворното пространство. Сградата е монолитна, стоманобетонна. Междуетажните конструкции са плочи, а вертикалните носещи елементи са колони и шайби. Покривната конструкция е скатна, дървена, с покритие от керемиди. Предвидено е изграждане на нова асансьорна клетка. Проектът предвижда разрушаване на леки преградни стени, подмяна на подови настилки и облицовки, полагане на нови мазилки и боядисване с латекс. Вертикалната планировка предвижда оформяне на рампа, стълбища, зелени площи, настилки от тротоарни плочи и бордюри. Площта, засягаща преустройството на сградата е 863,03 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    15
Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
392000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Оферти с цена и/или срок за изпълнение над горепосочените съответни максимални стойности ще бъдат отстранявани.

II.2) Описание 1

„Основен ремонт на планетариум в УПИ IV-616 - за планетариум, кв. 1, гр. Смолян“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45100000      
45233161      
45260000      
45300000      
45310000      
45320000      
45330000      
45340000      
45400000      
45410000      
45420000      
45430000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Смолян

Предметът на настоящата обособена позиция включва: прилагане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт на сградата на планетариума, както и осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна, скелетно-гредова. Състои се от колони, греди, стоманобетонови рамки, стоманобетонова черупка (купол) и стоманобетонови плочи. Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на подови настилки и облицовки, полагане на нови мазилки и боядисване с латекс. Вертикалната планировка предвижда изграждане на рампи и направа на настилки от тротоарни плочи. Застроената площ е 972 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    15
Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
1386000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Оферти с цена и/или срок за изпълнение над горепосочените съответни максимални стойности ще бъдат отстранявани.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция, по която участва, както и на категорията му, както следва:
1. Обособена позиция № 1: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от Закона за устройство на територията – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители) съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
2. Обособена позиция № 2: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), III категория (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от Закона за устройство на територията – жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители) съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/а документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документ, удостоверяващ, че участникът има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително е извършил съответна регистрация (притежава правоспособност) за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на съответната обособена позиция, както и на категорията му - единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/декларация или сертификат/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежa, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издаден/о от компетентен орган съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. В хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв друг вид аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът по всяка обособена позиция трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.2 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за технически лица или органи при извършване на строителството, включително тези, отговарящи за контрола на качеството.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството.
2. Участникът по всяка обособена позиция трябва да прилага системи за управление на качеството и опазване на околната среда.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел Г от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация относно наличието на сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството и на задължителните стандарти или системи за екологично управление, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите. Ако за участника не са налице горепосочените сертификати, следва да обясни причината за това и посочва: какви други доказателства могат да бъдат представени относно схемата за гарантиране на качеството и относно стандартите или системите за екологично управление.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствие със съответните спецификации или стандарти – сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството и с определени системи или стандарти за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието /ЗНАООС/.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът по всяка обособена позиция трябва да разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, включващ минимум седем специалисти, както следва:
а) Технически ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, архитект или строителен техник;
б) Инженер конструктор, който да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, квалификация строителен инженер;
в) ВиК инженер, който да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност водоснабдяване и канализация или еквивалентна, квалификация строителен инженер;
г) Електро инженер, който да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер;
д) ОВК инженер, който да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер;
е) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ (или еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени);
ж) Специалист по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени).
Забележка: Под „еквивалентна специалност” освен в случаите когато е придобита в чужбина следва да се разбира и придобити специалности приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност.
По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл.59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.
2. Участникът по всяка обособена позиция следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 30 % /тридесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/04/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия (строител, респ. аналогична професия, предоставяна в друга съответна държава) или дейност (строителство, респ. аналогична дейност, предоставяна в друга съответна държава) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107, т.4 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:
2.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ .
2.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ .
2.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ;
- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва